1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một phần code của web server:

Một phần code của web server:

Tải bản đầy đủ - 0trang

 if (isset($_POST['name']) && ?>isset($_POST['key'])){$name = $_POST['name'];$key = md5($_POST['key']);$sql = "SELECT * FROM`user` WHERE `name` = '$name'AND `key` ='$key'";


$result = $conn->query($sql);if ($result->num_rows > 0) {type="text/css"

href="asset/css/bootstrap.min.css$user = $result-">>fetch_array();

$_SESSION['userid'] =


$user['name'];type="text/css"$_SESSION["fullname"]=href="asset/css/plugins/font-$user['fullname'];awesome.min.css"/>if(!empty($_POST["remember"])) {
type="text/css"$days = 30;href="asset/css/plugins/simple-$value =line-icons.css"/>encryptCookie($userid);setcookie ("rememberme",
type="text/css"$value,time()+ ($days * 24 * 60href="asset/css/plugins/animate.* 60 * 1000));min.css"/>
}header("Location: ./");type="text/css"exit;href="asset/css/plugins/icheck/sk} else {ins/flat/aero.css"/>

$message = "Invalid Login";


rel="stylesheet">}

 }

83
href="asset/img/logomi.png">

symbol">NLUSÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN TƯỚI


important;">

name="name" type="text"wrapper">class="form-text"

autocomplete="off" requiredreadonly onfocus="if

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một phần code của web server:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×