1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Tính toán nội lực đầu cọc

4 Tính toán nội lực đầu cọc

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trong đó:

K: Hệ số tỉ lệ trung bình trong phạm vi ảnh hưởng, (T/m 4) lấy

theo giá trị trung bình thông qua chiều sâu ảnh hưởng: hah =

2*(d+1)= 2*(0.3+1)=2.6m

Lớp 1: B=1.61 >1 nên bỏ qua lớp này

Lớp 2: B=0.52 (đất sét,dẻo cứng) K=480(T/m4)=4800(KN/m4)

Lớp 3: e=0.6 suy ra K=500(T/m4) =5000(KN/m4)

Eb: Mô đun đàn hồi ban đầu của bê tông cọc khi nén và kéo,

(T/m2) lấy theo tiêu chuẩn thiết kê bê tơng cốt thép. Eb=32,5.106

kN/m2

I==0,000675 m4 : mơ men qn tính tiết diện ngang của cọc.

bc: chiều rộng quy ước của cọc, lấy

bc=1,5.d+0,5=1,5.0,3+0,5=0.95m (do d<0,8m)

Suy ra:

= = 0.7304

Xác định chuyển vị của cọc tại mặt đất:

chuyển vị ngang do H0 = 1 gây ra

chuyển vị ngang do M0 = 1 gây ra

chuyển vị góc xoay do M0 = 1 gây ra

chuyển vị góc xoay do H0 = 1 gây ra

Độ sâu tính đổi le=α.l=0.730391*17.45=12.74;

l: chiều dài thực tế từ mũi cọc đến mặt đất tính tốn.

Với le, tra bảng ta được Ao, Bo,Co : Hệ số không thứ nguyên

lấy theo bảng G.2 – TCXD 205:1998Cọc tì lên đất: Ao = 2,441 ; Bo = 1,621 ; Co = 1,751;

;;Thay số vào ta được:=0,00028556

=0,00013851

=0,00010928

Bước 2 : Xác định chuyển vị đơn vị của đỉnh cọc.

L0=5 (m) : chiều dài tự do của cọc

h=18 (m) : chiều dài cọc nằm trong đất.

kd == 0,06(m)

Hệ số tỷ lệ tại mũi cọc:

Ch’ = 5000*18=90000(KN/m3)

Suy ra:

0,00010928

=0.0003372

= +0,00010928*+2*0.0001385*51+

=0.006302

δMH = δHM =

=+0.00010928*5+0.00013851

=0.00125471

Bước 3 : Xác định phản lực đơn vị tải đỉnh cọc

Với các giá trị tính được ở bước 2 ta tính nhanh các giá trị sau:

=612.3

=2278.2

=11442.8

Bước 4: Xác định các hệ số rik:

Đặt

ρo= ρPP - ρHH =- 612.3 =64875.6

rvv= �  cos   � 

201202on1HHruu= �  sin   � 

rww= �  x cos   �  x +2. �  x sin   � 

ruv= �  sin  cos 

ruw=rwu= �  x sin  cos   �  cos 

�  x cos   �  x  �  sin 

vw=rwv=

r

Trường hợp móng đối xứng nên một số hệ số bị triệt tiêu:

ruv=rvu=rvw=rwv=0

Với α=0, và các cơng thức trên ta tính được các giá trị sau:

rvv=1309758

ruu=12246

ruw= -45564

rww=1554985.975

Lập và giải hệ phương trình ta được:

20202o120n2

o n1HH1202n1HH202

n20HM1nn1MM201onn20120o n201nn202o nMH1n1n20HHn1MHnVới các hệ số đã bị triệt tiêu và các hệ số tính tốn ở bước 4 ta tính ra

được như sau:

v=0.009978; u=0.02056; w= 0.000697

Xác định các chuyển vị của đỉnh cọc:

Số thứ tự nhóm

ΔP

ΔH

I

0.010919 0.02056

II

0.010292 0.02056

III

0.009664 0.02056

IV

0.009037 0.02056

Xác định nội lực trong cọc và kiểm tra tính tốn

Số nhómXnI1.35PnHnΔM

0.000697

0.000697

0.000697

0.000697

Mn

-715.0623801 11.0009826 38.8641604II0.45III-0.45IV-1.35674.0014668 11.0009826 38.8641604

632.8750656 11.0009826 38.8641604

591.8141523 11.0009826 38.8641604Kiểm tra sai số:

Moment :

Lực dọc

:

Lực ngang :

2.4.2 Tính theo phương pháp gần đúng

Bước 1 : Xác định chiều dài chịu nén và uốn tính tốn của cọc

Chiều dài chịu nén tính tốn của cọc :

LN = L0+h+

Trong đó :

KF =6 : hệ số kinh nghiệm

d : cạnh cọc hoặc đường kính cọc

Ch=h.K=5000*18=90000 kN/m3 : hệ số đất nền tại mũi cọc

F: diện tích cọc

L0: chiều dài tự do của cọc

Với các giá trị trên ta có được giá trị của

LN=9,3+15,7+44.67 m

Chiều dài chịu uốn tính tốn của cọc :

Do h>2.µ.d

h: là chiều sâu cọc nằm trong đất

µ: hệ số kinh nghiệm lấy 57LM=L0 +µd=5+6.0,3=6.8 m

Bước 2: Xác định phản lực đơn vị của cọc

Do đây là móng cọc đối xứng và các cọc thẳng đứng nên α=0, do đó

ta có :

ruu =12.n.EJ

rww = -6.n.EJ

rVV = EJ{

rwu = EJ{ }

Trong đó:

F : diện tích tiết diện ngang của cọc.

