1. Trang chủ >
  2. Lớp 6 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 8)

Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 8)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1.Bài 2.Bài 3.b)Nếu giờ thứ hai xe khơng chạy thêm 4km thì giờ thứ 3 xe phải chạy:

50 + 4 =54 (km).

Lúc đó quãng đường xe chạy trong giờ thứ hai là:Vận tốc trung bình của ơ tơ trên qng đưỡng AB là: 150 : 3 = 50 (km/h).

Bài 4.Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 8)

Bài 1. (6 điểm)Bài 2. (4 điểm)Bài 3. (4 điểm)còn lại và thêm 4 km. Giờ thứ ba chạy nốt 50 km cuối. Tính vận tốc trung bình

của ơ tơ trên qng đường AB.

Bài 4. (6 điểm)

a)Trên đường thẳng xy lấy 3 điểm: O; A; B sao cho OA = 3cm và OB = 9cm.

Gọi M là trung điểm OA và N là trung điểm OB. Tính độ dài của MN?

b)Cho (xOy, tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy. Gọi Om, On lần lượt là tia phân giác

của các góc (xOz, (xOy. Chứng minh rằng (mOn ≤ 90o

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1.Bài 2.Bài 3.b)Nếu giờ thứ hai xe khơng chạy thêm 4km thì giờ thứ 3 xe phải chạy:50 + 4 =54 (km).

Lúc đó quãng đường xe chạy trong giờ thứ hai là:Vận tốc trung bình của ơ tơ trên qng đưỡng AB là: 150 : 3 = 50 (km/h).

Bài 4.Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 10)

Bài 1. (6 điểm) Tính:Bài 2. (5 điểm)Bài 3. (3 điểm)

a)Tìm x biết: 1 + 5 + 9 + 13 + 17 +…. + x =507528

b)Tìm các số nguyên m, n, p, q biết rằng:

m + n + p = 51; m + n + q = -19

m + p + q = 27; m + n + p + q =40Bài 4. (3 điểm) Cho tam giác ABC có ∠ABC=55o, trên cạnh AC lấy điểm D (D

khơng trùng với A và C)

Tính số đo của góc (DBC, biết số đo góc ∠ABD=30o

Từ B dựng ti Bx sao cho góc ∠DBx=90o . Tính số đo góc ∠ABx

Bài 5. (3 điểm) Trên đường thẳng xy lấy 4 điểm A, B, C, D sao cho AB =5cm; AC

= 1cm; BD = 3cm. Tính độ dài đoạn thẳng CD.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1.

a)Số hạng của tổng có là:

(2014 – 2 ) : 2 + 1 = 1007 (số hạng)

Vậy tổng cần tìm là:

A = (2 + 2014) : 2 . 2017Bài 2.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 8)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×