1. Trang chủ >
  2. Kinh Doanh - Tiếp Thị >
  3. Kế hoạch kinh doanh >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
i. Giá thực suy giảm trong dài hạn

i. Giá thực suy giảm trong dài hạn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Để đối phó với sự sụt giảm về giá của hàng nông sản, nông dân phải áp dụng nhiều chiến

lược tổng hợp, giảm chi phí sản xuất, tăng chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa hướng tới

các sản phẩm mang lại lợi nhuận cao hơn.1.4.2 Vai trò của HTX trong liên kết chuổi giá trị

Các hợp tác xã nông nghiệp một “mắt xích” quan trọng trong chuỗi liên kết sản xuất nơng

sản thể hiện ở chổ:

 Vai trò của HTXNN trong việc xây dựng và hình thành các chuỗi giá trị nông sản là

rất lớn, nhất là về mặt tích tụ ruộng đất. Vì chỉ có HTXNN là có thể tập hợp nông

dân để tạo ra các vùng sản xuất lớn, từ đó hình thành các chuỗi giá trị nơng sản lớn

và bền vững, có sức cạnh tranh.

 HTXNN là cầu nối giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

 HTXNN giúp các hộ nông dân tổ chức sản xuất, là cầu nối về kiến thức, thông tin

kỹ thuật cho nông dân

 HTX sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp có vai trò tích cực trong việc giảm chi phí sản xuất tiêu thụ, ổn định và mở rộng quy mô, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh, nâng hiệu

quả sản xuất kinh doanh nông nghiệp và thu nhập của các hộ thành viên.

Tuy nhiên, các HTX nông nghiệp hiện nay vẫn gặp khó khăn trong việc liên kết giữa

thành viên HTX, doanh nghiệp để tổ chức sản xuất; số HTX tham gia liên kết sản xuất theo

chuỗi giá trị còn hạn chế; việc thu hút nhân lực chất lượng cao, nguồn lực đầu tư còn ít;

HTX có sản phẩm sản xuất theo hướng hàng hóa chưa nhiều; một số sản phẩm chủ lực

chưa có nhãn hiệu để khẳng định thương hiệu… Do vậy, trong quá trình tái cơ cấu nông

nghiệp hướng tới sản xuất quy mô lớn với các sản phẩm chủ lực, canh tác gắn với chế biến

và tiêu thụ sản phẩm thì chủ thể quan trọng nhất chính là các HTX. Trên cơ sở đó, các HTX

nơng nghiệp cần có một sự chuyển đổi mạnh mẽ từ nhận thức đến việc tìm ra một hướng đi

mới thúc đẩy sản xuất nơng nghiệp hàng hóa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát

triển bền vững.Chương 2 LẬP PHƯƠNG ÁN SXKD GẮN VỚI CHUỖI GIÁ TRỊ

2.1 Tổng quan lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

2.1.1 Khái niệm kế hoạch kinh doanh

Lập kế hoạch kinh doanh là quá trình xác định các mục tiêu và lựa chọn các phương

thức để đạt được các mục tiêu đó.

Phương án sản xuất - kinh doanh: thường được xây dựng theo chu kỳ, thời vụ về

việc sản xuất kinh doanh một hoặc một số loại hàng hóa dịch vụ cụ thể.

Bản kế hoạch kinh doanh thường có độ dài 25-30 trang mơ tả, phân tích và đánh giá

ý tưởng kinh doanh; Trong bản kế hoạch kinh doanh có số liệu thơng tin đầy đủ về HTX,

thị trường (khách hàng, đối thủ cạnh tranh, …), sản phẩm, chiến lược, tài chính và các có

rủi ro liên quan.

Khi nào THT, HTX cần lập KHSXKD?

 THT, HTX chuẩn bị thành lập: Vay vốn, xin cấp giấy phép KD, huy động vốn

 Khi môi truờng kinh doanh thay đổi

 Chuyển hướng kinh doanh

 Khi chuyển sang kỳ kinh doanh mới

 Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch:

-Là công cụ đắc lực giúp thành viên và người lao động trong hợp tác xã biết được hướngđi của hợp tác xã, từ đó nỗ lực phối hợp, hợp tác, đoàn kết với nhau và làm việc một cách có

tổ chức.

-Giúp làm giảm tính khơng ổn định của hợp tác xã do người quản lý, điều hành dự đoánđược những thay đổi trong nội bộ hợp tác xã, cũng như mơi trường bên ngồi, cân nhắc ảnh

hưởng của chúng và đưa ra những giải pháp đối phó thích hợp, kịp thời.

-Giúp giảm được sự chồng chéo và những hoạt động lãng phí.-Giúp thiết lập nên những tiêu chuẩn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra. Nội dung kế hoạch sản xuất, kinh doanh

Một kế hoạch sản xuất, kinh doanh hoàn chỉnh bao gồm các phần sau:

- Ý tưởng kinh doanh, mục tiêu: mô tả ngắn gọn hoạt động kinh doanh của hợp tác xã dự

định tiến tới đâu? và làm thế nào để đạt được mục tiêu đó?- Tổng quan về hợp tác xã, trình bày các thông tin cơ bản về hợp tác xã, cơ cấu tổ chức,

đội ngũ nhân viên và cán bộ quản lý cũng như đối tác...

- Phân tích thị trường, khách hàng mục tiêu, đối thủ cạnh tranh và sản phẩm, dịch vụ của

họ, các rủi ro kinh doanh...

- Phân tích sản phẩm, dịch vụ hiện có và các đặc tính cạnh tranh của chúng; trình bày

việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới.

- Đề xuất các phương thức xúc tiến hoạt động kinh doanh: phương thức bán hàng, mức

giá, kênh phân phối, chiến dịch quảng cáo, xúc tiến thương mại và quan hệ với các khách

hàng...

-Cách thức tổ chức để tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.- Trình bày vấn đề quản lý lao động, số lượng nhân viên, nhu cầu đào tạo và các nội

dung khác liên quan đến thành viên, cán bộ quản lý.

- Nguồn tài chính cho hoạt động sản xuất, kinh doanh: xác định doanh thu, chi phí, lợi

nhuận cũng như lượng vốn cần thiết...

2.1.2 Các bước lập bản kế hoạch kinh doanh

Bước 1: Trình bày ý tưởng kinh doanh của hợp tác xã.

Phần này trình bày ngắn gọn nhưng chi tiết về dự định trong tương lai của hợp tác

xã về những loại sản phẩm, dịch vụ mà hợp tác xã dự định bán hoặc cung cấp cho thành

viên hoặc những sản phẩm, dịch vụ mà hợp tác xã dự định tiêu thụ (hoặc chế biến rồi

tiêu thụ) cho thành viên.

Khi lập kế hoạch, hợp tác xã phải nắm được khả năng hiện tại của hợp tác xã ở đâu,

bao gồm:

-Khả năng về vốn, đặc biệt là những dịch vụ đòi hỏi vốn lớn, như-cung ứng vật tư, giống …;-Khả năng về cán bộ, đặc biệt là những dịch vụ kinh doanh đòi hỏi kiến thức và kỹ năng về

kinh doanh, thị trường;-Khả năng về hệ thống tổ chức, tiếp nhận và phân phối dịch vụ, cạnh tranh …;-Khả năng về cơ sở vật chất kỹ thuật, như kho tàng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải,

phương tiện quản lý ….Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

i. Giá thực suy giảm trong dài hạn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×