1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Thiết kế, chế tạo thiết bị quản lí tài sản, hàng hóa bằng công nghệ RFID

2 Thiết kế, chế tạo thiết bị quản lí tài sản, hàng hóa bằng công nghệ RFID

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.2.1 Sơ đồ ngun líHình 4. 2 Sơ đồ ngun lí của thiết bị ghi đọc sử dụng module RFID RC522.

Sơ đồ nguyên lí mạch ghi đọc thẻ RFID sử dụng module RFID RC522 được thể

hiện ở hình 4.2. Mạch gồm: Arduino Uno R3, module RFID RC522, LCD Text 20x4

kết nối I2C. Chân 3.3V và GND trên board RFID RC522 được kết nối với chân 3V3

và GND của Arduino Uno R3 để cấp nguồn cho RFID hoạt động. Các chân RST,

SDA, MOSI, MISO, SCK lần lượt được kết nối với các chân 9, 10, 11, 12, 13 của

Arduino Uno R3 để nhận và xuất tín hiệu. Các chân I2C: GND, VCC, SDA, SCL được

kết nối lần lượt với chân GND, 5V, A4, A5 của Arduino Uno R3.

4.2.2 Thiết bị đã chế tạo

Mạch đọc thẻ sử dụng module RFID RC522 sử dụng các linh kiện gồm: module

RFID RC522 đảm nhiệm chức năng đọc thẻ truyền về Arduino để xử lí và xuất các

dòng trạng thái ra LCD.20Hình 4. 3 Mạch đã chế tạo của thiết bị ghi và đọc thẻ RFID.

4.2.3 Thiết bị đọc thẻ RFID đã chế tạo

3

21Hình 4. 4 Thiết bị đọc thẻ RFID đã chế tạo

1- Arduino Uno R3.

2- Module đọc thẻ RFID RC522.

3- LCD 20x04 giao tiếp I2C.

Thiết bị đọc thẻ RFID sử dụng module đọc thẻ RFID RC522 thể hiện trên hình

4.4. Thiết bị hộ trợ đọc, ghi thông tin vào thẻ bằng module RFID RC522 truyền qua

Arduino thơng qua giao tiếp máy tính.214.3 Thiết kế giao diện

Giao diện của thiết bị quản lí tài sản, hàng hóa bằng cơng nghệ RFID được thiết

kế trên phần mềm Visual Studio 2015 và được lập trình dựa trên ngơn ngữ lập trình

C#.

156234Hình 4. 5 Giao diện của chương trình.

Phần giao diện gồm có 6 phần chính :

1-Giao tiếp : kết nối giữa thiết bị và chương trình trên máy tính.2-Thơng tin mượn : nhập thơng tin khi mượn tài sản, hàng hóa.3-Thơng tin trả : đọc thơng tin khi trả tài sản, hàng hóa.4-Thêm tài sản mới.5-Thơng báo: thông báo trạng thái khi mượn trả tài sản, hàng hóa.6-Cơ sở dữ liệu.224.4 Sơ đồ thuật tốnBắt đầuChọn tài sản, thiết bị nhập

thông tin mượnNhập VT2

SaiThông báo thông

tin chưa hợp lệThông tin

Đúng

So sánh, Lưu thông tin vào cơ

sở dữ liệu

Sai

Kết thúc ?Kết thúc

Hình 4. 6 Sơ đồ thuật tốn chương trình quản lí tài sản, thiết bị

Lưu đồ thuật tốn ghi/nhập thơng tin người mượn thể hiện ở hình 4.5. Khi tiến

hành mượn tài sản, thiết bị ta tiến hành nhập đầy đủ thông tin của người mượn bao

gồm: Tên tài sản hàng hóa,tên người mượn, MSSV/MSGV, ngày dự tính trả. Sau đó

nhấn mượn để hồn thành và kết thúc q trình mượn. Sau khi đã mượn thành cơng tài

sản thì tất cả những thơng tin khi mượn được lưu trữ vào 1 file Excel,thơng báo khi đã

hồn thành. Và người mượn sẽ giữ thẻ và tài sản, hàng hóa đã mượn.234.5 Qui trình hoạt động của thiết bị quản lí tài sản, thiết bị bằng cơng nghệ RFID12345Hình 4. 7 Qui trình hoạt động của thiết bị

1- Máy tính chứa giao diện và chương trình điều khiển thiết bị.

2- LCD Text 20x04 I2C.

3- Module RFID RC522.

4- Arduino Uno R3.

5- Thẻ từ NFC RFID 13.56MHz.

24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Thiết kế, chế tạo thiết bị quản lí tài sản, hàng hóa bằng công nghệ RFID

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×