1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập.

Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập.

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

IV. Củng cố, dặn dò. (5 Phút)

- Củng cố lại bài và hệ thèng bµi häc- GV NhËn xÐt giê

häc.

- BTVN: HS tiÕp tục ôn bài TD phát triển chung.

- GV hô Giải tán !, HS hô đồng thanh Khoẻ !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuần 13

Thứ ba ngày 19 tháng 11 năm

2013(Buổi chiều)Thể dụcBài 25 Tiết 1 : Trò chơi: Bỏ khăn và nhóm ba, nhóm

bảy

A. Mục tiêu.

1. Kiến thức:- Ôn 2 trò chơi Bỏ khăn và Nhómba, nhóm bảy

2. Kỹ năng: - Biết cách chơi và tham gia trò chơi tơng đối chủ

động.

3. Thái độ:- RÌn lun ý thøc trong khi tËp lun, biÕt thamgia trò chơi ban đầu.

B. chuẩn bị.

1. Địa điểm:Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.2. Phơng tiện: 1 còi, giáo án, 1 chiếc khăn để chơi trò

chơi Bỏ khăn.

C. Các hoạt động dạy học.

TG

Hoạt động dạy

5

1. Phần mở đầu:

phút * Nhận lớp: - GV phổ biến nd, yêu

cầu bài.

* Khởi động:

- Chạy nhẹ nhàng 1 hàng dọc trên

địa hình.

- Đi thờng theo vòng tròn, hít thở

sâu.

20 * Ôn bài thể dục đã học: 1lần, 2x8

phút nhịp.

2. Phần Cơ bản.

* Trò chơi: Bỏ khăn

- GV nêu tên trò chơi, cách chơiHoạt ®éng häc

- HS tËp trung. B¸o c¸o sÜ

sè:- HS xÕp theo đ/hình

vòng tròn:trò chơi.

- Cán sự lớp tổ chức chơi. Đi đều

và hát.

+ Ghi chú: GV có thể thay trò - Thực hiện trên cơ sở đội

chơi trên bằng trò chơi có cùng

mục đích mà HS a thích.

* Trò chơi: Nhóm ba, nhóm

bảy

- GV cho HS giãn rộng vòng tròn

3

rồi cho HS đi hay chạy nhẹ nhàng

phút theo vòng tròn.

hình đã

(Chạy theo chiều kim đồng hồ)

có:

* Đi đều và hát trên địa hình tự

nhiên theo 2-4 hàng dọc.

- GV hoặc cán sự lớp điều khiển:

3. Phần kết thúc.

- Thả lỏng hít thở sâu.

- Thả lỏng cơ thể và hát tại

- Cúi lắc ngời thả lỏng.

chỗ.

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

IV. Củng cố, dặn dò. (5 Phút)

- Củng cố lại bài và hệ thống bài học- GV Nhận xét giờ học.

- BTVN: HS tiếp tục ôn bài trò chơi- GV hô Giải tán !, HS hô

đồng thanh Khoẻ !

-----------------------------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 22 tháng 11 năm 2013(Buổi chiều)Thể dụcBài 26 Tiết 2 : Điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình vòng tròn

Trò chơi Bịt mắt bắt dê

A. Mục tiêu.

1. Kiến thức:- Ôn điểm số 1-2;1-2 ..theo đội hình vòng tròn.

- Ôn trò chơi Bịt mắt bắt dê

2. Kỹ năng: - Thực hiện điểm đúng số, rõ ràng, chơi tơng ®èi

chđ ®éng.

3. Th¸i ®é:

- RÌn lun ý thøc trong khi tập luyện, biết tham

gia trò chơi ban đầu.

B. chuẩn bị.

1. Địa điểm:

Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.

2. Phơng tiện: 1 còi, giáo án, 2 chiếc khăn để chơi Bịt

mắt bắt dê.

C. Các hoạt động dạy học.

TG

Hoạt động dạy

Hoạt động học

5

1. Phần mở đầu:

- HS tập trung. Báo cáo sÜ

phót * NhËn líp: - GV phỉ biÕn nd, yªu số:cầu bài.

