1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Hóa học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 10 - SỐ 002

Câu 1.(2,0 điểm)

Tổng số hạt trong ion X2+ bằng 84. Xác định kí hiệu của nguyên tử X biết số khối của

X < 59.

Câu 2.(2,0 điểm)

Trong tự nhiên nguyên tố clo có hai đồng vị bền 35Cl và 37Cl .Tính thành phần phần

trăm về khối lượng 35Cl có trong Cl2O7 (số khối của oxi là 16 ). Cho nguyên tử khối trung

bình của clo là 35,4846.

Câu 3.(2,5 điểm)

Viết cấu hình electron ; phân loại các nguyên tố có Z= 17; 29.

Phân bố electron trên obitan lớp ngoài đối với nguyên tố Z= 17; lớp ngoài và phân

lớp kế ngoài đối với các nguyên tố Z = 29.

Viết cấu hình electron của ion 26X3+.

Câu 4.(1,0 điểm)

Anion XY32– có tổng số hạt mang điện là 62. Số hạt mang điện trong nguyên tử Y

nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân của X là 10. Xác định Z X, ZY.

Câu 5.(1,0 điểm)

Bán kính nguyên tử; khối lượng mol và khối lượng riêng của nguyên tử X lần lượt là

1,444 Ao ; 107,87 gam /mol; 10,5 g/cm3. Trong tinh thể X chỉ chiếm V% về thể tích ,còn lại

là phần rỗng . Tính V % thể tích nguyên tử X chiếm; cho N=6,02. 1023 .

Câu 6.(1,5 điểm)

Một nguyên tố có 3 đồng vị: AZ X (92,3%), BZ X (4,7%), CZ X (3,0%). Biết tổng số khối

của ba đồng vị là 87. Tổng khối lượng của 200 đồng vị nguyên tử X là 5621,4. Mặt khác số

B

A

A

nơtron trong Z X nhiều hơn Z X 1 đơn vị; Z X có số proton bằng số nơtron.

Xác định các số khối và số nơtron của mỗi đồng vị.

-------------------------------------------------180ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 10 - SỐ 003

Bài số 1:2đ

Phát biểu các khái niệm sau đây:

a. Đồng vị

b. Số khối

c. Lớp electron

d. Phân lớp electronBài số 2:

Thực hiện các cơng việc sau đây:

a. Tính số electron tối đa có trong lớp electron thứ ba của nguyên tử.

b. Tính số p, n, e có trong các ngun tử 1735 X, 1737 Y, 1837 Z và chỉ ra những nguyên tử là

đồng vị của nhau.

Bài số 3:2đ

Trong nguyên tử một nguyên tố A có tổng số hạt p, n, e là 58. Trong hạt nhân của A,

số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1.

a. Viết kí hiệu nguyên tử của A.

b. Số hạt mang điện trong nguyên tử nguyên tố B nhiều hơn số hạt mang điện trong

nguyên tử A là 4. Tính số hiệu nguyên tử của nguyên tố B.

Problem 5:

The symbols of four unknown elements are shown as follows: S (Z = 16), Ar (Z = 18),

Mg(Z = 12) and Fe (Z = 26).

a. Write the electron configuration for the atom of each element shown above.

b. Indicate the metal, nonmetal and noble gas element(s).

-------------------------------------------------181ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 10 - SỐ 004

Bài số 1:2đ

Phát biểu các khái niệm sau đây:

a. Đồng vị

b. Số khối

c. Lớp electron

d. Phân lớp electron

Bài số 2:2đ

Thực hiện các cơng việc sau đây:

a. Tính số electron tối đa có trong lớp electron thứ ba của nguyên tử.

35

37

37

b. Tính số p, n, e có trong các ngun tử 17 X, 17 Y, 18 Z và chỉ ra những nguyên tử là đồng vị

của nhau.

Bài số 3:2đ

Trong nguyên tử một nguyên tố A có tổng số hạt p, n, e là 38. Trong hạt nhân của A, số hạt

không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 2.

a. Viết kí hiệu nguyên tử của A.

b. Số hạt mang điện trong nguyên tử nguyên tố B nhiều hơn số hạt mang điện trong nguyên

tử A là 6. Tính số hiệu nguyên tử của nguyên tố B.

