1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tài liệu tiếng Anh

Tài liệu tiếng Anh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phụ lục Code điều khiển arduino

 #include "SIMFunc.h"(sobom.toInt() == 1 && #include "SENSORFunc.h"thoigiantatbom1 == "") || #include "RELAYFunc.h"(sobom.toInt() == 3 && unsigned long timer = millis();(thoigiantatbom2 == "" || void setup() {thoigiantatbom1 == ""))) {Serial.begin(115200);Serial.print("Bat bom: ");relaybegin();Serial.print(sobom);simbegin();Serial.print("\tTrong: ");Serial.println(ngaygio());Serial.print(sophut.toInt()); }Serial.println("phut"); void loop() {batbom(sobom.toInt(),simcheck();if (millis() - timer > 1000) {sophut.toInt());

}checkbom();}checkbonchua();ifif (Alarm.indexOf(giophut(1))(Alarm.indexOf(ngaygio()) !=

-1) {!= -1) {

String sobom =Alarm.substring(Alarm.indexOf(Alarm.substring(Alarm.indexOf(ngaygio()) + 20,giophut(1)) + 10,Alarm.indexOf(ngaygio()) + 21);Alarm.indexOf(giophut(1)) +

11);

String sophut =

Alarm.substring(Alarm.indexOf(String sophut =ngaygio()) + 23);Alarm.substring(Alarm.indexOf(

giophut(1)) + 13);

String sobom =if ((sobom.toInt() == 2 &&

thoigiantatbom2 == "") ||if ((sobom.toInt() == 2 &&(sobom.toInt() == 1 &&thoigiantatbom2 == "") ||thoigiantatbom1 == "") ||

74(sobom.toInt() == 3 &&if (tmp.indexOf("{BEGIN}") !(thoigiantatbom2 == "" ||= -1 && tmp.indexOf("{END}")thoigiantatbom1 == ""))) {!= -1) {Serial.print("Bat bom: ");Serial.print(sobom);tmp.substring(tmp.indexOf("{BSerial.print("\tTrong: ");EGIN}") + 7,Serial.print(sophut.toInt());tmp.indexOf("{END}"));Serial.println("phut");batbom(sobom.toInt(),Serial.println(Alarm);

} }sophut.toInt()); void simcheck() {}Alarm =}static String tmp;timer = millis();if (SerialAT.available()) {char c = SerialAT.read(); }if (c != '\0') { void getTimer() {tmp += c;String tmp =}if (tmp != "" && c == '\n') {}String(luongnuoc());

tmp = "get&nctb=" + tmp;xuly(tmp);tmp += "&nhietdo=" +tmp = "";String(nhietdo());

tmp += "&doam=" +

String(doam());static unsigned long timerd =tmp += "&bom2=" +

tmp += "&bom3=" +if (millis() - timerd > 20000) {getTimer();timerd = millis();String(digitalRead(M3_PIN));

}

millis();String(bom2);

tmp += "&bom1=" +

String(bom1);}} }tmp = AT_GetServer(tmp); void xuly(String tmp) {

75//Serial.println(tmp);if (tmp.indexOf(MyNumber) !=else if ((tmp.indexOf("+CLIP")!= -1)) SerialAT.println("ATH");

 }-1) call_recv();

 Chương trình con của relay

 #define M1 1//Trọng số mô tơ bơm thứ nhất

 #define M2 2if (thoigiantatbom1 != "" &&

thoigiantatbom2 != "") return;//String tmp = "";Trọng số mô tơ bơm thứ haiif (hour() + (int)(sophut / 60) <

10) tmp += "0";

 /* Các chân điều khiển động cơ60);thơng qua mạch kích Relay có

LED báo kiểm tra */

 #define M1_PIN 4//tmp += ":";if (minute() + sophut - (((int)Chân khởi động mô tơ thứ nhất

 #define M2_PIN 5(sophut / 60)) * 60) < 10) tmp//+= "0";Chân khởi động mô tơ thứ hai

 #define M3_PIN 6tmp += hour() + (int)(sophut ///tmp += minute() + sophut (((int)(sophut / 60)) * 60);Chân khởi động bơm nước vàotmp += ":00A";bồnif (!bom1 && (bom == 1 || bom bool bom1 = false, bom2 = false;== 3)) { String thoigiantatbom1 = "";Serial.print("Bat bom 1 - "); String thoigiantatbom2 = "";Serial.println(tmp); void relaybegin() {thoigiantatbom1 = tmp;pinMode(M1_PIN, OUTPUT);digitalWrite(M1_PIN, HIGH);pinMode(M2_PIN, OUTPUT);bom1 = true;pinMode(M3_PIN, OUTPUT);}if (!bom2 && (bom == 2 || bom }

 void batbom(int bom, int sophut)== 3)) {{76Serial.print("Bat bom 2 - ");Serial.println(tmp);thoigiantatbom2 = tmp;digitalWrite(M2_PIN, HIGH); }bom2 = true; String ngaygio() {}else return tmp;String date = (String)year(); }date += "-"; void tatbom(int bom) {if (month() < 10) date += "0";date += month();date += "-";if (bom1 && (bom == 1 || bom== 3)) {

