1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
C. Các hoạt động dạy học.

C. Các hoạt động dạy học.

Tải bản đầy đủ - 0trang

hàng ngang.

+ GV làm mẫu và hớng dẫn

cách tập trung lớp, điểm số

và báo cáo.

* Giới thiệu chơng trình

thể dục lớp 2:

- Học sinh phải tập trung

+ Cho cán sự lớp lên điều trớc giờ lên lớp dới sự điều

hành, GV bao quát

khiển của cán sự lớp đã đvà sửa cho cán sự lớp:

ợc GV phân công.

Một số quy định yêu + Trang phục gọn gàng, đi

cầu trong giờ học môn giầy trong khi tập luyện,

không đi dép lê.

GDTC:

c. Phæ biÕn néi quy: GV + Trong giê häc, HS muốn ra

3

nêu ngắn gọn những quy vào lớp phải xin phép và đợc sự

Phút định sau:

đồng ý của giáo viên.

* Trò chơi: Diệt các con + Phải chấp hành theo sự

điều hành của GV-cán sự lớp

vật có hại.

-GV nhắc tên trò chơi,cách đợc phân công

chơi và h/d chơi.

-GV nêu tên một số con vật

cho HS làm quen dần với

cách chơi:

3

+ Các con vật có hại: Con

Phút chuột, con gián.

+ Các con vật không gây + Yêu cầu HS trật tự lắng

nghe để ghi nhớ và thực hiện.

hại: Con gà, con lợn.

- Tiến hành cho cả lớp cùng

tham gia trò chơi:

3. Phần kết thúc:

- Cúi ngời thả lỏng, nhảy

thả lỏng.

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

IV. Củng cố, dặn dò. (2 Phút)

- Củng cố lại bài và hệ thống bài häc.

- GV NhËn xÐt giê häc.

- BTVN: HS tù tæ chức trò chơi và ôn đội hình đội ngũ

chuẩn bị cho giờ sau.

- GV hô Giải tán !, HS hô đồng thanh Khoẻ !

---------------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 22 tháng 8 năm 2014(Buổi chiều)Thể dụcBài 2 - Tiết 2 : tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số

A. Mục tiêu.1. Kiến thức: - Ôn một số kỹ năng ĐHĐN đã học ở lớp 1.

- Học cách chào, báo cáo khi GV nhận lớp .

2. Kỹ năng:

- Thực hiện đợc động tác ở mức tơng đối chính

xác, nhanh, trật tự.

3. Thái độ: GD ý thøc t/chøc tËp lun, rÌn lun t thÕ t¸c

phong,nhanh nhẹn, khéo léo.

B. chuẩn bị.

1. Địa điểm:

Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.

2. Phơng tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò

chơi.

C. Các hoạt động dạy học.

TGHoạt động dạy

Hoạt động học

1. Phần mở đầu:

* Nhận lớp: - GV tập trung - ĐH lên lớp 2 hµng ngang

líp, kiĨm tra sÜ sè HS. phỉ



5

biÕn nd, y/ cầu bài học.

phút* Khởi động :- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

- Nh hình bên:

2. Phần Cơ bản.

- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng

20 hàng, điểm số, giậm chân

Phút tại chỗ-đứng lại.

- Chào, báo cáo khi giáo viên

nhận lớp vµ kÕt thóc giê häc.

- Chia líp thµnh 2 nhãm nam

- nữ.

- GV cho HS đứng ở ĐH hàng

ngang.

+ GV làm mẫu và hớng dẫn

cách tập trung lớp, điểm số

và báo cáo.

- Cho cán sự lớp lên điều

hành, GV bao quát và sửa cho

cán sự lớp:

* Đội hình đội ngũ:

- Ôn lại nội dung: Tập hợp

hàng dọc - dóng hàng điểm số:

3

+ GV nhắc lại yêu cầu của

Phút nội dung.

+ GV làm mẫu cùng học sinh- ĐH khởi động: ĐH hàng

ngang.

Yêu cầu học sinh nhiệt tình

tham gia vào môn học. Chấp

hành theo sự điều hành của

GV.- Học sinh phải tập trung

hàng dọc.- Luyện tập:

+ Tập hợp hàng dọc - dóng

hàng - điểm số.

* Trò chơi: Diệt các con

vật có hại.

-GV nhắc tên trò chơi,cách

chơi và h/d chơi.

-GV nêu tên một số con vật + Yêu cầu HS trật tự lắng

cho HS làm quen dần với nghe để ghi nhớ và thực

3

hiện.

cách chơi:

Phút + Các con vật có hại: Con - Cho cả lớp cùng tập:

+ Cán sự lớp điều hành.

chuột, con gián.

