1. Trang chủ >
  2. Lớp 6 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 3 (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 3 (Đề 1)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài 3. (3 điểm) Một lớp có 48 học sinh, kết quả học kì 2 được xếp thành 3 loại

giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 25% số học sinh cả lớp, số học sinh

khá chiếm 45% số học sinh cả lớp, còn lại là học sinh trung bình. Tính số học sinh

mỗi loại

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1

a) 20,7 + 1,47 : 7 – 0,23.5

= 20,7 + 0,21 – 1,15

= 20,91 – 1,15

= 19,76Bài 2Bài 3

Số học sinh giỏi là:

48.25% = 12 (học sinh)

Số học sinh khá là:

48.50% = 24 (học sinh)

Số học sinh trung bình là:

48 – (12 + 24) = 12 (học sinh)

Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 3 (Đề 2)

Bài 1. (4 điểm) Tính bằng cách hợp lí (nếu có thể):Bài 2. (3 điểm) Tìm x, biết:Bài 3. (3 điểm) Một bà đi chợ bán trứng, lần đầu bà bán được 2/5 số trứng , lần 2

bà bán được 2/3 số trứng còn lại, cuối cùng còn lại 10 quả . hỏi số trứng ban đầu

bà mang đi bán là bao nhiêu quả?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 3 (Đề 1)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×