1. Trang chủ >
  2. Kinh Doanh - Tiếp Thị >
  3. Kế hoạch kinh doanh >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
mãn nhu cầu đó.

mãn nhu cầu đó.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thị trường chỉ mất đi khi hàng hố khơng còn; Thị trường là “chiếc cầu” nối của sản xuất và21tiêu dùng; Để sản xuất ra hàng hóa, HTX phải chi phí sản xuất, chi phí lưu thơng, và thị

trường sẽ là nơi kiểm nghiệm các chi phí đó của HTX.

Sự vận động của thị trường chịu sự chi phối chủ yếu của các quy luật:

- Quy luật giá trị: quy định hàng hoá phải được sản xuất và trao đổi trên cơ sở hao

phí lao động xã hội cần thiết, tức là chi phí bình qn trong xã hội.

- Quy luật cung cầu: nêu nên mối quan hệ giữa nhu cầu và khả năng cung ứng trên

thị trường. Quy luật này quy định cung và cầu ln có xu thế chuyển động xích lại gần

nhau để tạo ra sự cân bằng trên thị trường.

- Quy luật giá trị thặng dư: yêu cầu hàng hoá bán ra phải bù đắp chi phí sản xuất và

lưu thơng đồng thời phải có một khoản lợi nhuận để tái sản xuất sức lao động và sản xuất

mở rộng.

- Quy luật cạnh tranh: quy định hàng hóa sản xuất ra phải ngày càng có chi phí thấp

hơn, chất lượng tốt hơn để thu được lợi nhuận cao và có khả năng cạnh tranh với các hàng

hóa cùng loại.

1.3 Các chức năng của thị trường

- Chức năng thừa nhận: thị trường là nơi gặp gỡ giữa người sản xuất và người tiêu

dùng trong quá trình trao đổi hàng hóa, HTX đưa hàng hố của mình ra thị trường với

mong muốn chủ quan là bán được nhiều hàng hoá với giá cả sao cho bù đắp được mọi chi

phí đã bỏ ra và có nhiều lợi nhuận. Người tiêu dùng tìm đến thị trường để mua những hàng

hóa đúng cơng dụng, hợp thị hiếu và phù hợp với khả năng thanh tốn của mình; trong qúa

trình diễn ra trao đổi, mặc cả trên thị trường giữa đôi bên về một hàng hố nào đó, sẽ có hai

khả năng xảy ra là thừa nhận hoặc không thừa nhận; tức là có thể loại hàng hóa đó khơng

phù hợp với khả năng thanh tốn hoặc khơng phù hợp với công dụng và thị hiếu của người

tiêu dùng… trong trường hợp này quá trình tái sản xuất sẽ bị ách tắc không thực hiện được.

Ngược lại, trong trường hợp thị trường thực hiện chức năng chấp nhận, tức là đôi bên đã

thuận mua vừa bán thì quá trình tái sản xuất được giải quyết.

- Chức năng thực hiện: Thị trường thực hiện các hành vi trao đổi hàng hoá, thực

hiện cân bằng cung cầu, thực hiện giá trị thông qua giá cả hàng hoá và làm cơ sở cho việc

phân phối các nguồn lực trong HTX.

- Chức năng điều tiết: nhu cầu của thị trường là mục đích của quá trình sản xuất. Thị

trường là tập hợp các hoạt động của các quy luật kinh tế. Do đó, thị trường vừa là mục tiêu

vừa là động lực để phát triển HTX. Chức năng này thể hiện ở chỗ nó cho phép HTX bằng

khả năng của mình tìm được nơi tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ với hiệu quả hay lợi nhuậncao, đồng thời cũng cho phép người tiêu dùng mua những hàng hóa có lợi ích tiêu dùng cho

mình một cách hợp lý nhất.

- Chức năng thông tin: thể hiện ở chỗ nó chỉ ra cho nhà sản xuất biết nên sản xuất

mặt hàng nào, khối lượng bao nhiêu, và nên đưa ra thị trường ở thời điểm nào, chỉ ra cho

người tiêu dùng biết nên mua một hàng hố hay một mặt hàng thay thế nào đó hợp với nhu

cầu của họ. Chức năng này hình thành là do trên thị trường có chứa đựng các thơng tin về

tổng số cung, tổng số cầu, cơ cấu cung cầu, quan hệ cung cầu của từng loại hàng hố, chi

phí sản xuất, giá cả thị trường, chất lượng sản phẩm, các điều kiện tìm kiếm và tập hợp các

yếu tố sản xuất và phân phối sản phẩm. Đó là những thông tin cần thiết để người sản xuất

và người tiêu dùng ra các quyết định phù hợp với lợi ích của mình.

Việc tách biệt các chức năng ấy chỉ là các ước lệ mang tính chất nghiên cứu, trên

thực tế, một hiện tượng kinh tế diễn ra trên thị trường thể hiện đầy đủ và đan xen lẫn nhau

của các chức năng trên.

1.4 Phân khúc thị trường

Phân khúc thị trường là phân chia thị trường ra thành các nhóm khách hàng mà các

thành viên trong nhóm có các đặc điểm hoặc nhu cầu tương tự nhau.

Cơ sở phân khúc thị trường

Cơ sở phân đoạn Tiêu thức phân đoạn

Miền (miền Bắc, miền Trung, miền Nam), Vùng (thành thị, nông

Địa lý

thôn), Tỉnh, Huyện, Quận, Xã, Phường...

Tuổi; Giới tính; Thu nhập (cá nhân và hộ); Nghề nghiệp; Trình độ

Dân số - Xã hội

học vấn; Tình trạng hơn nhân; Qui mơ gia đình; Giai tầng xã hội; Tín

ngưỡng; Chủng tộc; Dân tộc; Tình trạng việc làm...

Thái độ; Động cơ; Cá tính; Lối sống; Giá trị văn hố; Thói

Tâm lý

quen..

Lý do mua; Lợi ích tìm kiếm; Số lượng và tỷ lệ tiêu dùng; Tính

Hành vi tiêu dùng

trung thành với sản phẩm...

Tại sao cần phân đoạn thị trường?

Tất cả những ai sản xuất và kinh doanh phải phân đoạn thị trường để hoạt động của mình

mang lại lợi nhuận. Hãy nhớ một chân lý rất đơn giản: Khơng có một sản phẩm nào có thể

thỏa mãn tất cả mọi người trong một thị trường. Không phải mọi người đều thích một

kiểu xe máy, xe hơi hay quán ăn như nhau…

II. Đánh giá khả năng tham gia thị trường của hợp tác xã22Muc tiêu của nội dung này là xem xét các Các nhân tố ảnh hưởng khả năng tham

gia thị trường của hợp tác xã trên cơ sở phân tích các nhân tố bên ngồi và bên trong

ngành (vĩ23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

mãn nhu cầu đó.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×