1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Bảng 4.2: Khảo sát với bộ điều khiển dùng PID của đề tài

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (6.72 MB, 86 trang )


10:4

5

11:4

5

12:4

5

13:4

5

14:4

5

15:4

5

16:4

5

17:4

5

18:4

5240706870464444464530069687048474747453607170714748484846420707069454545454548070707043444444455407172714242424244600717271434343434466070717146464646457207071704444444445Với : T1, T2, T3 là 3 cảm biến ở buồng sấy 1.

T4, T5, T6, T7 là 4 cảm biếng ở buồng sấy 2.

T5 là cảm biến Thermorcouph.

Nhận xét chung :

Quá trình khảo nghiệm giữa chế độ ON-OFF của máy và chế độđiều khiển PID thiết kế cho thấy kết quả khác nhau. Có sự chênh lệch

về nhiệt độ giữa giá trị điều chỉnh và giá trị bên trong máy.

Kết quả của quá trình điều khiển tự động PID cho thấy nhiệt độ

của các cảm biến được lắp ở 2 buồng sấy với vị trí khác nhau nhưng

chênh lệch khơng đáng kể. Đối với buồng sấy 2 buồng tác động điều

74khiển trực tiếp thì nhiệt độ đo được có sự ổn định hơn so với buồng

sấy 2 khi sây bằng chế độ ON-OFF của máy.Chương 5

KẾT LUẬN

5.1. Kết luận

Qua bốn tháng tìm hiểu và thực hiện đề tài, đã hồn thành các

nội dung đặt ra; cùng với đó, đã thiết kế và chế tạo thành công tủ

điều khiển nhiệt độ bằng PID dùng PLC S7 1200 để thay thế chế độ

điều khiển ON-OFF của máy sấy tháp ngang dòng.

Chế tạo thành công thùng điều khiển nhiệt độ bằng PID dùng

PLC S7-1200 và hiển thị được nhiệt độ lên giao diện điều khiểnWinCC

• Nhiệt độ : Điều khiển nhiệt độ tác nhân sấy để đưa vào buồng

sấy với sai số nhiệt độ khi dùng PID là rất nhỏ ( từ 1 0C – 2 0C).

• Chế tạo bộ giám sát nhiệt hỗ trợ cho việc quan sát và điều

khiển nhiệt độ khi PLC hoạt động.

5.2. Kiến nghị

Bộ điều khiển tuy có nhiều ưu điểm hơn so với chế độ ON-OFF

nhưng khi điều khiển chủ yếu điều khiển nhiệt độ nên đề tài là nền

tản tiếp tục cho khóa sau để cải tiến thêm điều khiển độ ẩm để áp

dụng vào cho nhiều loại máy sấy khác nhau.

Trong quá trình hoạt động của tháp sấy, để giám sát và hiển thị

lên WinCC còn hạn chế bởi phải kết nối với máy vi tính liên tục nên

75để hồn thiện hơn về sau cần kết hợp bộ điều khiển với màn hình

HDMI để tiện hơn cho việc điều khiển nhiệt độ và độ ẩm.TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài Liệu Tiếng Việt1.Nguyễn Quốc Minh, 2005, Đo và ổn định nhiệt độ. nhóm sinh viên trường ĐH

Cơng Nghiệp Hà Nội- Khoa Điện.2.Lê Văn Doanh, 2008, Điện tử công suất tập 2. Nhà xuất bản Khoa Học Và Kỹ

Thuật.3.Nguyễn Văn Nhờ, 2002, Giáo trình điện tử cơng suất. Nhà xuất bản Đại Học

Quốc Gia.4.Nguyễn Bính, 2003, Điện tử công suất . Nhà xuất bản Khoa Học Và Kỹ Thuật.5.Trần Văn Hiếu, 2011, Tự động hóa PLC S7 1200 với Tia Portal. Nhà xuất bản

Khoa Học Và Kỹ ThuậtTrang Website6.http://www.tailieudieukhientudonghoa.com/2015/06/tai-lieuplc-siemens-s7-1200.html7.https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/91696622?

c=61296069899&dl=el&lc=en-MK8.http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-bo-chinh-luu-dung-de-bien-doidien-ap-xoay-chieu-thanh-dien-ap-mot-chieu-2863/

769.http://plcprovn.com/tia-portal-toan-tap-phan-mem-siemens-tiaportal-v13.t5701.html10.http://doc.edu.vn/tai-lieu/do-an-dieu-khien-nhiet-do-thietbi-say-nong-san-64578/11.https://sites.google.com/site/bochia420ma/bo-chuyen-doinhiet-do-rtd-pt100-sang-dong-4-20ma12.http://plcprovn.com/tai-lieu-plc-s7-1200.t17605.html13.https://sites.google.com/site/chauchiduc/tu-donghoa/siemens/simatic-s7-1200http://tailieu.vn/doc/gioi-thieu-plc-s7-1200-1624259.ht77PHỤ LỤCCode lập trình PLCoChương trình hiển thị nhiệt độ và độ ẩmoChương

trìnhxửlí tín hiệu

nhiệt độ

và độ ẩm

từ

biếnoChương trình sử dụng hàm PID_compactcảmoChương

trình khởi động và chuyển đổi chế độ Auto, ON-OFF :oChương trình khởi động chế độ Auto và chế độ bằng tay:oChương trình hoạt động PIDoChương trình điều khiển bằng tay:oChương trình điều khiển AutoCode điều lập trình hiển thị cho Arduino Uno R3 và LCD

