1. Trang chủ >
  2. Lớp 6 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra Học kì 2 Toán 6 (Đề 4)

Đề kiểm tra Học kì 2 Toán 6 (Đề 4)

Tải bản đầy đủ - 0trang

b) Gọi Ot là tia đối của Oy. Tính số đo góc xOt

c) Trên hình vẽ có tia nào là tia phân giác của một góc ? Vì sao ? Tia Ox có là tia

phân giác của góc zOt khơng ? Vì sao ?

Bài 5. (1 điểm) Chứng tỏ rằng:Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1.Bài 2.d) (2x+1)2 = 492x + 1 = 7 hoặc 2x + 1 = -7

2x = 6 hoặc 2x = -8

x = 3 hoặc x = -4

Bài 3.

Số khăn bậc Mầm non tặng là: 960 . 25% = 260 (chiếc)

Số khăn bậc Tiểu học tặng là: 240 : 5/8 = 384 (chiếc)

Số khăn bậc THCS tặng là: 960 – (260 + 384) = 336 (chiếc)

Bài 4.a) Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz nên:∠xOy + ∠yOz = ∠xOz

600 + ∠yOz = 1200

∠yOz = 1200 - 600 = 600

b) Tia Ot là tia đối của tia Oy

nên hai góc xOy và xOt kề bù.

Ta có: ∠xOy + ∠xOt = ∠yOt

600 + ∠xOt = 1800

∠xOt = 1800 - 600 = 1200

c) Tia Oy là tia phân giác của góc xOz vì:

Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

∠xOy = ∠yOz = 600

Tia Ox không là tia phân giác của góc zOt vì tia Ox không nằm giữa hai tia Oz và

Ot.

Bài 5.Đề kiểm tra Học kì 2 Tốn 6 (Đề 5)

Bài 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính hợp lý:Bài 2. (3 điểm) Tìm x biết:b) 60%x = 90

Bài 3. (1,75 điểm)

Kết quả Học kỳ I năm học 2015 – 2016 của 45 học sinh lớp 6A ở một trường

THCS được xếp như sau: giỏi, khá, trung bình (khơng có học sinh yếu kém).

Trong đó số học sinh giỏi chiếm 4/9 số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình

bằng 60% số học sinh giỏi.

1) Tính số học sinh giỏi và số học sinh khá.

2) Biết 20% số học sinh giỏi khối 6 của trường THCS này bằng 2/3 số học sinh

lớp 6A. Tính số học sinh khối 6 của trường THCS

Bài 4. (2,5 điểm)

Yêu cầu vẽ trên một hình. Trên cũng một nửa mặt phẳng bờ chưa tia OA.

Vẽ các tia OC, OB sao cho ∠AOB = 1400 , ∠AOC = 1600

a) Tính số đo góc BOCb) Vẽ tia OD là tia đối của tia OA. Tính số đo góc COD

c) Tia OC có phải là tia phân giác của góc BOD khơng? Vì sao?

Bài 5. (0,75 điểm)

Nếu 60 con thỏ có thể đổi được 5 con ngựa, 2 con ngựa có thể đổi được 3 con bò,

6 con bò có thể đổi được 8 con dê, thì cần bao nhiêu con thỏ để đổi được 3 con

dê?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1.Bài 2.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra Học kì 2 Toán 6 (Đề 4)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×