E=32,5.106kN/m2 : mođun đàn hồi của vật liệu làm cọc.

J : moment quán tính của tiết diện cọc đi qua trọng tâm.

n : số lượng cọc.

: Chiều dài chịu nén và chịu uốn tính tốn.

: tọa độ tim cọc tại cao trình đáy đài.Bảng tính hệ số các phương trình chính tắc

Số

Nh

óm

cọcFi

hi xi((Jiệu m) m2 (m4)

cLNiL α sin co

Mii αi sαirvvruurwwrvu= ruw=r rvw=r

ruvwuwv)ọc

I1.3 0. 0.000 44. 6.

1509675678 0 065480.18 837.22 132242.0

11.3 0. 0.000 44. 6.

2509675678 0 0395450.0065480.18 837.22 132242.0

11.3 0. 0.000 44. 6.

3 5 09 675 67 8 0 0

4 1.3 0. 0.000 44. 6. 0 082846. 88398839545.252846. 88398

0.0065480.18 837.22 132242.0

1

156

-8

39

545

0.00

65480.18 837.22 132242.0 0.0056

-.252846. 88398

56

-.25

883982846.

50967567881.3 0. 0.000 44. 6.

5509675678 0 03954556

-65480.18 837.22 132242.0

18395452846. 88398

0.00II

0.4 0. 0.000 44. 6.

6509675678 0 065480.18 837.22 26164.14

10.4 0. 0.000 44. 6.

7509675678 0 0509675678 0 01980.00839981839980.0056

-.0856

-.082846. 29466

0.0065480.18 837.22 26164.14

1

1.252846. 2946665480.18 837.22 26164.140.4 0. 0.000 44. 6.

9 5 09 675 67 8 0 0

10 0.4 0. 0.000 44. 6. 0 03956

-2846. 2946665480.18 837.22 26164.140.4 0. 0.000 44. 6.

88.258

39

98

0.00

65480.18 837.22 26164.14 0.0056

-.082846. 29466

56

-.08

294662846.

5

-0967567880.4 0. 0.000 44. 6.

115

-09675678 0 0III5

-09675678 0 015

-09675678 0 015

-09675678 0 015

-09 675 67 8 0 0

0. 0.000 44. 6. 0 039980.0083998839981839980.00.08

-56

-.08

-2846. 29466

0.0056

-.08

-2846. 29466

0.0065480.18 837.22 26164.14

1

156

-2846. 2946665480.18 837.22 26164.140.4 0. 0.000 44. 6.

15

IV 168.08

-2846. 2946665480.18 837.22 26164.140.4 0. 0.000 44. 6.

1456

-65480.18 837.22 26164.140.4 0. 0.000 44. 6.

139865480.18 837.22 26164.140.4 0. 0.000 44. 6.

12398

39

98

0.00

65480.18 837.22 132242.0 0.0056

-.08

-2846. 29466

56

-.08

-1.3

5

-2846. 88398

0967567881.3 0. 0.000 44. 6.

175

-09675678 0 05

-09675678 0 015

-09675678 0 01509675678 0 083954583954518395450.008395450.00760947890432.25

-56

-.25

-2846. 88398

0.0056

-.25

-2846. 88398

0.001309603. 16744. 1584062.

Tổng56

-2846. 8839865480.18 837.22 132242.0

1.25

-2846. 8839865480.18 837.22 132242.01.3 0. 0.000 44. 6.

2056

-65480.18 837.22 132242.01.3 0. 0.000 44. 6.

1954565480.18 837.22 132242.01.3 0. 0.000 44. 6.

183956

-.2556931

0.00.230.00Lập và giải hệ phương trình ta được:

Giải hệ phương trình ta được kết quả như sau:Bảng tính lực cắt

Số

hiệ

uxi4Ii(cm ) sincosLvuwQiMcọc

1 1.3 0.0006

25

75

1.3 0.000635

75

1.3 0.000645

75

1.3 0.000655

75

1.3 0.000665

75

0.4 0.000675

75

0.4 0.000685

75

0.4 0.000695

75

0.4 0.0006105

75

0.4 0.00060

0

0

0

0

0

0

0

0

016. 0.00997 0.01532 0.00064 11.0018

92

85

351

16

6. 0.00997 0.01532 0.00064 11.0018

92

85

351

16

6. 0.00997 0.01532 0.00064 11.0018

92

85

351

16

6. 0.00997 0.01532 0.00064 11.0018

92

85

351

16

6. 0.00997 0.01532 0.00064 11.0018

92

85

351

16

6. 0.00997 0.01532 0.00064 11.0018

92

85

351

16

6. 0.00997 0.01532 0.00064 11.0018

92

85

351

16

6. 0.00997 0.01532 0.00064 11.0018

92

85

351

16

6. 0.00997 0.01532 0.00064 11.0018

92

85

351

16

6. 0.00997 0.01532 0.00064 11.00Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Tính toán nội lực đầu cọc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×