* Khởi động:

- Xoay các khớp, cổ tay, cánh tay,

hông.

- Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng

dọc.

- Vừa đi vừa hít thở sâu.

20 * Ôn bài thể dục phát triển chung. - HS làm theo hớng dẫn:

phút 1 lần.

- HS xếp đội hình vòng

2. Phần Cơ bản.

tròn.

* Điểm số 1-2;1-2 theo vòng tròn:

2lần- Tập theo đội hình vòng tròn,

lần 1 GV làm mẫu và hô nhịp, lần

2 cán sự lớp điều khiển, lần 3 tổ - HS quan sát và tập theo.

chức thi đua cá xếp loại.

- Lần 1 thực hiện nh bài 18, lần 2

3

gv tổ chức thi các tổ.

phút * Trò chơi: Bịt mắt bắt dê

- GV nêu tên trò chơi, cách chơi trò chơi.

Ghi nhớ bài học.

- Cán sự lớp tổ chức chơi. Đi đều

và hát.

3. Phần kết thúc.

- Thả lỏng hít thở sâu.

- Cúi lắc ngời thả lỏng.

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

IV. Củng cố, dặn dò. (5 Phút)

- Củng cố lại bài và hƯ thèng bµi häc- GV NhËn xÐt giê

häc.

- BTVN: HS tiếp tục ôn điểm số 1-2;1-2.

- GV hô Giải tán !, HS hô đồng thanh Khoẻ !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuần 14

2013Thứba ngày26(Buổi chiều)tháng11Thể dụcBài 27 Tiết 1 : Trò chơi vòng tròn

A. Mục tiêu.

1. Kiến thức:- Học trò chơi Vòng trònnăm2. Kỹ năng: - Biết cách chơi và tham gia trò chơi ở mức ban

đầu.

3. Thái độ:- Rèn luyện ý thức trong khi tập luyện.B. chuẩn bị.

1. Địa điểm:Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.2. Phơng tiện: 1 còi, giáo án, 3 kẻ vòng tròn có đồng tâm

bán kính 3m bằng vôi.

C. Các hoạt động dạy học.

TG

Hoạt động dạy

5

1. Phần mở đầu:

phút * Nhận lớp: - GV phổ biến nd, yêu

cầu bài.

* Khởi động:

- Giậm chân tại chỗ, đếm theo

nhịp.

- Đi dắt tay nhau, chuyển thành

vòng tròn.

20 * Ôn bài thể dục đã học: 1lần, 2x8

phút nhịp.

2. Phần Cơ bản.

* Trò chơi: Vòng tròn

- GV nêu tên trò chơi, cách chơi

trò chơi.

- Cho HS điển số theo chu kỳ 12;1-2.

- Tập nhảy chuyển đội hình

(theo khẩu lệnh) Chuẩn bị

nhảy! hay 1,23!.

- Kết hợp với tiếng còi để HS nhảy

từ vòng tròn trong ra vòng tròn

ngoài và ngợc lại.

- GV sửa động tác sai và hớng dẫn

3

thêm về cách nhảy cho HS.

phút - Cho HS tập nhún chân hay bớc

tại chỗ.

- Tập đi có nhún chân, vỗ tay

theo nhịp khi có lệnh, nhảy

chuyển đội hình.

* Chú ý: Xen kẽ giữa các lần tập,

GV nhận xét và sửa các động tácHoạt động học

- HS tập trung. Báo cáo sĩ

số:- HS xếp theo đ/hình

vòng tròn:- Thực hiện trên cơ sở đội

hình đã có:

- Thả lỏng cơ thể và hát tại

chỗ.

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.sai cho HS.

3. Phần kết thúc.

- Thả lỏng hít thở sâu.

- Cúi lắc ngời thả lỏng.

IV. Củng cố, dặn dò. (5 Phút)

- Củng cố lại bài và hệ thèng bµi häc- GV NhËn xÐt giê häc.

- BTVN: HS tiếp tục ôn trò chơi- GV hô Giải tán !, HS hô

đồng thanh Khoẻ !

