1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án dạy thêm toán 7Sau khi HS1 veừ xong, GV yêu

cầu giải thích: tại sao điểm

K cách đều 3 cạnh của tam

giác.HS2: (GV đưa đề bài và hình

vẽ lên bảng phụ) Chữa

bài tập 39 Tr.73 SGKA

1 2

D

BCcủa hai góc (chẳng hạn N và

P), giao điểm của hai đường

phân giác này là K.

HS1: Trong một tam giác, ba

đường phân giác cùng đi qua

một điểm nên MK là phân

giác của góc M. Điểm K

cách đều ba cạnh của tam

giác theo tính chất ba đường

phân giác của tam giác.

HS2 chữa bài tập 39 SGK

GT  ABC: AB = AC

Aˆ1 = Aˆ 2

KL a)  ABD =  ACD

b) So sánh DBC và DCB

Chứng minh:

a) Xét ABD và ACD có:

AB = AC (gt)

Aˆ1 = Aˆ 2 (gt)

AD chung

 ABD = ACD (c.g.c) (1)

b) Từ (1)  BD = DC (cạnh

tương ứng )

 DBC cân  DBC = DCB

(tính chất tam giác cân)GV hỏi thêm: Điểm D có

cách đều ba cạnh của tam

giác ABC hay không ?

Điểm D không chỉ nằm trên

phân giác góc A, không

nằm trên phân giác góc B

và C nên không cách đều ba

cạnh của tam giác.

HS nhận xét bài làm và

trả lời của bạn.

Hoạt động 2

LUYỆN TẬP

Bài 40 (Tr.73 SGK). (Đưa đề - Trọng tâm của tam giác là

bài lên bảng phụ)

giao điểm ba đường trung

GV: - Trọng tâm của tam giác tuyến của tam giác. Để

là gì? Làm thế nào để xác xác đònh G ta vẽ hai trung

đònh được G?

tuyến của tam giác, giao

điểm của chúng là G.

- Còn I được xác đònh thế - Ta vẽ hai phaõn giaực cuỷaGiáo án dạy thêm toán 7

naứo ?tam giaực (trong đó có phân

giác A), giao của chúng là I

- GV yêu cầu toàn lớp .

A

vẽ hình.

- toàn lớp vẽ hình vào

E

vở, một HS lên bảng

N

I

vẽ hình, ghi GT, KL

GBCM ABC: AB = AC

GT G: trọng tâm 

I: giao điểm của ba

đường phân giác

KL A, G, I thẳng hàng

GV: Tam giác ABC cân tại A, Vì tam giác ABC cân tại A

vậy phân giác AM của tam nên phân giác AM của tam

giác đồng thời là đường gì? giác đồng thời là trung

tuyến. (Theo tính chất tam

giác cân).

- Tại sao A, G, I thẳng hàng ?

- G là trọng tâm của tam

giác nên G thuộc AM (vì AM

là trung tuyến), I là giao của

các đường phân giác của

tam giác nên I cũng thuộc

AM (vì AM là phân giác)  A,

G, I thẳng hàng vì cùng

thuộc AM.

TIẾT 2

Bài 42 (Tr. 73 SGK) Chứng

minh đònh lí: Nếu tam giác

có một đương trung tuyến

đồng thời là phân giác thì

tam giác đó là tam giác

cân.

GV hướng dẫn HS vẽ hình:

kéo dài AD một đoạn DA’ =

DA (theo gợi ý của SGK).

GV gợi ý HS phân tích bài

toán:

 ABC cân  AB

= ACcó AB = A’C

A’C = ACGT  ABC

Aˆ1 = Aˆ 2

BD = DC

KL ABC caõnA

1 2

1

BD 2ACGiáo án dạy thêm toán 7

(do  ADB = A’DC )

 CAA’caân A’DC)

Aˆ ' = Aˆ 2

(có, do  ADB =Sau đó gọi một HS lên bảng Chứng minh. Xét  ADB và 

trình bày bài chứng minh.

A’DC có:

AD = A’D (cách vẽ)

Dˆ 1 = Dˆ 2 (đối đỉnh)

DB = DC (gt)

  ADB =  A’DC (c.g.c)

 Aˆ1 = Aˆ ' (góc tương ứng)

và AB = A’C (cạnh tương ứng).

Xét  CAA’ cân  AC = A’C

(đònh nghóa  cân) mà A’C =

AB (chứng minh trên)  AC =

AB   ABC cân.

GV hỏi: Ai có cách chứng HS có thể ưa ra cách

minh khác?

chứng minh khác.

I

i

B12Dk

CTừ D hạ DI  AB, DK  AC. Vì D

thuộc phân giác góc A nên

DI = DK (tính chất các điểm

trên phân giác một góc).

Xét ’ vuông DIB và  vuông

DKC có Iˆ = Kˆ = 1v

DI = DK (chứng minh trên)

DB = DC (gt)

  vuông DIB =  vuông DKC

(trường hợp cạnh huyền,

cạnh góc vuông).

 Bˆ = Cˆ (góc tương ứng).

  ABC cân.

Hoạt động 3

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀNếu HS không tìm được cách

chứng minh khác thì GV đưa ra

cách chứng minh khác (hình

vẽ và chứng minh đã viết

sẵn trên bảng phụ hoặc

giấy trong) để giới thieọu

vụựi HS.Giáo án dạy thêm toán 7

- Hoùc oõn caực đònh lí về tính chất đường phân giác của tam

giác, của góc, tính chất và dấu hiệu nhận biết tam giác

cân, đònh nghóa đường trung trực của đoạn thẳng.

Các câu sau đúng hay sai?

1) Trong tam giác, đường trung tuyến ứng với cạnh đáy

đồng thời là đường phân giác của tam giác.

2) Trong tam giác đều, trọng tâm của tam giác cách đều 3

cạnh của nó.

3) Trong tam giác cân, đường phân giác đồng thời là

đường trung tuyến.

4) Trong một tam giác, giao điểm của ba đường phân giác

2

cách mỗi đỉnh

độ dài đường phân giác đồng thời là

3

đường phân giác đi qua đỉnh ấy.

5) Nếu một tam giác có một đường phân giác đồng thời

là trung tuyến thì đó là tam giác cân.

Mỗi HS mang đi một mảnh giấy có một mép thẳng để

học tiết sau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×