Serial.println("Tat bom 1");if (day() < 10) date += "0";digitalWrite(M1_PIN, LOW);date += day();bom1 = false;date += " " + giophut(false);thoigiantatbom1 = "";return date;} }if (bom2 && (bom = 2 || bom void checkbom() {== 3)) {if (giophut(0) ==Serial.println("Tat bom 2");digitalWrite(M2_PIN, LOW);if (bom1) {bom2 = false;tatbom(1);thoigiantatbom2 = "";bom1 = false;thoigiantatbom1) {}} }} String giophut(bool co) {if (giophut(0) ==String tmp = "";if (hour() < 10) tmp = "0";if (bom2) {tmp += hour();tatbom(2);tmp += ":";bom2 = false;if (minute() < 10) tmp += "0";tmp += minute();tmp += ":00A"; }if (co) return "\"" + tmp; void checkbonchua() {thoigiantatbom2) {77}

}if (luongnuoc() > 17) return;tmp += ":00A";if (luongnuoc() < 5) {thoigiantatbom1 = tmp;digitalWrite(M1_PIN, HIGH);digitalWrite(M3_PIN, 1);

} else if (luongnuoc() < 14) {bom1 = true;} else {thoigiantatbom2 = tmp;digitalWrite(M2_PIN, HIGH);bom2 = true;digitalWrite(M3_PIN, 0);}

 } void call_recv() {call_stt = 0;String tmp = "";if (hour() + (int)(1 / 60) < 10)SerialAT.println("ATH"); // Tắt

máywaitFor("OK", 5000);} else {tmp += "0";SerialAT.println("AT+CLIP=1");tmp += hour() + (int)(1 / 60);tmp += ":";if (minute() + 1 - (((int)(1 /waitFor("OK", 5000);static bool call_stt = 0;if (!call_stt) {call_stt = 1;String tmp = "";tmp += ":00A";if (hour() + (int)(15 / 60) <thoigiantatbom1 = tmp;thoigiantatbom2 = tmp;60)) * 60) < 10) tmp += "0";

tmp += minute() + 1 - (((int)(1/ 60)) * 60);10) tmp += "0";

tmp += hour() + (int)(15 / 60);digitalWrite(M1_PIN, LOW);tmp += ":";digitalWrite(M2_PIN, LOW);if (minute() + 15 - (((int)(15 /60)) * 60) < 10) tmp += "0";

} }tmp += minute() + 15 - (((int)

(15 / 60)) * 60);

 Code cho cảm biến:

 // Untrasonic sensor #include

78 #define TRIGGER_PIN 13 // OneWireArduino pin tied to trigger pin__nhietdo(ONE_WIRE_BUS);on the ultrasonic sensor.

 #define ECHO_PIN DallasTemperature12 //_nhietdo(&__nhietdo);Arduino pin tied to echo pin on int nhietdo() {the ultrasonic sensor. #define MAX_DISTANCE 20 //_nhietdo.requestTemperatures();Maximum distance we want toifping for (in centimeters).(_nhietdo.getTempCByIndex(0)Maximum sensor distance is> 50) return nhietdo();rated at 400-500cm.return NewPing_nhietdo.getTempCByIndex(0);_luongnuoc(TRIGGER_PIN, }ECHO_PIN, // ELSEMAX_DISTANCE); #define SENSOR_PIN A0// Chân cảm biến int luongnuoc() {return MAX_DISTANCE - int doam(){_luongnuoc.ping_cm();

 }pinMode(A0, INPUT);int value = // Temperature sensor DS18B20analogRead(A0); #includegiá trị hiệu điện thế của cảm biến #includereturn map(value, 0, 1023, 100,// Ta sẽ đọc0); #define ONE_WIRE_BUS 7 }

 Code cho sim A7:

 #include // AT+IPR=9600befor ussing #include String Alarm; SoftwareSerial SerialAT(10, 11);

79 #define PWR 2//}Định nghĩa chân kích hoạtif (tmp != "" && c == '\n') {module SIM #define PWR_Try 3//if

(tmp.indexOf("{BEGIN}") !=Định nghĩa số lần thử khích hoạt-1) return tmp;lại SIMif (tmp.indexOf("+CTZV:") #define ERROR_PIN A4!= -1) return tmp;// Chân LED lỗi kết nốiif (tmp == subStr + "\r\n") #define READY_PIN A5return tmp;// Chân LED kết nối đã thiết lập,hệ thống vận hành tốt String server = "luan.ga"; const int port = 80;} String MyNumber =return "ERROR";}