---------------------------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 29 tháng 11 năm 2013(Buổi chiều)Thể dụcBài 28 Tiết 2 : Trò chơi vòng tròn (Tiếp)

A. Mục tiêu.

1. Kiến thức:- Tiếp tục học trò chơi vòng tròn.

2. Kỹ năng: - Biết cách chơi và tham gia trò chơi theo vần điệu

ở mức ban đầu.

3. Thái độ:- Rèn luyện ý thức trong khi tập luyện.B. chuẩn bị.

1. Địa điểm:

Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.

2. Phơng tiện: 1 còi, giáo án, kẻ sân chơi.

C. Các hoạt động dạy học.

TG

Hoạt động dạy

5

1. Phần mở đầu:

phút * Nhận lớp: - GV phổ biến nd, yêu

cầu bài.

* Khởi động:

- Đứng tại chỗ, vỗ tay, hát.

- Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng

dọc trên địa hình tự nhiên ở sân

trờng sau đó đi thờng chuyển

thành 1 vòng tròn.

20 - Vừa đi vừa hít thở sâu.

phút 2. Phần Cơ bản.

* Trò chơi: Vòng tròn

- GV cần làm:

- GV nêu tên trò chơi, cách chơi

trò chơi.

- Cán sự lớp tổ chức chơi. Đi đều

và hát.

- Điểm theo chu kỳ 1-2 đến hếtHoạt động học

- HS tập trung. Báo cáo sĩ

số:- HS đi đều ngay ngắn,

trật tự.

- HS xếp đội hình vòng

tròn.

- HS nhận biết số:theo vòng tròn.

- Ôn cách nhảy chuyển từ 1 thành

2 vòng tròn và ngợc lại theo hiệu

lệnh: 3-5 lần.

3

- Ôn vỗ tay kết hợp với nghiêng ngphút ời nh múa, nhún chân, khi nghe

thấy hiệu lệnh, nhảy chuyển đội - HS quan sát và tập theo.

hình: 5-6 lần.

3. Phần kết thúc.

- Ghi nhớ bài học.

- Thả lỏng hít thở sâu.

- Cúi lắc ngời thả lỏng.

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

IV. Củng cố, dặn dò. (5 Phút)

- Củng cố lại bài và hệ thống bµi häc- GV NhËn xÐt giê häc.

- BTVN: HS tiÕp tục ôn điểm số 1-2;1-2.

- GV hô Giải tán !, HS hô đồng thanh Khoẻ !--------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuần 15

2013(Buổi chiều)Thứba ngày 03 tháng12 nămThể dụcBài 29 Tiết 1 : Trò chơi vòng tròn (Tiếp)

A. Mục tiêu.

1. Kiến thức:- Tiếp tục học trò chơi Vòng tròn

2. Kỹ năng: - Biết cách chơi kết hợp vần điệu và tham gia trò

chơi ở mức ban đầu theo đội hình di động.

3. Thái độ:

- Rèn luyện ý thức trong khi tập luyện.

B. chuẩn bị.

1. Địa điểm:

Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.

2. Phơng tiện: 1 còi, giáo án, 3 kẻ vòng tròn có đồng tâm

bán kính 3m bằng vôi.

C. Các hoạt động dạy học.

TG

Hoạt động dạy

Hoạt động học

5

1. Phần mở đầu:

- HS tập trung. B¸o c¸o sÜ

phót * NhËn líp: - GV phỉ biÕn nd, yêu số:

cầu bài.

* Khởi động:

- Giậm chân tại chỗ, đếm theonhịp.

- Đi dắt tay nhau, chuyển thành

vòng tròn.

* Ôn bài thể dục đã học: 1lần, 2x8 - HS xếp theo đ/hình

20 nhịp.

vòng tròn:phút 2. Phần Cơ bản.

* Trò chơi: Vòng tròn

- GV nêu tên trò chơi, cách chơi

trò chơi.

- Cho HS điển số theo chu kỳ 12;1-2.

- Tập nhảy chuyển đội hình

(theo khẩu lệnh) Chuẩn bị

nhảy! hay 1,23!.

- Kết hợp với tiếng còi để HS nhảy - Thực hiện trên cơ sở đội

3

từ vòng tròn trong ra vòng tròn hình đã có:

phút ngoài và ngợc lại.

