1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lập trình giao tiếp giữa module Sim900A và vi điều khiển.

Lập trình giao tiếp giữa module Sim900A và vi điều khiển.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mơ hình có thể sử dụng các loại sim của các nhà cung cấp khác nhau như:Vettel, Mobile…

Chữ hiển thị rõ ràng, tốc độ di chuyển vừa phải.

Mạch hoạt động ổn định trong thời gian dài.

Nhược điểm:

• Phải tốn chi phí gửi SMS.

• Mơ hình hoạt động ở vùng có phủ sóng điện thoại di động.-Các hướng phát triển đề tài:

-Hiển nội dung bằng chữ có dấu.

Sử dụng nhiều phong

chữ để làm phong phú bảng quang báo.

Bắt đầu

Tăng nhiều hiệu ứng cho bảng quang báo đa dạng hơn.

Tạo bảng led ma trận bằng led outdoor để đáp ứng nhu cầu sử dụng.Kết luận

-Khởi tạo SIM900A chân xuất nhậpĐề tài “Thiết kế, chế tạo hệ thống thông tin quang báo từ xa qua tin nhắn điện

thoại”. Đề tài đã trình bày được nguyên tắc hoạt động cơ bản của một mạch

quang báo, giới thiệu về cách sử dụng cũng như sơ đồ chân, sơ đồ nội bộ của-các IC số dùng trong mạch.

Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô cùng các bạn cùng thực hiện đồ án tại

phòng CK6, đã đóng góp rất nhiều ý kiến, cơng sức q báo trong quá trình em-thực hiện đề tài này.

Đặc biệt, em xin cảm ơn thầy Th.S Nguyễn Tấn Phúc đã nhiệt tình hướng dẫn,

chỉ bảo những kinh nghiệm, kiến thức thực tế để đề tài được hoàn thành đúng-thời gian quy định.

Tuy nhiên, do Có

còntin

hạnnhắn

chế về thời gian và trình độ nên đề tài

Truy

khơng

xuấttránh

thời khỏi

gian

nhiều sai sót, em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến chân tình của q

thầy cơ và các bạn để đề tài được hồn chỉnh hơn.Cập nhật nội dung tin nhắnPHỤC LỤCHiển thị lên bảng led ma trậnA. LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT90Kết thúcSĐ

SĐB. CODE CHƯƠNG TRÌNH#include <18F4520.h>

#include

91#include

#FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT,

NOLVP, NOCPD, NOWRT

#use delay (clock=20000000)

#include

// Dinh nghia cac chan cho ket noi 74595\\

#define clk pin_a0

#define data pin_a1

#define latch pin_a2

#define PHONE_NUM "01693580713"

unsigned char str[60],str1[100],str2[30],str3[12];

char ch; int kt,is,isti,ngat,idex,idex1,index,index1;

// Bo nho dem man hinh hien thi

int8 ha[8] = {1,2,4,8,16,32,64,128};

int8 buff_disp[65];//Bo nho dem cho man hinh LEDint8 buff_disp1[65];

int8 max_char=28;

int8 time=5;//So ky tu hien thi toi da

//Bien quy dinh toc do chu chayint8 count=0; int isrun=0;

char dt[250]="Welcome SMS Led Matrix 16x64";

//=========KHAI BAO CAC CHUONH TRINH CON================

void send_2_595(int8 temp);

void send_2_5951(int8 temp);

void display();

void copy_2_ram1(int8 bg,int end);

void copy_2_ram2(int8 bg,int end);

92void copy_2_ram3(int8 bg,int end);

void copy_2_ram4(int8 bg,int end);

void copy_2_ram5(int8 bg,int end);

void luudata();

void send_sms();

int kiemtra();

int kiemtra1();

void goidien();

void luusms();

//=============================================

#INT_RDA

Receive_isr()

{

ch = getc();

if(isti==1) //cho phep nhan khi da khoi tao thanh cong

{

if(ch==10 && index ==0) is=1; //bat dau cho phep nhan chuoi

if(ch==10 && index>0) {idex=index; ngat=1; isti = 2; } //KHI KET THUC

MOT CHUOI

if(ch!=10 && ch!=13 && is == 1) { str[index] = ch; index++; }

}

if(isti==2) //cho phep nhan khi da khoi tao thanh cong

{

if(ch==10 && index1 ==0) is=1; //bat dau cho phep nhan chuoi

if(ch==10 && index1>0) {idex1=index1; ngat=2; isti = 0;}// max_char = index11;luudata();} //KHI KET THUC MOT CHUOI

93if(ch!=10 && ch!=13 && is == 1) { str1[index1] = ch; if(index1<100) index1+

+; }

}

}

//==============================

void luudata()

{

int t;

for(t=0;t
write_eeprom(0xff,max_char);// Luu so ky tu toi da vao ROMisrun=1;

}//===========Chuong trinh chinh================

void main() {

int8 i,j;

//===========================================

set_tris_a(0x00);

set_tris_b(0x00);

set_tris_c(0xff);

set_tris_d(0x00);

delay_ms(10);

enable_interrupts(INT_RDA);