+ Các con vật không gây ĐH xuống lớp 2 hàng nganghại: Con gà, con lợn.

- Tiến hành cho cả lớp cùngtham gia trò chơi:

3. Phần kết thúc:

- Giáo viên điều hành.

- Cúi ngời thả lỏng, nhảy thả

lỏng.

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

IV. Củng cố, dặn dò. (2 Phút)

- Củng cố lại bài và hệ thống bài häc.

- GV NhËn xÐt giê häc.

- BTVN: HS tù tæ chức trò chơi và ôn đội hình đội ngũ

chuẩn bị cho giờ sau.

- GV hô Giải tán !, HS hô đồng thanh Khoẻ !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuần 2(Buổi chiều)Thứba ngày 26 tháng 8 năm 2014Thể dụcBài 3 - Tiết 1 : dàn hàng ngang, dồn hàng

Trò chơi Qua đờng lội

A. Mục tiêu.

1. Kiến thức: - Ôn một số kỹ năng ĐHĐN đã học ở lớp 1.

- Học cách chào, báo cáo khi GV nhận lớp - Ôn trò

chơi Qua đờng lội.

2. Kỹ năng:

- Thực hiện đợc động tác ở mức tơng đối chính

xác, nhanh, trật tự.

3. Thái độ: GD ý thức t/chức tập lun, rÌn lun t thÕ t¸c

phong,nhanh nhĐn, khÐo lÐo.

B. chn bị.

1. Địa điểm:

Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.

2. Phơng tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò

chơi.

C. Các hoạt động dạy học.

I/ Tổ chức:

(1 phút) - Báo cáo sĩ số, vỗ tay hát.

II/Kiểm tra bài cũ: (1 phút)

1 hàng Học sinh nam lên

quay phải, quay trái.

III/Bài mới:

1/ Giới thiệu: Dàn hàng

ngang, dồn hàng...

2/ Bài giảng:

TG

Hoạt động dạy

Hoạt động học

5

1. Phần mở đầu:

phút * Nhận líp: - GV tËp trung líp,

kiĨm tra sÜ sè HS. phổ biến nd,

yêu cầu bài học.

* Khởi động :

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

- Học sinh phải tập trung

- Chạy nhẹ nhàng đều theo hàng dọc.

vòng tròn.

- ĐH lên lớp 2 hàng ngang

- Dậm chân tại chỗ, đếm theonhịp.20 * Trò chơi: GV tự chọn.phút 2. Phần Cơ bản.

- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, - HS tập hợp 2 hàng dới sự

điểm số, đứng nghiêm, đứng chỉ đạo của cán sự lớp.

nghỉ, giậm chân tại chỗ-đứng

lại.

- Dàn hàng ngang, dồn hàng.

- Lần 1: Do GV điều khiển.

* Tập hợp hàng dọc, dóng hàng,

3

điểm số, đứng nghiêm, đứng - HS nghiêm túc tham giaphút nghỉ, dàn hàng ngang, dồn

hàng

3

* Trò chơi: "Qua đờng lội "

chơi.

phút - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại

+ Yêu cầu HS trật tự lắng

cách chơi

nghe để ghi nhớ và thực

3. Phần kết thúc.

hiện.

- Cúi ngời thả lỏng, nhảy thả

lỏng.

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

IV. Củng cố, dặn dò. (2 Phút)

- Củng cố lại bài và hệ thống bài học.GV Nhận xét giờ

học.- BTVN: HS ôn đội hình đội ngũ cho giờ sau. GV hô

Giải tán !, HS hô đồng thanh Khoẻ !

Thứ sáu ngày 29 tháng 8 năm 2014(Buổi chiều)Thể dụcBài 4 - Tiết 2 : dàn hàng ngang, dồn hàng

Trò chơi: nhanh lên bạn ơi

A. Mục tiêu.

1. Kiến thức: - Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ.

- Học trò chơi Nhanh lên bạn ơi.

2. Kỹ năng:

- Thực hiện đợc động tác ở mức tơng đối chính

xác, nhanh, trật tự.

3. Thái độ:

- Rèn luyện ý thức trong khi tập luyện, biết chấp

hành theo y/cầu của GV.

B. chuẩn bị.

1. Địa điểm:

Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.

2. Phơng tiện: 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. Nhanh

lên bạn ơi.

C. Các hoạt động dạy học.

TGHoạt động dạy

1. Phần mở đầu:

5

* Nhận lớp: - GV phổ biến nd,

phút yêu cầu bài học.

