1. Trang chủ >
  2. Lớp 6 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 3 (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 3 (Đề 2)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài 2.|x - 2| = 1

x - 2 = 1 hoặc x - 2 = -1

x = 3 hoặc x = 1

Vậy x = 3 hoặc x = 1

Bài 3.

Số trứng còn lại sau lần bán đầu tiên là:Lần thứ hai, bà bán được:Phân số ứng với 10 quả trứng còn lại là:Vậy số trứng ban đầu bà mang đi bán là:Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 3

(Đề 3)

Bài 1. (2 điểm) Tính bằng cách hợp lí (nếu có thể):Bài 2. (2 điểm) Tìm 70% của A biết rằng:Bài 3. (3 điểm) Tìm x, biết:c) |x - 1| = 25%

Bài 4. (3 điểm) Lớp 6A có 40 học sinh. Số học sinh giỏi bằng 22,5% số học sinh

cả lớp. số học sinh trung bình bằng 200% số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh

khá. Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6A và tỉ số phần trăm số học sinh khá so

với số học sinh cả lớp.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1.= -10 + 1 = -9Bài 2. Ta có:Bài 3.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 3 (Đề 2)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×