1. Trang chủ >
  2. Kinh Doanh - Tiếp Thị >
  3. Kế hoạch kinh doanh >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của hợp tác xã

II. Tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của hợp tác xã

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Khơng được ít hơn 30% tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên đối với hợp tác

xã, liên hiệp hợp tác xã có từ trên 100 đến 300 thành viên, hợp tác xã thành viên;

+ Khơng được ít hơn 20% tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên đối với hợp tác

xã, liên hiệp hợp tác xã có từ trên 300 đến 1000 thành viên, hợp tác xã thành viên;

+ Khơng được ít hơn 200 đại biểu đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có trên

1000 thành viên, hợp tác xã thành viên.

- Đại biểu tham dự đại hội đại biểu thành viên phải thể hiện được ý kiến, nguyện vọng

và có trách nhiệm thông tin về kết quả đại hội cho tất cả thành viên, hợp tác xã thành viên

mà mình đại diện.

a) Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là cơ quan quản lý hợp tác xã, liên

hiệp hợp tác xã do hội nghị thành lập hoặc đại hội thành viên bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm

theo thể thức bỏ phiếu kín. Hội đồng quản trị gồm chủ tịch và thành viên. Số lượng thành

viên hội đồng quản trị do điều lệ quy định nhưng tối thiểu là 03 người, tối đa là 15 người.

- Nhiệm kỳ của hội đồng quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do điều lệ hợp tác

xã, liên hiệp hợp tác xã quy định nhưng tối thiểu là 02 năm, tối đa là 05 năm.

- Hội đồng quản trị sử dụng con dấu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để thực hiện

quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định tại Điều 36 của Luật HTX năm 2012.

- Hội đồng quản trị hợp tác xã họp định kỳ theo quy định của điều lệ nhưng ít nhất 03

tháng một lần; hội đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã họp định kỳ theo quy định của điều lệ

nhưng ít nhất 06 tháng một lần do chủ tịch hội đồng quản trị hoặc thành viên hội đồng quản

trị được chủ tịch hội đồng quản trị uỷ quyền triệu tập.

Hội đồng quản trị họp bất thường khi có u cầu của ít nhất một phần ba tổng số

thành viên hội đồng quản trị hoặc chủ tịch hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát hoặc

kiểm soát viên, giám đốc (tổng giám đốc) hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Cuộc họp hội đồng quản trị được thực hiện như sau:

+ Cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành

viên hội đồng quản trị tham dự. Quyết định của hội đồng quản trị được thông qua theo

nguyên tắc đa số, mỗi thành viên có một phiếu biểu quyết có giá trị ngang nhau;

+ Trường hợp triệu tập họp hội đồng quản trị theo định kỳ nhưng không đủ số thành

viên tham dự theo quy định, chủ tịch hội đồng quản trị phải triệu tập cuộc họp hội đồng

quản trị lần hai trong thời gian không quá 15 ngày, kể từ ngày dự định họp lần đầu. Sau hailần triệu tập họp mà không đủ số thành viên tham dự, hội đồng quản trị triệu tập đại hội

thànhviên bất thường trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần hai để xem

xét tư cách của thành viên hội đồng quản trị không tham dự họp và có biện pháp xử lý; chủ

tịch hội đồng quản trị báo cáo đại hội thành viên gần nhất để xem xét tư cách của thành

viên hội đồng quản trị không tham dự họp và biện pháp xử lý;

+ Nội dung và kết luận của cuộc họp hội đồng quản trị phải được ghi biên bản; biên

bản cuộc họp hội đồng quản trị phải có chữ ký của chủ tọa và thư ký phiên họp. Chủ tọa và

thư ký liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của biên bản. Đối với nội

dung mà hội đồng quản trị khơng quyết định được thì trình đại hội thành viên quyết định.

Thành viên hội đồng quản trị có quyền bảo lưu ý kiến và được ghi vào biên bản cuộc họp.

b) Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Giám đốc (tổng giám đốc) là người điều hành hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp

hợp tác xã.

