1. Trang chủ >
  2. Lớp 6 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 2)

Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 2)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài 2.Bài 3. Phân số chỉ 2 học sinh thêm vào đạt loại giỏi là:Bài 4.a) ∠xOz = ∠yOz =35o

b)Tia Oz là phân giác của góc xOy

c) ∠xOm = ∠yOm.

Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 3)

Bài 1. Tính:

a) 1 + 3 + 5 + … + 2011 + 2013Bài 2. Tìm x, biết:a) 5(x + 4) – 3(x – 2) = x

b) | x + 4 | = 20 + 12003

Bài 3.

a) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khác 5 khi chia số đó cho 140; 700; 350 có cùng sốdư là 5.

Bài 4. Trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA = 5 cm, AB = 2 cm. Tính OB.

Bài 5. Cho góc xOy, Oz là phân giác của góc xOy, Ot là phân giác của góc xOz.

a) Tính số đo góc xOt biết ∠xOy=120o

b) Tìm giá trị lớn nhất của góc xOt

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1. a) 1004004Bài 2.

a)5(x + 4) – 3(x – 2) = x

5x + 20 – 3x + 6 = x

2x + 26 = x

2x – x = -26

x= - 26Bài 3.

a) Gọi số cần tìm là n

n – 5 là bội chung nhỏ nhất của 140, 700, 350

BCNN (140, 700, 350) = 700; n – 5 =700 ; n = 705Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 2)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×