- Ôn tập cách báo cáo.

* Khởi động :

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

- Dậm chân tại chỗ, đếm theo

nhịp.

* Ôn bài thể dục lớp 1.

20 2. Phần Cơ bản.

phút - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng,

điểm số, đứng nghiêm, đứng

nghỉ, điểm số, quay phải, quayHoạt động học- HS phải tập trung hàng

dọc.

- ĐH lên lớp 2 hàng ngang

- HS tập hợp 2 hàng dới sựtrái (2-3 lần).

- Dàn hàng ngang, dồn hàng (2

chỉ đạo của cán sự lớp.

lần).

- HS nghiêm túc tham gia

- Lần 1: Do GV điều khiển.

chơi.

3

* Ôn dồn hàng cách 1 cánh tay.

phút Chú ý: GV dùng khẩu lệnh cho HS

làm.

3

* Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi.

phút - GV nêu tên trò chơi, phổ biến

cách chơi.

- GV chọn vị trí chơi an toàn.

+ Yêu cầu HS trật tự lắng

3. Phần kết thúc.

nghe để ghi nhớ và thực

- Cúi ngời thả lỏng, nhảy thả

hiện.

lỏng.

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

IV. Củng cố, dặn dò. (2 Phút)

- Củng cố lại bài và hệ thèng bµi häc.

- GV NhËn xÐt giê häc.

- BTVN: HS ôn đội hình đội ngũ cho giờ sau.

- GV hô Giải tán !, HS hô đồng thanh Khoẻ !

Tuần 3

Thứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2013(Buổi chiều)Thể dụcBài 5 - Tiết 1 : Quay phải, quay trái

Trò chơi Nhanh lên bạn ơi

A. Mục tiêu.

1. Kiến thức: - Tiếp tục ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ.

- Học quay phải, quay trái- Ôn trò chơi Nhanh lên

bạn ơi.

2. Kỹ năng: - Nhận biết đợc hớng và quay đúng hớng ở mức tơng đối chính xác, đúng kĩ thuật.

3. Thái độ:

- Rèn luyện ý thức trong khi tập luyện, biết chấp

hành theo y/cầu của GV.

B. chuẩn bị.

1. Địa điểm:

Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.

2. Phơng tiện: 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. Nhanh

lên bạn ơi.

C. Các hoạt động dạy học.

TG

5

phútHoạt động dạy

Hoạt động học

1. Phần mở đầu:

- HS phải tập trung hàng

* Nhận lớp: - GV phổ biến nd, dọc.

yêu cầu bài học. Ôn tập cách báo - Báo cáo sĩ số:

cáo.

- ĐH lên lớp 2 hàng ngang.

* Khởi động :

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.- Dậm chân tại chỗ, đếm theo20 nhịp.

- HS tập hợp 2 hàng dới sự

phút * Trò chơi: GV tự chọn.

chỉ đạo của cán sự lớp.

2. Phần Cơ bản.

- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, - HS nghiêm túc thực hiện

điểm số từ 1 đến hết.

điểm số.

- Học quay phải, quay trái:

- HS nghiêm túc tham gia trò

- Nhận biết đợc hớng và quay chơi.

đúng hớng.

- GV làm mẫu và giải thích

3

động tác.

phút - Tập chậm t thế của 2 bàn

chân, cụ thể.

* Tập hợp hàng dọc, dóng hàng...

3

* Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi.

+ Yêu cầu HS trật tự lắng

phút - GV nêu tên trò chơi,phổ biến nghe để ghi nhớ và thực

cách chơi.

hiện.

- GV chọn vị trí chơi an toàn.

3. Phần kết thúc.

- Cúi ngời thả lỏng, nhảy thả

lỏng.

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

IV. Củng cố, dặn dò. (2 Phút)

- Củng cố lại bµi vµ hƯ thèng bµi häc.

- GV NhËn xÐt giê học.

- BTVN: HS tiếp tục ôn ĐHĐN.

- GV hô Giải tán !, HS hô đồng thanh Khoẻ !

Thứ t ngày 11 tháng 9 năm 2013(Buổi sáng)Thể dụcBài 6 - Tiết 2 : Quay phải, quay trái

Động tác vơn thở và tay

A. Mục tiêu.

1. Kiến thức:- Ôn quay phải, quay trái.

- Làm quen với 2 động tác vơn thở và tay của Bài

thể dục phát triển chung

2. Kỹ năng: - Nhận biết đợc hớng và quay đúng hớng ở mức tơng

đối chính xác, đúng kĩ thuật.