- Giám đốc (tổng giám đốc) có quyền hạn và nhiệm vụ sau đây:

+ Tổ chức thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác

xã;+ Thực hiện nghị quyết của đại hội thành viên, quyết định của hội đồng quản trị;

+ Ký kết hợp đồng nhân danh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo ủy quyền của chủtịch hội đồng quản trị;

+ Trình hội đồng quản trị báo cáo tài chính hằng năm;

+ Xây dựng phương án tổ chức bộ phận giúp việc, đơn vị trực thuộc của hợp tác xã,

liên hiệp hợp tác xã trình hội đồng quản trị quyết định;

+ Tuyển dụng lao động theo quyết định của hội đồng quản trị;

+ Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại điều lệ, quy chế của hợp

tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Trường hợp giám đốc (tổng giám đốc) do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã th thì

ngồi việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại khoản 2, Điều 38, Luật HTX năm

2012, còn phải thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ theo hợp đồng lao động và có thể được mời

tham gia cuộc họp đại hội thành viên, hội đồng quản trị.

c) Ban kiểm soát (kiểm soát viên):

- Ban kiểm soát, kiểm soát viên hoạt động độc lập, kiểm tra và giám sát hoạt động của

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật và điều lệ.- Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên do đại hội thành viên bầu trực tiếp trong số thành

viên, đại diện hợp tác xã thành viên theo thể thức bỏ phiếu kín. Số lượng thành viên ban

kiểm sốt do đại hội thành viên quyết định nhưng không quá 07 người.

Hợp tác xã có từ 30 thành viên trở lên, liên hiệp hợp tác xã có từ 10 hợp tác xã thành

viên trở lên phải bầu ban kiểm soát. Đối với hợp tác xã có dưới 30 thành viên, liên hiệp

hợp tác xã có dưới 10 hợp tác xã thành viên, việc thành lập ban kiểm soát hoặc kiểm soát

viên do điều lệ quy định.

- Trưởng ban kiểm soát do đại hội thành viên bầu trực tiếp trong số các thành viên

ban kiểm soát; nhiệm kỳ của ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo nhiệm kỳ của hội

đồng quản trị.

- Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên chịu trách nhiệm trước đại hội thành viên và có

quyền hạn, nhiệm vụ sau đây:

+ Kiểm tra, giám sát hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của

pháp luật và điều lệ;

+ Kiểm tra việc chấp hành điều lệ, nghị quyết, quyết định của đại hội thành viên, hội

đồng quản trị và quy chế của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

+ Giám sát hoạt động của hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), thành viên,

hợp tác xã thành viên theo quy định của pháp luật, điều lệ, nghị quyết của đại hội thành

viên, quy chế của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

+ Kiểm tra hoạt động tài chính, việc chấp hành chế độ kế toán, phân phối thu nhập,

xử lý các khoản lỗ, sử dụng các quỹ, tài sản, vốn vay của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

và các khoản hỗ trợ của Nhà nước;

+ Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm của

hội đồng quản trị trước khi trình đại hội thành viên;

+ Tiếp nhận kiến nghị liên quan đến hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; giải quyết theo

thẩm quyền hoặc kiến nghị hội đồng quản trị, đại hội thành viên giải quyết theo thẩm

quyền;

+ Trưởng ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên được tham dự các cuộc họp của hội đồng

quản trị nhưng không được quyền biểu quyết;

+ Thông báo cho hội đồng quản trị và báo cáo trước đại hội thành viên về kết quả

kiểm soát; kiến nghị hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) khắc phục những yếu

kém, vi phạm trong hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;+ Yêu cầu cung cấp tài liệu, sổ sách, chứng từ và những thông tin cần thiết để phục vụ

công tác kiểm tra, giám sát nhưng không được sử dụng các tài liệu, thơng tin đó vào mục

đích khác;

+ Chuẩn bị chương trình và triệu tập đại hội thành viên bất thường theo quy định tại

khoản 3 Điều 31 của Luật HTX năm 2012;

- Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật HTX năm 2012 và

điều lệ.

