1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
7 Quy trình mua bia trên máy bán bia tự động

7 Quy trình mua bia trên máy bán bia tự động

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 4.19: Kết quả thực hiện khi nhất nút 1

Nếu chọn nút nhấn thứ nhất thì màn hình sẽ hiển thị số ti ền bạn ph ải tr ả

là 15000 đồng và bị trừ vào tổng số tiền có trong thẻ sau khi hồn thành q

trình giao dịch. Hệ thống hoạt động sẽ mở van tự động và chảy ra đúng 300ml

bia.Hình 4.20: Kết quả thực hiện khi nhất nút 2

Nếu chọn nút nhấn thứ nhất thì màn hình sẽ hiển thị số ti ền bạn ph ải tr ả

là 20000 đồng và bị trừ vào tổng số tiền có trong thẻ sau khi hồn thành q

trình giao dịch. Hệ thống hoạt động sẽ mở van tự động và chảy ra đúng 400ml

bia.47Hình 4.21: Kết quả thực hiện khi nhất nút 3

Trong trường hợp nếu khách hàng đặt vào một thẻ chưa được kích hoạt

thì hệ thống sẽ báo lỗi và khơng thể thực hiện mua hàngHình 4.22: Hệ thống báo lỗi khi đặt thẻ chưa kích hoạt

Sau khi mua hàng xong khách hàng trở lại quần bán hàng để nhân viên

kiểm tra số tiền còn lại trong thẻ và hồn trả tiền thừa.

Nếu khách hàng khơng có nhu cầu giữ lại thẻ thì nhân viên sẽ xóa thơng

tin thẻ để cho khách hàng khác sử dụng.48Hình 4.23: Thẻ bị xóa khi khơng sử dụng

Dữ liệu bán hàng sẽ được lưu vào file excel với tất cả giao d ịch đã được

thực hiện tại giao diện bán hàng trên máy tính để dễ dàng ki ểm tra.Hình 4.24: Dữ liệu được lưu trong file excel

4.8 Kết quả thực nghiệm

Để lấy kết quả thực nghiệm ta sử dụng dụng cụ đo là ống đong th ủy tinh

có độ chia nhỏ nhất là 5ml và độ chia lớn nhất là 500ml.49Hình 4.25: Ống đong thủy tinhHình 4.26: Kết quả thực nghiệm với 10 lần đo bằng ông đong thủy tinh 500ml

Giá trị trung bình của 10 lần đo mức 1 - 200ml:Lần đo

Độ

lệch12345678910-5005-5-5005550Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

7 Quy trình mua bia trên máy bán bia tự động

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×