}"962392521"; // Định nghĩa số }điện thoại có thể dùng cuộc gọi bool AT_syncTime() {để tắt/mở bơm nước String username = "admin";SerialAT.println("AT+CGATT=1 String password = "11221212";"); String waitFor(String subStr, inttimeOut) {String tmp = waitFor("OK",

15000);String tmp;unsigned long Error_Timer =millis();

tmp = "";while (millis() - Error_Timer <timeOut) {if (tmp == "ERROR") {

return false;

} else {

if (tmp.indexOf("+CTZV:")

== -1) return false;if (SerialAT.available()) {waitFor("OK", 5000);char c = SerialAT.read();tmp =if (c != '\0') {tmp += c;tmp.substring(tmp.indexOf("+C

TZV:"));

80int G[7];for (byte i = 0; i < 6; i++) G[i]SerialAT.print("GET /recv.php?name=admin&key=11221212&d= tmp.substring(6 + i * 3, 8 + i *ata=" + noidung + "3).toInt();HTTP/1.1\r\n");G[6] = tmp.substring(25,server);27).toInt();

int mins = (G[3] + G[6]) * 60SerialAT.println("Host: " +SerialAT.print("Connection:close\r\n\r\n\x1A");+ G[4];String tmp =G[3] = mins / 60;G[4] = mins - G[3] * 60;waitFor("+TCPCLOSED:0",setTime(G[3], G[4], G[5],10000);G[2], G[1], G[0]);

}return true;SerialAT.println("AT+CLIP=1");

waitFor("OK", 1000); }return tmp; String AT_GetServer(String }

 // Hàm khởi động SIMnoidung) {

SerialAT.println("ATH"); bool SIM_init() {waitFor("OK", 1000);Serial.println("SIM INIT...");SerialAT.print("AT+CIPSTARTdigitalWrite(PWR, HIGH);= \"TCP\",\"" + server + "\"," +delay(2000);port + "\r\n");digitalWrite(PWR, LOW);byte ErrorTime = 0;while (waitFor("OK", 3000) ==waitFor("CONNECT OK",

7000);SerialAT.println("ATH");waitFor("OK", 1000);"ERROR") {SerialAT.print("AT\r\n");if (ErrorTime++ >= 5) returnSerialAT.print("at+cipsend\r\n");

false;delay(100);81}while bool simbegin() {(SerialAT.available())SerialAT.reSerialAT.begin(9600);ad();pinMode(PWR, OUTPUT);pinMode(ERROR_PIN,Serial.println("Get Datainfo...");OUTPUT);SerialAT.println("AT+CGATT=0OUTPUT);");HIGH);return false;HIGH);false;for (byte i = 0; i < PWR_Try;Serial.println("Turn on calldigitalWrite(READY_PIN,if (!AT_syncTime()) returndigitalWrite(ERROR_PIN,if (!waitFor("OK", 5000))i++) {info...");if (SIM_init()) {digitalWrite(ERROR_PIN,SerialAT.println("AT+CLIP=1");HIGH);if (!waitFor("OK", 3000))LOW);String tmp =digitalWrite(READY_PIN,return false;return true;AT_GetServer("get");

pinMode(READY_PIN,}Alarm =

tmp.substring(tmp.indexOf("{B}digitalWrite(ERROR_PIN,EGIN}") + 7,HIGH);tmp.indexOf("{END}"));digitalWrite(READY_PIN,Serial.println(Alarm);Serial.println("READY");return true; }LOW); }

 Một phần code của web server:

82return false; if (isset($_POST['name']) && ?>isset($_POST['key'])){$name = $_POST['name'];$key = md5($_POST['key']);$sql = "SELECT * FROM`user` WHERE `name` = '$name'AND `key` ='$key'";


$result = $conn->query($sql);if ($result->num_rows > 0) {type="text/css"

href="asset/css/bootstrap.min.css$user = $result-">>fetch_array();

$_SESSION['userid'] =


$user['name'];type="text/css"$_SESSION["fullname"]=href="asset/css/plugins/font-$user['fullname'];awesome.min.css"/>if(!empty($_POST["remember"])) {
type="text/css"$days = 30;href="asset/css/plugins/simple-$value =line-icons.css"/>encryptCookie($userid);setcookie ("rememberme",
type="text/css"$value,time()+ ($days * 24 * 60href="asset/css/plugins/animate.* 60 * 1000));min.css"/>
}header("Location: ./");type="text/css"exit;href="asset/css/plugins/icheck/sk} else {ins/flat/aero.css"/>

$message = "Invalid Login";


rel="stylesheet">}

 }

83Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tài liệu tiếng Anh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×