1. Trang chủ >
  2. Lớp 6 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 2 Hình học (có đáp án - Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 2 Hình học (có đáp án - Đề 2)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài 3.Do Oy, Oz cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox; ∠xOy=500 <

∠xOz=1400 nên Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz

∠xOy + ∠yOz = ∠yOz

∠yOz = ∠yOz - ∠xOy = 1400 - 500 = 900

Vậy ∠yOz=900

b) Do Ot là là phân giác góc ∠yOz nên ∠yOt= 1/2 ∠yOz = 450

Bài 4.

Mỗi tia tạo với 19 tia còn lại thành 19 góc. Có 20 tia nên tạo được 19.20 = 380

(góc)Tuy nhiên mỗi góc đã được tính hai lần. Vậy số góc thực sự có là: 380 : 2 = 190

(góc).

Đề kiểm tra 45 phút Tốn 6 Chương 2 Hình học (có đáp án - Đề 3)

Bài 1. (2 điểm) Vẽ tam giác ABC biết AB = BC = CA = 4 cm. Hãy đo các góc

BAC, ABC, ACB.

Bài 2. (1,5 điểm) Cho điểm A nằm giữa hai điểm B và C, điểm D thuộc tia AC và

khơng trùng A, điểm E nằm ngồi đường thẳng BC. Trong ba tia EA, EB, ED tia

nào nằm giữa hai tia còn lại?

Bài 3. (2,5 điểm) Hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau tại A. Biết rằng ∠MAQ=

800. Tính ∠MAP và ∠PAN.

Bài 4. (4 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ Ox, vẽ các tia Oy, Oz sao cho

∠xOy=600 , ∠xOz=1200

a) Chứng minh rằng Oy là tia phân giác của góc xOz

b) Gọi Ot là tia đối của tia Ox. Chứng minh rằng Oz là tia phân giác của góc yOt.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1.- Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm

- Vẽ cung tròn tâm A bán kính 4 cm

- Vẽ cung tròn tâm B bán kính 4 cm, cắt cung tròn tâm A bán kính 4 cm tại C.

- Vẽ các đoạn thẳng AC, BC. Ta được tam giác ABC.

Đo góc có BAC = ABC = ACB = 600

Bài 2.

A nằm giữa B và D nên trong ba tia EA, EB, ED, tia EA nằm giữa hai tia còn lại.Bài 3.Ta có: ∠MAQ và ∠MAP kề bù nên:

∠MAQ + ∠MAP = 1800

800 + ∠MAP = 1800

∠MAP = 1800- 800 = 1000

Và ∠MAP và ∠PAN kề bù nên:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 2 Hình học (có đáp án - Đề 2)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×