1. Trang chủ >
  2. Lớp 6 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 3)

Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 3)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài 2.

a)5(x + 4) – 3(x – 2) = x

5x + 20 – 3x + 6 = x

2x + 26 = x

2x – x = -26

x= - 26Bài 3.

a) Gọi số cần tìm là n

n – 5 là bội chung nhỏ nhất của 140, 700, 350

BCNN (140, 700, 350) = 700; n – 5 =700 ; n = 705Bài 4. OB = 3 cm hoặc OB = 7 cm

Bài 5.a) ∠xOt =60o

b) ∠xOt lớn nhất là 90o

Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 4)

Bài 1. Thực hiện phép tính:Bài 2. So sánh:Bài 3. Trong một cuộc thi có 20 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được10 điểm; mỗi

câu trả lời sai bị trừ 5 điểm. Một bạn học sinh được tất cả 50 điểm. Hỏi bạn đó trả

lời đúng bao nhiêu câu?

Bài 4. Cho điểm C nằm giữa hai điểm A và B; điểm D nằm giữa A và C. Chứng tỏ

rằng điểm C nằm giữa hai điểm D và B.

Bài 5. Bài tốn “Hàn Tín điểm binh”: Hàn Tín là một vị tướng nhà Hán, Trung

Quốc. Ơng có cách điểm binh rất tài tình; muốn biết số qn chính xác là bao

nhiêu ơng cho lần lượt phất ba lá cờ màu khác nhau, quân lính cừ theo màu cờ quy

ước mà lần lượt xếp hàng 3, 5, 7 rồi báo cho cho ông biết số người thừa. Gọi số

người thừa là a, b, c thì số quân bằng: 79a + 21b + 15c ± B(105). Muốn cho dễ

nhớ ông đặt thành thơ:

“Ba người cùng đội 70 rành

Năm khóm hoa mai, hăm mốt cành

Bảy gã vườn đào chơi nửa tháng

Cộng hoặc trừ trăm linh năm tính nhẩm nhanh”.

a) Em hãy áp dụng cơng thức Hàn Tín để giải bài toán sau: Số học sinh tham dự

giải thưởng Lương Thế Vinh vào khoảng năm 4600 đến 4700 học sinh, biết rằng

nếu xếp hàng 3 dư 2, hàn 5 dư 3 và hàng 7 dư 4. Tính số học sinh tham dự.

b) Giải thích cơng thức trên của Hàn Tín

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1. a) Trong tích A có một thừa số là: 2000 – 2000 = 0. Do đó: A = B.Bài 2.Bài 3. Giả sử học sinh này trả lời đúng 20 câu hỏi thì số điểm đạt được là:

10.20 = 200 (điểm)

Số điểm dôi ra là: 200 – 50 = 150 (điểm)

Mỗi câu trả lời đúng hơn một câu trả lời sai là: 10 + 5 = 15 (điểm)

Số câu trả lời đúng là: 150 : 15 = 10 (câu)

Số câu trả lời sai là: 20 -10 =10 (câu)

Bài 4.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 3)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×