1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Thiết kế bộ điều khiển RFID cho máy bán bia

2 Thiết kế bộ điều khiển RFID cho máy bán bia

Tải bản đầy đủ - 0trang

khoản bằng cách chọn thêm thẻ, trước khi chọn thêm thẻ sẽ không s ử d ụng

được bất cứ chức năng nào khác. Nếu thẻ đã được đăng ký thì tất cả thông tin sẽ

được hiển thị lên giao diện bao gồm mã thẻ, tên khách hàng và s ố dư. Trong đó

tên thẻ sẽ bị thay đổi khi chọn đổi tên, thêm ti ền sẽ cộng thêm ti ền vào s ố ti ền

còn dư trong thẻ, xóa tiền sẽ đưa tất cả tiền về 0 và xóa thẻ đưa thẻ về trạng

thái chưa đăng ký tài khoản.

Sơ đồ nguyên lý mạch đọc và ghi thông tin tài khoản trên thẻ RFIDHình 4.3: Sơ đồ nguyên lý mạch đọc và ghi thông tin tài khoản trên thẻ RFID

Sơ đồ nguyên lý của mạch đọc và ghi thông tin trên thẻ RFID được thể

hiện ở hình 4.3: Mạch điều khiển sử dụng vi điều khiển ESP8266EX tích h ợp

trên Board mạch Wemos D1 mini có nhiệm vụ chứa các chương trình đi ểu khi ển

đồng thời xử lý nhận và xuất tín hiệu điều khiển tồn b ộ hệ th ống. Chân 3.3V và

GND trên board RFID RC522 được kết nối với chân 3V3 và GND c ủa board

Wemos D1 mini để cấp nguồn cho RFID hoạt động. Các chân RST, MISO, MOSI,

SCK, SDA lần lượt được kết nối với các chân D3, D6, D7, D5, D8 của Wemos D1

mini để nhận và xuất tín hiệu đưa về vi điều khiển.38Sơ đồ mạch in được vẽ trên phần mềm Proteus và mạch thực tế:Hình 4.4: Sơ đồ mạch in Board đọc và ghi thơng tin tài khoản trên thẻ RFID39Hình 4.5: Mạch thực tế Board đọc và ghi thông tin tài khoản trên thẻ RFID4.2.2 Thiết kế mạch đọc và xử lý thông tin trên máy bán bia

Sơ đồ giải thuật điều khiển:Hình 4.6: Sơ đồ giải thuật điều khiển mạch đọc và xử lý thông tin trên máy bán

bia

Giải thích hoạt động:

Thơng tin thẻ sẽ được đọc bằng module RC522, nếu thẻ chưa đăng ký sẽ

được thông báo sai thẻ, thẻ đã đăng ký sẽ hi ển thị thông tin lên LCD. Sau đó

người sử dụng sẽ ấn nút nhấn, nếu là nút 200ml thì van đi ện từ sẽ m ở cho đ ến

khi lưu lượng nước chay qua cảm biến lưu lượng đạt 200ml thì đóng l ại. tương

tự với các nút nhấn 300ml và 400ml. Sau khi van điện từ đóng l ại thì ti ền trong

40thẻ sẽ bị trừ theo mức tương ứng 10000 đồng với mức 200ml, 15000 đồng

300ml và 20000 đồng 400ml.Sơ đồ nguyên lý:Hình 4.7: Sơ đồ nguyên lý mạch đọc và xử lý thông tin trên máy bán bia

Sơ đồ nguyên lý mạch đọc và xử lý thông tin trên máy bán bia được th ể

hiện ở hình 4.7. Mạch điều khiển sử dụng vi điều khi ển ESP8266EX tích h ợp

trên Board mạch Wemos D1 mini có nhiệm vụ chứa các chương trình đi ểu khi ển

đồng thời xử lý nhận và xuất tín hiệu điều khiển tồn b ộ hệ th ống. Chân 3.3V và

GND trên board RFID RC522 được kết nối với chân 3V3 và GND c ủa board

Wemos D1 mini để cấp nguồn cho RFID hoạt động.Các chân RST, MISO, MOSI,

SCK, SDA lần lượt được kết nối với các chân D3, D6, D7, D5, D8 của Wemos D1

mini để nhận và xuất tín hiệu đưa về vi điều khi ển. Chân D4 được kết nối với

chân tin hiệu của cảm biến lưu lượng để nhận tín hiệu về vi đi ều khi ển. Đ ồng

thời chân A0 sẽ kết nối với nút nhấn để nhận tín hiệu v ề các m ức bia đ ược l ựa

chọn. Chân D0 được nối vào relay có nhiệm vụ kích van đi ện từ. Các chân SDA và

41SCL của module I2C được kết nối với chân D2 và D1 đ ể hi ển th ị thơng tin lên

màn hình LCD.Sơ đồ mạch in được vẽ trên phần mềm Proteus:Hình 4.8: Sơ đồ mạch in mạch đọc và xử lý thông tin trên máy bán bia

Mạch thực tế :42Hình 4.9: Mạch thực tế mạch đọc và xử lý thông tin trên máy bán bia434.3 Sơ đồ khối tương quan của mạch đọc và xử lý thơng tin trên máy bán biaHình 4.10: Sơ đồ thể hiện sự tương quan của mạch đọc và xử lý thông tin trên

máy bán bia

Nguồn nuôi của hệ thống sẽ cấp nguồn 220V cho hệ thống làm lạnh của máy và

nguồn 24V cho van nước tự động thông qua một mạch driver RELAY. Đồng thời cấp44nguồn 5V cho vi điều khiển ESP8266EX, driver RELAY, LCD hiển thị, nút nhấn,

Module RFID RC522. Do đó khối nguồn có vai trò rất quan trọng trong suốt q trình

hoạt động của tồn hệ thống.

Cảm biến điện dung có nhiệm vụ xác định xác định lưu lượng nước đã di

chuyển qua. Khi lưu lượng nước chảy qua cảm biến đủ mức quy định, cảm biến sẽ

được kích (âm). Từ đó truyền tín hiệu về vi xử lý, vi xử lý nhận tín hiệu và xuất lệnh

điều khiển ra cho các thiết bị ngoại vi

Module RFID khi nhận được thẻ sẽ gửi thông tin thẻ cho vi điều khiển, nếu thẻ

đúng vi điều khiển sẽ cho phép nhận các tín hiệu từ nút nhấn và xuất các lệnh điều

khiển ra các thiết bị ngoại vi. Sau khi hoàn thành 1 lệnh điều khiển, vi điều khiển sẽ

tính tốn số liệu và gửi thơng tin vào thẻ qua Modul RFID.

Ngồi ra các nút điều khiển và màn hình LCD đóng vai trò cầu nối giữa người

sử dụng và hệ thống. Các nút điều khiển giữ các chức năng gửi tín hiệu từ người dùng

đến vi điều khiển tùy vào mục đích. Màn hình LCD giúp người dùng xác định chính

xác trạng thái của hệ thống, thông tin thẻ của khách hàng hay báo sai khi thẻ khơng

đúng.

4.4 Tính tốn, thiết kế và chế tạo hộp điều khiển trên máy bán biaHình 4.11: Cấu tạo hộp điều khiển trên máy bán bia45Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Thiết kế bộ điều khiển RFID cho máy bán bia

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×