Bài số 4:2đ

Nguyên tố Ag tồn tại trong tự nhiên dưới hai dạng đồng vị là 107Ag và 109Ag với thành phần

phần trăm số nguyên tử lần lượt là 51,84% và 48,16%.

a. Tính nguyên tử khối trung bình của Ag.

b. Tính khối lượng 107Ag có trong 21,6 gam bạc kim loại.

Bài số 5:

Kí hiệu nguyên tử một số nguyên tố được cho như sau: 15P, 10Ne, 12Mg và 25Mn.

a. Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố trên.

b. Chỉ ra nguyên tố nào là kim loại, phi kim, khí hiếm.-------------------------------------------------182MỤC LỤC

1. TRƯỜNG THPT LAO BẢO..........................................................................................................1

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 10 - SỚ 001...........................................................................................1

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 001............................................................................2

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 002...........................................................................................3

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 002............................................................................4

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I HĨA 10 - SỐ 001.....................................................................................5

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I HĨA 10 - SỚ 001......................................................................6

2. TRƯỜNG THPT CỬA TÙNG.......................................................................................................8

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 001...........................................................................................8

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 001............................................................................9

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 002.........................................................................................10

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 002..........................................................................11

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 003.........................................................................................12

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 003..........................................................................13

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 004.........................................................................................14

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 004..........................................................................15

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I HĨA 10 - SỚ 001...................................................................................16

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I HĨA 10 - SỚ 001....................................................................17

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II HĨA 10 - SỚ 001..................................................................................18

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II HÓA 10 - SỐ 001..................................................................19

3. TRƯỜNG THPT BẾN QUAN......................................................................................................20

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 001.........................................................................................20

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 001..........................................................................21

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 002.........................................................................................22

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 002..........................................................................23

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 003.........................................................................................24

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 003..........................................................................25

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 004.........................................................................................26

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 004..........................................................................27

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I HĨA 10 - SỚ 001...................................................................................28

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I HĨA 10 - SỚ 001....................................................................29

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II HĨA 10 - SỚ 001..................................................................................30

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II HĨA 10 - SỚ 001..................................................................31

4. TRƯỜNG THPT TRIỆU PHONG..............................................................................................32

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 10 - SỐ 001.........................................................................................32

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 001..........................................................................33

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỐ 002.........................................................................................34

183ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 002..........................................................................35

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỐ 003.........................................................................................36

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 003..........................................................................37

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỐ 004.........................................................................................38

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 004..........................................................................39

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỐ 005.........................................................................................40

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 005..........................................................................41

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỐ 006.........................................................................................42

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 006..........................................................................43

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỐ 007.........................................................................................44

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 007..........................................................................45

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỐ 008.........................................................................................46

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 008..........................................................................47

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I HĨA 10 - SỚ 001...................................................................................48

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I HĨA 10 - SỚ 001....................................................................49

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I HĨA 10 - SỚ 002...................................................................................50

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I HĨA 10 - SỚ 002...................................................................51

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II HĨA 10 - SỚ 001..................................................................................52

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II HĨA 10 - SỚ 001..................................................................53

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II HĨA 10 - SỚ 002..................................................................................54

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II HÓA 10 - SỐ 002..................................................................55

5. TRƯỜNG THPT VĨNH ĐỊNH.....................................................................................................56

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 001.........................................................................................56

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 001..........................................................................57

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 002.........................................................................................58

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 002..........................................................................59

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 003.........................................................................................60

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 003..........................................................................61

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 004.........................................................................................62

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 004..........................................................................63

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I HĨA 10 - SỚ 001...................................................................................64

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I HĨA 10 - SỚ 001....................................................................65

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I HĨA 10 - SỚ 002...................................................................................66

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I HĨA 10 - SỚ 002....................................................................67

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II HĨA 10 - SỚ 001..................................................................................68

ĐÁP ÁNĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II HÓA 10 - SỚ 001...................................................................69

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II HĨA 10 - SỚ 002..................................................................................70

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II HĨA 10 - SỐ 002..................................................................71

