1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
8 Kết quả thực nghiệm

8 Kết quả thực nghiệm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 4.25: Ống đong thủy tinhHình 4.26: Kết quả thực nghiệm với 10 lần đo bằng ông đong thủy tinh 500ml

Giá trị trung bình của 10 lần đo mức 1 - 200ml:Lần đo

Độ

lệch12345678910-5005-5-5005550Độ lệch trung bình:Độ lệch chuẩn:giá trị trung bình của 10 lần đo mức 2 - 300ml:Lần đo

1

2

Độ

0

0

lệch

Độ lệch trung bình:3456789105500-500-5Độ lệch chuẩn:giá trị trung bình của 10 lần đo mức 3 – 400ml:Lần đo

1

2

Độ

5

5

lệch

Độ lệch trung bình:34567891000-500500Độ lệch chuẩn:Nhận xét: Quá trình khảo nghiệm cho các kết quả khác nhau,có s ự chênh

lệch khơng đáng kể do sai số của cảm biến lưu lượng.

Nhìn chung mơ hình hoạt động tương đối ổn định,đáp ứng được yêu đặt

ra.5152Chương 5

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mơ hình máy bán bia tự động dùng

thẻ RFID, đề tài đã thực hiện được một số kết quả:

Máy bán bia hoạt động cho ra 3 mức bia là 200ml, 300ml và 400ml với sai số

cho phép là ± 5ml.

Thiết lập giải thuật điều khiển tự động cho máy.

Mơ hình có khả năng vận hành theo thông số đã cài đặt.

Kết cấu đơn giản, dễ chế tạo tại các xưởng cơ khí trong nước.

Đề nghị

Do hạn chế về thời gian và kinh phí nên thiết bị chỉ dừng lại ở mức độ mơ

hình. Vì thế nên mơ hình máy chỉ mang tính chất khảo nghiệm, vận hành, phương thức

điều khiển và đánh giá. Vì vậy cần chế tạo sản phẩm hồn chỉnh với quy mơ lớn hơn

và sử dụng công nghệ chế tạo hiện đại để máy có thể đạt được hiệu quả cũng như năng

suất làm việc. Ngoài ra nên tiếp tục áp dụng thêm phương thức điều khiển dùng mã

quét QR kết hợp với RFID bởi sự phát triển của các tiện ích và điện thoại thơng minh

ngày càng mạnh mẽ thì việc thanh toán bằng mã QR sẽ là một xu hướng phát triển

trong tương lai gần bởi sự tiện ích và thiết thực của nó.53TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu Tiếng Việt

[1] TS Vương Thành Tiên, 2012.Bài giảng nguyên lý máy, Đại Học Nơng Lâm

Thành Phố Hồ Chí Minh.

[2] Th.S Trần Thị Kim Ngà, 2012.Bài giảngKỹ thuật điện tử, Đại Học Nông Lâm

Thành Phố Hồ Chí Minh.

[3] Th.S Nguyễn Tấn Phúc, 2012. Bài giảngThiết kế hệ thống cơ điện tử, Đại Học

Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh.

[4] TS Phan Hiếu Hiền, 2001.Phương pháp bố trí và xử lý số liệu , Nhà xuất bản

nông nghiệp TP. HCM.

[5] PGS.TS Nguyễn Ngọc Phương, 2016.Sổ tay hệ thống Cơ điện tử, Nhà xuất bản

Đại học Quốc gia TP. HCM.

[6] PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc, 2004.Cơ sở thiết kế máy, Nhà xuất bản Đại học

Quốc gia TP. HCM.

[7] Trần Hữu Quế, 2002.Vẽ kỹ thuật cơ khí, Nhà xuất bản giáo dục .

Tài liệu dịch

[8] Bodo Heimann, 1997. Cơ điện tử (GS. TSKH Nguyễn Văn Khang d ịch), Nhà

xuất bản Khoa học kỹ thuật Hà Nội 2008

54Tài liệu tiếng nước ngoài

[9] Michael Margolis (2011), Arduino Cookbook.

[10] Katsuhiko Ogata (2010), Modern control Engineering, 5th Edition.