ENABLE_INTERRUPTS(GLOBAL);

delay_ms(10000);94while(true)

{

index = 0; is = 0; isti = 0;

puts("AT"); putc(13); isti = 1; delay_ms(500);

strcpy(str2,"OK");

if(kiemtra()==1)

{

isti = 0;

puts("AT+IPR=9600"); putc(13); delay_ms(800);

puts("ATE1"); putc(13); delay_ms(100);

puts("AT+CMGF=1"); putc(13); delay_ms(800);

puts("AT+CMGD=1"); putc(13); delay_ms(800);

break;

}

}

//===========================================

//luudata();

strcpy(str3,"KT xong"); send_sms(); delay_ms(5000);

puts("01693580713;"); putc(13); delay_ms(10000); puts("ATH"); putc(13);idex = 0; index = 0; ngat= 0; is = 0; isti = 1;tudau:

max_char = read_eeprom(0xff);

//time = read_eeprom(200); if(time>20)

//=======BEGIN DISPLAY FUNCTION==============

95//Doan chuong trinh nay se hien thi noi dung ban tin luu trong EEPROM

isrun=0;

if(max_char>200) { max_char = 28; for(i=0;i
for(i=0;i


while(true)

{

if(ngat!=0) //co tin hieu dieu khien

{

isti = 0;

strcpy(str2,"CMTI");

if(kiemtra()==1)

{kt = 1;

while(kt<2)

{

idex = 0; idex1 = 0; index = 0; index1 = 0; ngat = 0; isti = 0; is = 0;

puts("at+cmgr=1"); putc(13); isti = 1;

while(ngat != 2) {} isti = 0;

//-----------puts("AT+CMGD=1"); putc(13); delay_ms(500);

puts("AT+CMGD=1"); putc(13); delay_ms(500);

strcpy(str2,"*");

if(kiemtra1()==1)

{

luusms();

strcpy(str3,"Da nhan "); send_sms(); delay_ms(300);

96kt = 2;

}

//-----------------kt++; if(kt==2) { strcpy(str3,"SAI CUPHAP"); send_sms();

delay_ms(300); }

puts("at+cmgd=1"); putc(13); delay_ms(2000);

} //end kt < 2

} //end kt CMTI

idex = 0; idex1 = 0; index1 = 0; index = 0; ngat = 0; isti = 1; is = 0;

} //end co tin hieu dk

for (i=0;i<=64;i++)// Clear RAM of buff_disp{ buff_disp[i]= 0x00; //font2h[60+i];

buff_disp1[i]= 0x00;} //font2l[60+i]; }

for(i=0;i
{ j = dt[i];

if(j<23) //5 mang cua bo font: 1->22; 23->42; 43->61; 62->84; 85->

copy_2_ram1(font1[j-1],font1[j]);

else

{

if(j<43) { j=j-22; copy_2_ram2(font2[j-1],font2[j]); }

else

{

if(j<62) { j=j-42; copy_2_ram3(font3[j-1],font3[j]); }

else

{

if(j<85) { j=j-61; copy_2_ram4(font4[j-1],font4[j]); }

97else { j=j-84; copy_2_ram5(font5[j-1],font5[j]); }

}

}

}

if(isrun==1) goto tudau;

}

for (j=0;j<64;j++)

{

for (i=64;i>0;i--)

{

{ buff_disp[i]= buff_disp[i-1]; buff_disp1[i]= buff_disp1[i-1];}

RAM sang trai

buff_disp[0]=0x00; buff_disp1[0]=0x00; // Luu ma ascii vao RAM

} display(); // Goi hien thi

if(isrun==1) goto tudau;

}

}

}

//========= END MAIN ==============// === CAC CHUONG TRINH CON =========

//=======Gui du lieu theo duong noi tiep toi 595============

void send_2_595(int8 temp)

{

output_low(clk);

for(count=0;count<64;count++)

98// Dich{

if((buff_disp[count] & temp)>0)

output_high(data);//bit 1else output_low(data); //bit 0

output_high(clk);

output_low(clk);

}

}

void send_2_5951(int8 temp)

{

output_low(clk);

for(count=0;count<64;count++)

{

if((buff_disp1[count] & temp)>0)

output_high(data);//bit 1else output_low(data); //bit 0

output_high(clk);

output_low(clk);

}

}

//===========Chuong trinh con hien thi=========

void display() {

int8 i,j;for (i=0;i


//Toc do chu chay thay doi boi bien time{

99for(j=8;j>0;j--)

{

send_2_595(ha[j-1]);

output_B(0x00);output_d(0x00);

output_high(latch);//Chot du lieuoutput_low(latch);

output_B(ha[j-1]); //255-buff_disp[count];

delay_us(8);

}

for(j=8;j>0;j--)

{

send_2_5951(ha[j-1]);

output_d(0x00); output_b(0x00);

output_high(latch);//Chot du lieuoutput_low(latch);

output_D(ha[j-1]); //255-buff_disp[count];

delay_us(8);

}

}

}

//========Copy to Ram1=====================

void copy_2_ram1(int8 bg,int end)

{

int8 i,j;

100Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lập trình giao tiếp giữa module Sim900A và vi điều khiển.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×