6. TRƯỜNG THPT BẾN HẢI..........................................................................................................72

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 001.........................................................................................72

184ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 001..........................................................................73

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 002.........................................................................................74

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 002..........................................................................75

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 003.........................................................................................76

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 003..........................................................................77

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 004.........................................................................................78

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 004..........................................................................79

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I HĨA 10 - SỚ 001...................................................................................80

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I HĨA 10 - SỚ 001....................................................................81

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II HĨA 10 - SỚ 001..................................................................................82

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II HÓA 10 - SỐ 001..................................................................83

7. TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ.....................................................................................84

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 001.........................................................................................84

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 001..........................................................................85

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 002.........................................................................................86

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 002..........................................................................87

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 003.........................................................................................88

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 003..........................................................................89

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 004.........................................................................................90

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 004..........................................................................91

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 005.........................................................................................92

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 005..........................................................................93

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 006.........................................................................................94

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 006..........................................................................95

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 007.........................................................................................96

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 007..........................................................................97

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I HĨA 10 - SỚ 001...................................................................................98

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I HĨA 10 - SỚ 001....................................................................99

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II HĨA 10 - SỚ 001................................................................................100

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II HÓA 10 - SỐ 001................................................................101

8. TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN.................................................................................102

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 001.......................................................................................102

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 001........................................................................103

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 002.......................................................................................104

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 002........................................................................105

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 003.......................................................................................106

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 003........................................................................107

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 004.......................................................................................108

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 004........................................................................109

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I HĨA 10 - SỚ 001..................................................................................110

185ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I HĨA 10 - SỚ 001..................................................................111

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I HĨA 10 - SỚ 002..................................................................................113

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I HĨA 10 - SỚ 002..................................................................114

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II HĨA 10 - SỚ 001................................................................................116

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II HÓA 10 - SỚ 001.................................................................117

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II HĨA 10 - SỐ 002................................................................................118

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II HĨA 10 - SỚ 002.................................................................119

9. TRƯỜNG THPT CHẾ LAN VIÊN............................................................................................120

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 001........................................................................121

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 002.......................................................................................122

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 002........................................................................123

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 003.......................................................................................124

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 003........................................................................125

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 004.......................................................................................126

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 004........................................................................127

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 005.......................................................................................128

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 005........................................................................129

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 006.......................................................................................130

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 006........................................................................131

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I HĨA 10 - SỚ 001.................................................................................132

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I HÓA 10 - SỐ 001..................................................................133

10. TRƯỜNG THPT CAM LỘ......................................................................................................134

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 001.......................................................................................134

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 001........................................................................135

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 002.......................................................................................136

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 002........................................................................137

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 003.......................................................................................138

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 003........................................................................139

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I HĨA 10 - SỚ 001.................................................................................140

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I HĨA 10 - SỚ 001..................................................................141

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II HĨA 10 - SỚ 001................................................................................143

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II HĨA 10 - SỚ 001................................................................144

11. TRƯỜNG THPT CỜN TIÊN...................................................................................................145

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỐ 001.......................................................................................145

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 001........................................................................146

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỐ 002.......................................................................................147

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 002........................................................................148

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỐ 003.......................................................................................149

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 003........................................................................150

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỐ 004.......................................................................................151

186ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 004........................................................................153

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I HĨA 10 - SỚ 001.................................................................................154

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I HĨA 10 - SỚ 001..................................................................155

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II HĨA 10 - SỚ 001................................................................................156

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II HĨA 10 - SỚ 001................................................................157

12. TRƯỜNG THPT ĐƠNG HA....................................................................................................158

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 001.......................................................................................158

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 001........................................................................160

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 002.......................................................................................161

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 002........................................................................163

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I HĨA 10 - SỐ 001.................................................................................164

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I HĨA 10 - SỚ 001..................................................................166

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II HĨA 10 - SỚ 001................................................................................167

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II HĨA 10 - SỚ 001................................................................169

13. TRƯỜNG THPT CHUN LÊ Q ĐƠN...........................................................................170

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 001.......................................................................................170

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 002.......................................................................................171

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 003.......................................................................................172

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HĨA 10 - SỚ 004.......................................................................................173187Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×