3. Thái độ:

- Rèn luyện ý thức trong khi tập luyện, biết chấp

hành theo y/cầu của GV.

B. chuẩn bị.

1. Địa điểm:

Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.

2. Phơng tiện: 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. Qua đờng lội.C. Các hoạt động dạy học.

I/ Tổ chức:

(1 phút)

II/Kiểm tra bài cũ: (1 phút)

đội hình đội ngũ.

III/Bài mới:

quay trái- Báo cáo sĩ số, vỗ tay hát.

2-3 học sinh lên thực hiện

1/ Giới thiệu: Quay phải,

2/ Bài giảng:

Hoạt động họcTGHoạt động dạy

1. Phần mở đầu:

5

* Nhận lớp: - GV phổ biến nd, yêu

phút cầu bài học.

* Khởi động :-Đứng tại chỗ vỗ tay

và hát.

- Dậm chân tại chỗ, đếm theo

nhịp.

20 * Trò chơi khởi động: Do GV

phút chọn.

2. Phần Cơ bản.

- Tiếp tục học quay phải, quay

trái:

- Nhận biết đợc hớng và quay

đúng hớng.

- GV nhắc lại cách thực hiện

động tác, làm mẫu và giải thích

động tác.

- GV quan sát và sửa sai động tác,

cụ thể.

* Động tác vơn thở: 3-4 lần

- GV nêu động tác, rồi giải thích

và làm mẫu với nhịp độ chậm.

- GV làm mẫu cách hít thở sâu,

HS tập thở.

* Động tác tay: Tập 4 lần 2x8

nhịp.

- GV nêu động tác, rồi giải thích

và làm mẫu với nhịp độ chậm.

- GV đánh giá, nhận xét (Xem

hình bên)

* Ôn tập lại 2 động tác mới học:

- Tập 1-2 lần, mỗi động tác 2x8

nhịp.

- GV kiểm tra 1-2 học sinh thực hành.- HS phải tập trung hàng

dọc

- Báo cáo sĩ số:

- ĐH lên lớp 2 hàng ngang.

- HS tập hợp 2 hàng dới sự

chỉ đạo của cán sự lớp.

- HS nghiêm túc thực hiện.

- HS quan sát và tự sửa sai.3

phút* Trò chơi: Qua đờng lội 2

lần

- GV nêu tên trò chơi,phổ

biến cách chơi.

- GV chọn vị trí chơi an toàn.

- Lần 1: Chơi thử, lần 2 chơi - HS tập theo đội hình nớc

thi đua :

chảy.

3

- HS nghiêm túc tham gia trò

phút 3. Phần kết thúc.

chơi.

- Cúi ngời thả lỏng, nhảy thả + Yêu cầu HS trật tự lắng

lỏng.

nghe để ghi nhớ và thực hiện.

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

IV. Củng cố, dặn dò. (2 Phút)

- Củng cố lại bài và hƯ thèng bµi häc.

- GV NhËn xÐt giê häc.

- BTVN: HS tiếp tục ôn bài TD phát triển chung.

- GV hô Giải tán !, HS hô đồng thanh Khoẻ !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuần 4

Thứ ba ngày 17 tháng 9 năm 2013(Buổi chiều)Thể dục

Bài 7 Tiết 1 : Động tác chân

Trò chơi Kéo ca lừa xẻA. Mục tiêu.

1. Kiến thức:- Ôn hai động tác vơn thở và tay - Ôn trò chơi Kéo

ca lừa xẻ.

- Học động tác chân của Bài thể dục phát triển

chung.

2. Kỹ năng: - Nhận biết đợc ở mức tơng đối chính xác, đúng kĩ

thuật, nhanh và trật tự.

3. Thái ®é:

- RÌn lun ý thøc trong khi tËp lun, biÕt chấp

hành theo y/cầu của GV.

B. chuẩn bị.

1. Địa điểm:

Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.

2. Phơng tiện: 1 còi, giáo án.

C. Các hoạt động dạy học.

TG

Hoạt động dạy

Hoạt động học

5

1. Phần mở đầu:

phút * Nhận lớp: - GV phổ biến nd, yêu - HS phải tập trung hàng

cầu bài.

dọc

* Khởi động : - Đứng tại chỗ vỗ - Báo cáo sĩ số:

tay và hát.

- ĐH lên lớp 2 hàng ngang.

- Dậm chân tại chỗ, đếm theo

nhịp.- Đi đều theo vòng tròn.* Trò chơi khởi động: Do GVchọn.