// Khai báo thư viện

#include

#include

#include

// Khai báo chân truyền tín hiệu của board Arduino

#define Pin 3

#define Pin1 2

#define Pin2 8

#define Pin3 9

#define Pin4 10

#define Pin5 13

LiquidCrystal lcd(12, 11, 7, 6, 5, 4);

// Khai báo chân tín hiệu trong thư viện OneWire.h

OneWire ourWire(Pin);

OneWire ourWire1(Pin1);

OneWire ourWire2(Pin2);

OneWire ourWire3(Pin3);

OneWire ourWire4(Pin4);

OneWire ourWire5(Pin5);

// Khai báo chân tín hiệu trong thư viện DallasTemperature.h

DallasTemperature sensors(&ourWire);

DallasTemperature sensors1(&ourWire1);

DallasTemperature sensors2(&ourWire2);

DallasTemperature sensors3(&ourWire3);

DallasTemperature sensors4(&ourWire4);

DallasTemperature sensors5(&ourWire5);// Khai báo ký tự độ trong text LCD

byte Do[8] = {

0B00111,

0B00101,

0B00111,

0B00000,

0B00000,

0B00000,

0B00000,

0B00000 };

// Khai báo đường ngăn cách nằm giữa màn hình text LCD

byte T[8] = {

0B10000,

0B10000,

0B10000,

0B10000,

0B10000,

0B10000,

0B10000,

0B10000 };

// Khai báo ký tự T

byte K[8] = {

0B10111,

0B10010,

0B10010,

0B10010,

0B10010,

0B10010,

0B10010,

0B10000 };

void setup()

{

lcd.begin(20, 4); // Khởi động text LCD

sensors.begin(); // Khởi động cảm biến

lcd.createChar(0, Do); // Khởi tạo ký tự độ

lcd.createChar(1, T); // Khởi tạo đường ngăn cách

lcd.createChar(2, K); } // Khởi tạo ký tự T

void loop()

{ sensors.requestTemperatures(); );

lcd.setCursor(0,0); // Lệnh chỉ định vị trí hiển thị trong text LCD

của dòng lệnh liền sau lệnh này : Chuỗi ký tự “ BuongSay1” sẽ

được viết ở cột 0, dòng 0

lcd.print("BuongSay1"); // Lệnh in chuỗi ký tự “ BuongSay1” lên

text LCDlcd.setCursor(10,0);

lcd.print(char(1)); // In đường ngăn cách lên LCD tại vị trí cột 10

dòng 0

// Buồng sấy 1 ô 1

sensors.requestTemperatures(); // Lệnh điều khiển : cảm biến 1

tiến hành dò nhiệt độ

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("T1:");

lcd.setCursor(3, 1);

lcd.print(sensors.getTempCByIndex(0));// In nhiệt độ sau khiđã dò bởi cảm biến DS18B20 lên màn hình LCD

lcd.print(char(0)); // In ký tự độ lên text LCD

lcd.print("C");

lcd.setCursor(10,1);

lcd.print(char(2)); // Hiển thị ký tự T

// Buồng sấy 1 ô 2

sensors1.requestTemperatures(); // Lệnh điều khiển : Cảm biến

2 tiến hành dò nhiệt độ

lcd.setCursor(0,2);

lcd.print("T2:");

lcd.setCursor(3, 2);

lcd.print(sensors1.getTempCByIndex(0));

lcd.print(char(0));

lcd.print("C");

lcd.setCursor(10,2);

lcd.print(char(2));

// Buồng sấy 1 ô 3

sensors2.requestTemperatures();

lcd.setCursor(0,3);

lcd.print("T3:");

lcd.setCursor(3, 3);

lcd.print(sensors2.getTempCByIndex(0));

lcd.print(char(0));

lcd.print("C");

lcd.setCursor(10,3);

lcd.print(char(2));

// Buồng sấy 2 ô 1

sensors3.requestTemperatures();

lcd.setCursor(11,0);

lcd.print("BuongSay2");

lcd.setCursor(11,1);

lcd.print("1:");

lcd.print(sensors3.getTempCByIndex(0));lcd.print(char(0));

lcd.print("C");

// Buồng sấy 2 ô 2

sensors4.requestTemperatures();

lcd.setCursor(11,2);

lcd.print("2:");

lcd.print(sensors4.getTempCByIndex(0));

lcd.print(char(0));

lcd.print("C");

// Buồng sấy 2 ơ 3

sensors5.requestTemperatures();

lcd.setCursor(11,3);

lcd.print("3:");

lcd.print(sensors5.getTempCByIndex(0));

lcd.print(char(0));

lcd.print("C"); }

• Một số hình ảnh khảo sát và thiết kế luận án :Khảo sát máy sấy tháp MST-ND_300-2i tại trung tâm năng lượng Đại

Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí MinhXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (86 trang)

×