Website

[11]www.arduino.cc

[12]www.arduino.vn

[13]www.thietkemay.com

[14]www.hcmuaf.tailieu.vnPHỤ LỤC

 Code chương trình giao diện bán hàng trên C#

using System.IO.Ports;

using System.IO;

using System.Xml;

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Text;

using System.Windows.Forms

namespace WindowsFormsApplication3

{

public partial class Form1 : Form

{

public Form1()

{

55InitializeComponent();

}

string InputData = String.Empty;

string rev_data = "";

string show = "";

//string save = "";

//int count;

private void connect_Click(object sender, EventArgs e)

{

if (cbb_com.Text == "")//neu chua chon cong com

{

MessageBox.Show("ch ưa ch ọn c ổng com", "thông

báo!!");//thong bao

}

else

{

if (connect.Text == "kết nối")

{

connect.Text = "hủy kết n ối";

serialPort1.PortName = cbb_com.Text;

serialPort1.Open();

timer3.Enabled = true;

}

else

{

connect.Text = "kết nối";

serialPort1.Close();

}

}

}

56private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

}

int comindex = 0;

private void timer2_Tick(object sender, EventArgs e)

{

string[] ports = SerialPort.GetPortNames();//lay tat ca portname

if (comindex != ports.Length)

{

comindex = ports.Length;

cbb_com.Items.Clear();

for (int j = 0; j < comindex; j++)

{

cbb_com.Items.Add(ports[j]);

}

}

}

private void Form1_Click(object sender, EventArgs e)

{

}

private void Form1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)

{

}

private void pictureBox00_Click(object sender, EventArgs e)

{

}

string _status_code = string.Empty;

string _last_status_code = string.Empty;

57private void serialPort1_DataReceived(object sender,

SerialDataReceivedEventArgs e)

{

InputData = serialPort1.ReadExisting();

if (InputData != String.Empty)

{

//check status

_last_status_code = InputData.Contains("REMOVED") ?

"REMOVED" : _last_status_code;

_last_status_code = InputData.Contains("DETECTED") ?

"DETECTED" : _last_status_code;

//_last_status_code = InputData.Contains("NODEFINE") ?

"NODEFINE" : _last_status_code;

if (InputData.IndexOf("REMOVED") != -1)

{

Console.WriteLine("1");

button3.Invoke(new Action(() =>

{

Console.WriteLine("2");

button3.Enabled = false;

}));

}

if (InputData.IndexOf("REMOVED") != -1)

{

Console.WriteLine("1");

button1.Invoke(new Action(() =>

{

Console.WriteLine("2");

button1.Enabled = false;

58}));

}

if (InputData.IndexOf("DETECTED") != -1)

{

Console.WriteLine("1");

button1.Invoke(new Action(() =>

{

Console.WriteLine("2");

button1.Enabled = true;

}));

}

if (InputData.IndexOf("REMOVED") != -1)

{

Console.WriteLine("1");

button4.Invoke(new Action(() =>

{

Console.WriteLine("2");

button4.Enabled = false;

}));

}

if (InputData.IndexOf("DETECTED") != -1)

{

Console.WriteLine("1");

button4.Invoke(new Action(() =>

{

Console.WriteLine("2");

button4.Enabled = true;

}));

}

if (InputData.IndexOf("REMOVED") != -1)

59{

Console.WriteLine("1");

button8.Invoke(new Action(() =>

{

Console.WriteLine("2");

button8.Enabled = false;

}));

}

if (InputData.IndexOf("DETECTED") != -1)

{

Console.WriteLine("1");

btn_Charge.Invoke(new Action(() =>

{

Console.WriteLine("2");

btn_Charge.Enabled = true;

}));

}

if (InputData.IndexOf("REMOVED") != -1)

{

Console.WriteLine("1");

btn_Charge.Invoke(new Action(() =>

{

Console.WriteLine("2");

btn_Charge.Enabled = false;

}));

}

if (InputData.IndexOf("DETECTED") != -1)

{

Console.WriteLine("1");

button8.Invoke(new Action(() =>

60Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

8 Kết quả thực nghiệm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×