1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Kết quả chế tạo và khảo nghiệm

6 Kết quả chế tạo và khảo nghiệm

Tải bản đầy đủ - 0trang

7.Hệ thống giữ xe thông minh8.Máy rửa Board mạch tự động9.Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm10.Mơ hình lưu giữ hàng hóa tự động bảo mật vân tay11.Robot tọa độ cầu12.Mini CNC13.Máy CNC14.Hệ thống đóng nút chai tự động15.Đồ án Robot16.Thiết bị đếm vít tự động17.Máy kiểm tra tọa độ cầu18.Hệ thống cho gà ăn tự động19.Máy in 3DTrong q trình khảo thí tại phòng thí nghiệm I3, em đã rút ra được một số

thông số cơ bản:

Lần

Thời

gian(s

)12

00,583

00,64

00,56560

0,550

0,527

00,588

00,579

00,5610

00,590

0,57Bảng 4. 1 Tốc độ ghi thông tin vào thẻ.

Dựa vào số liệu ở bảng 4.3.2 cho thấy tốc độ ghi, đọc của thiết bị rất nhanh và

ổn định. Có thời gian trung bình 0,568s.

Lần

Thời12

0gian(s) 0,53

00,454

05

06

07

08

00,52 0,47 0,52 0,55 0,56 0,56

Bảng 4. 2 Tốc độ đọc thông tin trên thẻ.9

010

00,50

0,5Dựa vào số liệu ở bảng 4.3.2 cho thấy tốc độ ghi, đọc của thiết bị rất nhanh và

tương đối ổn định. Có thời gian trung bình 0,513s.28Một số hình ảnh thực hiện đề tài:293031Chương 5

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

5.1 Kết luận

Sau thời gian nghiên cứu và thực hiện với sự hướng dẫn nhiệt tình của giảng

viên hướng dẫn. Đề tài đã đạt được một số kết quả:

Đã hoàn thành việc thiết kế thiết bị quản lí tài sản, thiết bị bằng RFIDĐã thiết kế thành cơng chương trình điều khiển.Thiết lập giải thuật điều khiển thiết bị quản lí tài sản, thiết bị bằng RFIDVận hành khảo nghiệm thiết bị quản lí tài sản, thiết bị bằng RFIDThiết bị chế tạo có kết cấu đơn giản hoạt động ổn định, độ chính xác cao và tiện lợi.

5.2 Đề nghị

Do thực hiện đề tài trong thời gian ngắn, hạn chế về kinh phí dẫn đến thiết bị

có một số mặt chưa được ưu việt. Vì vậy để tạo được một sản phẩm hồn thiện hơn, sử

dụng ổn định hơn chúng em có một số đề nghị sau: Cần sử dụng các loại linh kiện có

tính ổn định cao, có độ bền tốt hơn để hệ thống có thể hoạt động tốt nhất.32Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Ngọc Cần, Kỹ thuật điều khiển tự động, Nhà xuất bản Đại học

Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh.

[2] PGS.TS Nguyễn Ngọc Phương, 2016.Sổ tay hệ thống Cơ điện tử, Nhà xuất

bản Đại học Quốc gia TP. HCM.

[3] Dương Minh Trí, Linh kiện điện tử, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật

2004.

Tiếng nước ngoài:

[4] Michael Margolis (2011), Arduino Cookbook.32PHỤ LỤC CODE

CODE điều kiển Modul RFID RC522

Đọc thẻ mới để thêm tài sản:

#include

#include

LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f, 20, 4); // set the LCD address to 0x3f for a 20

chars and 4 line display

//LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // set the LCD address to 0x27 for a 20

chars and 4 line display#include

#include

#define RST_PIN

#define SS_PIN9// Configurable, see typical pin layout above10// Configurable, see typical pin layout aboveMFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance

//blink;void setup() {

Serial.begin(9600);

SPI.begin();

mfrc522.PCD_Init();// Initialize serial communications with the PC

// Init SPI bus

// Init MFRC522 card

33lcd.init();// initialize the lcdif (buffer[0] == '3')

{

digitalWrite(4, HIGH);

lcd.setCursor(0, 3);

lcd.print("Dang doc the moi....");

Serial.print("$");

for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {

Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? "0" : "");

Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);

}

Đọc thông tin trên thẻ khi trả tài sản

if (buffer[0] == '2')

{

digitalWrite(4, HIGH);

lcd.setCursor(0, 3);

lcd.print("Dang tra tai san 0%");

Serial.print("$");

for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {

34Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? "0" : "");

Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);

}

Serial.print("&");

lcd.setCursor(0, 3);

lcd.print("Dang tra tai san 25%");

byte buffer2[18];

block = 2;

lcd.print("Dang tra tai san 50%");

byte buffer4[18];

for (uint8_t i = 0; i < 16; i++)

{

if (buffer5[i] != 32)

{

Serial.write(buffer5[i]);

}

}

Serial.println()

delay(500);

mfrc522.PICC_HaltA(); // Halt PICC

35mfrc522.PCD_StopCrypto1(); // Stop encryption on PCD

digitalWrite(4, LOW);

lcd.setCursor(0, 3);

lcd.print("Tra tai san 99%.....");

for (int i = 0; i < 64; i++) {

buffer[i] = "";

}

}

Ghi thông tin vào thẻ

if (buffer[0] == '1')

{

digitalWrite(4, HIGH);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("He thong quan ly tai");

lcd.setCursor(0, 2);

lcd.print("san PTN voi the RFID");

lcd.setCursor(0, 3);

lcd.print("Muon tai san0%");Serial.setTimeout(5000L) ;// wait until 5 seconds for input from serialfor (byte i = len_data; i < 64; i++) buffer[i] = ' ';

36// pad with spacesblock = 1;

}

lcd.setCursor(0, 3);

lcd.print("Muon tai san25%");digitalWrite(4, LOW);

lcd.setCursor(0, 3);

lcd.print("Muon tai san da xong");

Xóa thông tin thẻ

if (buffer[0] == '0')

{

digitalWrite(4, HIGH);

lcd.setCursor(0, 3);

lcd.print("Tra tai san 99%.....");

Serial.setTimeout(5000L) ;// wait until 5 seconds for input from serialfor (byte i = 0; i < 64; i++) buffer[i] = ' ';// pad with spacesblock = 1;

status = mfrc522.MIFARE_Write(block, buffer, 16);

if (status != MFRC522::STATUS_OK) {

Serial.print(F("Erase_failed:"));

Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));

37Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Kết quả chế tạo và khảo nghiệm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×