- HS tập hợp 2 hàng dới sự

* Kiểm tra bài cũ: 1-2 HS lên kiểm chỉ đạo của cán sự lớp.

tra 2 động tác thể dục đã học.

- GV điều khiển (hô nhịp, cùng - HS nghiêm túc thực hiện.

học sinh đánh giá và xếp loại).

- 1-2 lần, mỗi động tác 2x8

2. Phần Cơ bản.

nhịp.

- Ôn 2 động tác vơn thở và tay:

- HS quan sát và tập theo.

- GV vừa làm mẫu, vừa hô nhịp.

- GV nhắc lại cách thực hiện

động tác, làm mẫu và giải thích

20 động tác.

phút - GV quan sát và sửa sai động tác,

cụ thể.

* Động tác chân: 4-5 lần

- GV nêu động tác, rồi giải thích

và làm mẫu với nhịp độ chậm.

- GV làm mẫu cách hít thở sâu,

HS tập thở.

- GV cho HS làm rồi nhận xét,

đánh giá.

* Ôn 3 động tác vơn thở, tay,

- Từng tổ lên trình diễn.

chân: 1 lần

- HS nghiêm túc tham gia

- GV nêu động tác, rồi giải thích

trò chơi.

và làm mẫu với nhịp độ chậm.

- Tập 1-2 lần, mỗi động tác 2x8

nhịp.

3

- Thi thực hiện 3 động tác vơn

phút thở, tay và chân: 1 lần.

* Trò chơi: Kéo ca lừa xẻ 2 lần

+ Yêu cầu HS trật tự lắng

- GV nêu tên trò chơi, phổ biến nghe để ghi nhớ và thực

cách chơi.

hiện.

3

- GV chia tổ để chơi.

phút - Lần 1: Chơi thử, lần 2 chơi thi

đua :

3. Phần kết thúc.

- Cúi ngời thả lỏng, nhảy thả lỏng.

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

IV. Củng cố, dặn dò. (2 Phút)

- Củng cố lại bài và hệ thống bài học.

- GV Nhận xét giờ học.

- BTVN: HS tiếp tục ôn bài TD phát triển chung.

- GV hô Giải tán !, HS hô đồng thanh Khoẻ !---------------------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 20 tháng 9 năm 2013(Buổi chiều)Thể dụcBài 8 Tiết 2 : Động tác lờn

Trò chơi Kéo ca lừa xẻ (Tiếp)

A. Mục tiêu.

1. Kiến thức:- Ôn 3 động tác vơn thở, tay và chân.

-Tiếp tục ôn trò chơi Kéo ca lừa xẻ.

- Học động tác lờn của Bài thể dục phát triển chung.

2. Kỹ năng: - Thực hiện đợc ở mức tơng đối chính xác, đúng kĩ

thuật. Biết cách chơi và tham gia chơi có kết hợp đọc vần để tạo

nhịp.

3. Thái độ:

- Rèn luyện ý thức trong khi tập luyện, biết chấp

hành theo y/cầu của GV.

B. chuẩn bị.

1. Địa điểm:

Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.

2. Phơng tiện: 1 còi, giáo án.

C. Các hoạt động dạy học.

TG

Hoạt động dạy

Hoạt động học

5

1. Phần mở đầu:

phút * Nhận lớp: - GV phổ biến nd, yêu - HS phải tập trung hàng

cầu bài.

dọc

* Khởi động : - Đứng tại chỗ vỗ - Báo cáo sĩ số:

tay và hát.

- Đội hình dãn hàng

- Dậm chân tại chỗ, đếm theo ngang,sải tay.

nhịp.

- Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn (

chạy ngợc kim đồng hồ) vừa đi

vừa hít thở sâu.

* Trò chơi khởi động: Do GV

20 chọn.

phút - GV điều khiển (hô nhịp, cùng - Lần 2-3: HS do cán sự lớp

3

học sinh đánh giá và xếp loại).

làm.

phút 2. Phần Cơ bản.

* Ôn 3 động tác vơn thở, tay và

chân:2lần

- Lần 1: GV vừa làm mẫu, vừa hô

nhịp.

* Động tác lờn:(Dạy nh động

tác chân)

- HS tập hợp 2 hàng ngang

- GV nhắc lại cách thực hiện dới sự chỉ đạo của cán sự

động tác, làm mẫu và giải thích lớp.

động tác.

- HS nghiêm túc thực hiện.

- GV quan sát và sửa sai động tác, - 1-2 lần, mỗi động tác 2x8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

C. Các hoạt động dạy học.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×