- Thành viên ban kiểm soát, kiểm soát viên được hưởng thù lao và được trả các chi

phí cần thiết khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên được sử dụng con dấu của hợp tác xã, liên hiệp

hợp tác xã để thực hiện nhiệm vụ của mình.

d) Các bộ phận trực thuộc:

Căn cứ vào quy mô tổ chức hoạt động của HTX để xây dựng các bộ phận chuyên

môn, nghiệp vụ sao cho tiết kiệm chi phí quản lý và hoạt động có hiệu quả nhất.

Thường các bộ phận trực HTX gồm: kế toán, thủ quỹ, thủ kho, kỹ thuật sản xuất,

kiểm tra chất lượng sản phẩm, bán hàng…PHẦN III. PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

I. Phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội phát triển và thách thức của hợp tác xã

Phân tích SWOT (SWOT Analysis) là một kỹ thuật phân tích rất mạnh trong việc

xác định được điểm mạnh và điểm yếu từ đó xác định cơ hội và rủi ro trong kinh doanh của

HTX. Sử dụng trong ngữ cảnh kinh doanh, nó giúp HTX hoạch định được thị trường một

cách vững chắc.

Bảng phân tích SWOT

S (Điểm mạnh)O (Cơ hội)T (Nguy cơ)S+O

Tận dụng, phát huyS+T

Lấy điểm mạnh hạn chế nguy cơW+O

Lấy cơ hội hạn chế điểm yếu

II. Phân tích cạnh tranh

W (Điểm yếu)W+T

Tìm cách khắc chế yếu kémĐối thủ cạnh tranh đã đi trước HTX trên thị trường, họ đã thiết lập được vị trí, phân

phối, tiếp cận thị trường và có khách hàng, sự sống còn của HTX phụ thuộc vào khả năngHTX giành được thị phần từ tay các đối thủ cạnh tranh – hoặc chiếm lĩnh được một phân

đoạn của thị trường hịên chưa được khai thác.

Nên đưa ra bảng biểu hoặc đồ thị hình bánh cho thấy thị phần của các đối thủ cạnh

tranh, xu hướng và thay đổi theo thời gian. Giải thích thị phần HTX dự định chiếm lĩnh, và

từ tay ai hoặc làm thế nào bạn xâm nhập được vào thị trường này.

- HTX cũng có thể trình bày mình có ưu thế hơn đối thủ cạnh tranh ở chỗ nào?

- Tại sao khách hàng sẽ chọn HTX chứ không phải là các công ty khác?

- Ai đang chiếm lĩnh thị trường và tại sao họ làm được như vậy?

- Điểm dễ bị tổn thương của đối thủ cạnh tranh là ở chỗ nào và làm thế nào có thể

tận dụng được những điểm yếu này.

- Liệt kê những mặt mạnh và mặt yếu của từng đối thủ cạnh tranh với một cách nhìn

khách quan.

Đây là những vấn đề HTX cần cân nhắc khi hồn tất phân tích cạnh tranh. Phần này nên

gồm những mục sau:

-Tổng quan-Các sự kiện / kinh phí gần đây-Sáp nhập / mua lại công ty-Liệt kê và mơ tả các đối thủ cạnh tranh chính-Phân tích chính xác từng doanh nghiệp cạnh tranh-Mặt mạnh / mặt yếu-Tạo sự khác biệt cho HTXIII. Mục tiêu và chiến lược phát triển của hợp tác xã

1 Mục tiêu hoạt động của HTX

- Mục đích hoạt động của HTX là cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đầu vào cho

thành viên và/hoặc bao tiêu sản phẩm đầu ra của thành viên với giá và chất lượng tốt nhất.

- Mục tiêu chính không phải là lợi nhuận của hợp tác xã, mà nhằm cung cấp các

dịch vụ đầy đủ, kịp thời, thuận tiện với chất lượng bảo đảm, chi phí đầu vào thấp nhất và

giá bán đầu ra cao nhất.

- HTX vẫn phải kinh doanh có hiệu quả, bảo đảm thu đủ bù chi, có lãi để bù đắp chi

phí, bảo tồn vốn, bù đắp trượt giá của vốn góp thành viên, nhằm duy trì và phát triển HTX.

2 Chiến lược phát triển kinh doanh của HTXTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của hợp tác xã

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×