1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Lưu trữ và cung cấp nguồn thông tin

- Lưu trữ và cung cấp nguồn thông tin

Tải bản đầy đủ - 0trang

www.environment-safety.com1.2. Sinh thái học và hệ sinh thái

1.2. 1. Khái niệm về sinh thái học

Sinh thái học (SHT) là khoa học tổng hợp nghiên cứu những điều

kiện tồn tại của các sinh vật và những mối quan hệ tương hỗ giữa

các sinh vật với nhau và với các nhân tố của môi trườnga. Bản chất sinh thái học

- Nghiên cứu các yếu tố môi trương liên quan đến sự sống của các sinh

vật và các nhân tố sinh thái, để điều chỉnh các hệ sinh thái thích nghi

với mơi trường và các nhân tố sinh thái đó

- Nghiên cứu các quy luật cơ bản của hệ sinh thái: quy luật tác động

qua lại giữa sinh vật với môi trường, quy luật tác động không đều của

các nhận

tố sinh thái lên các cơ thể sống…

September 27, 2019

18www.environment-safety.comb. Nội dung nghiên cứu của sinh thái học

- Nghiên cứu đặc điểm của các nhân tố sinh thái môi trường như

nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, nước, khơng khí…

- Nhịp điệu sống của cơ thể liên quan đến chu kỳ ngày đêm và

các chu kỳ địa lý của trái đất

- Điều kiện hình thành quần thể, quần xã, những đặc điểm cơ

bản và môi quan hệ nội bộ trong quần thể quần xã với nhau và

với mơi trường

- Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong quần xã

- Cấu trúc của sinh quyển

-Khai thác và bảo vệ môi trường

September 27, 201919www.environment-safety.com1.2.2. Khái niệm hệ sinh thái

Hệ sinh thái là một tổ hợp của một quần xã sinh vật với môi

trường mà quần xã đó tồn tại, trong đó có các sinh vật tương tác với

sinh vật và sinh vật tương tác với môi trường để tạo lên một chu trình

vật chất và sự chuyển hoá năng lượng.1.2.3. Cấu trúc hệ sinh thái

Cấu trúc hệ sinh thái gồm bốn thành phần: Môi trường, sinh vật

sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải

a.Môi trường

Môi trường sự tổng hợp các điều kiện và hiện tượng bên ngồi

có ảnh hưởng tới vật thể hay sự kiện

September 27, 201920www.environment-safety.comCác điều kiện và hiện tượng bên ngoài bao gồm các yếu tố vật

lý hoá học, sinh học và bao gồm các nhân tố xã hội

Môi trường tự nhiên là bộ phận của tự nhiên chứa đụng các

điều kiện tự nhiên và các nguồn tài nguyên tự nhiên. Chúng có cấu

trúc phức tạp và được tồn tại và phát triển theo quy luật riêng

b. Sinh vật sản xuất

Là những sinh vật tự dưỡng có khả năng tự quang hợp hay

tổng hợp các chất hữu cơ từ vật chất vô cơ dưới tác dụng của ánh

sáng mặt trời gồm các loại thực vật, tảo, nấm và vi khuẩn

c. Sinh vật tiêu thụ

Là những sinh vật dị dưỡng khơng có khả năng quang hợp và

hóa tổng hợp.

September 27, 201921www.environment-safety.comd. Sinh vật phân huỷ

Là tất cả các sinh vật dị dưỡng, sống hoại sinh gồm các vi

khuẩn và nấm phân bố ở khắp mọi nơi

Chức năng phân huỷ xác các loại động thực vật chuyển chúng

thành các thành phần dinh dưỡng cho thực vật

Chức năng hệ sinh thái

Trao đổi vật chất và năng lượng để tái tổ hợp quần xã thích hợp

với điều kiện ngoại cảnh tương ứngSeptember 27, 201922www.environment-safety.com1.3. Tài nguyên

1.3.1. Khái niệm tài nguyênTN Rừng VNSeptember 27, 201923www.environment-safety.comSeptember 27, 201924www.environment-safety.comTài nguyên

->Tài nguyên bao gồm tất cả các nguồn vật liệu

(material), năng lượng (energy), thơng tin (information)

có trong trái đất và vũ trụ mà con người có thể sử dụng

phục vụ cuộc sống của con người và phát triển nhân

loại.September 27, 201925www.environment-safety.com1.3.2. phân lại tài nguyên* Căn cứ vào định nghĩa của tài nguyên thì tài nguyên được phân làm

hai loại chính

- Tài nguyên tự nhiên

- Tài nguyên con người

* Theo khả năng tái tạo của các loại tài nguyên trong tự nhiên phân làm

ba loại tài nguyên chính.

- Tài nguyên vĩnh viễn

- Tài nguyên không tái tạo

- Tài nguyên tái tạo

->Tài nguyên sẽ bị cạn kiệt, khi con người khai thác và sử dụng một

cách không hợp lý

September 27, 201926www.environment-safety.com Những vấn đề tồn tại trong quá trình khai thác và sử dụng tài

nguyên ở Việt Nam.

- Nguồn nhân lực phát triển còn thấp kém nền đầu tư được tập trung

chủ yếu cho những cơng trình mang lại lợi ích trực tiếp, rất ít đầu tư

cho tái tạo các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

- Chế biến, chế tác nguyên vật liệu trong nền kinh tế Việt Nam còn rất

thấp và mức độ chi phí cho nguyên, nhiên, vật liệu cho một đơn vị

giá trị sản phẩm còn cao, sản phẩm tiêu dùng trong nước và xuất

khẩu chủ yếu ở dạng thô

- Các mục tiêu phát triển của các ngành sử dụng tài nguyên còn mâu

thuẫn nhau và chưa có sự kết hợp một cách đồng bộ. Các cấp chính

quyền từ trung ương tới địa phương chưa quản lý có hiệu quả các

nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

September 27, 201927www.environment-safety.com- Sức ép về dân số tiếp tục gia tăng, số lượng và chất lượng lao động

kỹ thuật chưa đáp ứng được u cầu của thị trường lao động.

- Mơ hình tiêu dùng của người dân đang diễn biến theo chiều hướng

tiêu tốn nhiều nguyên vật liệu, năng lượng và thải ra nhiều chất

thải độc hại.

- Một số tệ nạn xã hội như nghiện hút, mại dâm, căn bệnh thế kỷ

HIV/AIDS, chưa được ngăn chặn gây thất thoát và tốn kém của cải

vật chất của xã hội tạo ra nguy cơ mất ổn định xã hội và mất cân

bằng sinh thái.September 27, 201928Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Lưu trữ và cung cấp nguồn thông tin

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×