- Thả lỏng cơ thể và hát tại

- GV sửa động tác sai và hớng dẫn chỗ.

thêm về cách nhảy cho HS.

- Cho HS tập nhún chân hay bớc - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

tại chỗ.

- Tập đi có nhún chân, vỗ tay

theo nhịp khi có lệnh, nhảy

chuyển đội hình.

3. Phần kết thúc.

- Thả lỏng hít thở sâu.

- Cúi lắc ngời thả lỏng.

IV. Củng cố, dặn dò. (5 Phút)

- Củng cố lại bµi vµ hƯ thèng bµi häc- GV NhËn xÐt giê học.

- BTVN: HS tiếp tục ôn Bài TD PTC

- GV hô Giải tán !, HS hô đồng thanh Khoẻ !

------------------------------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 06 tháng 12 năm 2013(Buổi chiều)Thể dụcBài 30 Tiết 2 : Bài thể dục phát triển chung

Trò chơi vòng tròn (Tiếp)

A. Mục tiêu.

1. Kiến thức: - Ôn bài thể dục phát triển chung - Ôn trò chơi

vòng tròn.

2. Kỹ năng: - Thuộc bài, thực hiện từng động tác tơng đối

chính xác, đẹp. Biết cách chơi và tham gia trò chơi tơng đối

chủ động.

3. Thái độ:

- Rèn luyện ý thức trong khi tập luyện-Nâng cao

thể lực.

B. chuẩn bị.

1. Địa điểm:

Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.

2. Phơng tiện: 1 còi, giáo án, Kẻ 3 vòng tròn nh bài 27.C. Các hoạt động dạy học.

TG

Hoạt động dạy

5

1. Phần mở đầu:

phút * Nhận lớp: - GV phổ biến nd, yêu

cầu bài.

* Khởi động:

- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo

nhịp.

- Xoay các khớp, cổ tay, cánh tay,

hông, gối: 1-2 phút.

20 2. Phần Cơ bản.

phút * Bài thể dục phát triển chung: 45 lần

- Tập theo đội hình hàng ngang.

Lần 1GV làm mẫu và hô nhịp, lần

2 cán sự lớp điều khiển, lần 3 tổ

chức thi đua cá xếp loại.

- GV có thể chia tổ cho HS tập

luyện.

* Trò chơi: Vòng tròn

- GV nêu tên trò chơi, cách chơi

3

trò chơi.

phút - Cán sự lớp tổ chức chơi. Đi đều

và hát.

- Cho HS đi theo vòng tròn kết

hợp đọc vần điệuHoạt động học

- HS tập trung. Báo cáo sĩ

số:- HS làm theo hớng dẫn:

- HS xếp đội hình vòng

tròn.   

      HS quan sát và tập theo.

- Ghi nhớ bài học.

- Thực hiện theo hớng dẫn

của cán sự lớp.3. Phần kết thúc.

- Thả lỏng hít thở sâu.

- Cúi lắc ngời thả lỏng.

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

IV. Củng cố, dặn dò. (5 Phút)

- Củng cố lại bài và hệ thống bµi häc- GV NhËn xÐt giê

häc.

- BTVN: HS tiÕp tơc ôn Bài thể dục phát triển chung.

- GV hô Giải tán !, HS hô đồng thanh Khoẻ !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuần 16

Thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2013(Buổi chiều)Thể dụcBài 31 Tiết 1 : Trò chơi vòng tròn và Nhóm ba, nhóm

bảy

A. Mục tiêu.1. Kiến thức:- Ôn 2 trò chơi Vòng tròn và Nhóm ba, nhóm

bảy

2. Kỹ năng: - Biết cách chơi và tham gia trò chơi tơng đối chủ

động.

3. Thái ®é:

- RÌn lun ý thøc trong khi tËp lun.

B. chn bị.

1. Địa điểm:

Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.

2. Phơng tiện: 1 còi, giáo án, 3 kẻ vòng tròn có đồng tâm

bán kính 3m bằng vôi.

C. Các hoạt động dạy học.

TG

Hoạt động dạy

Hoạt động học

5

1. Phần mở đầu:

- HS tËp trung. B¸o c¸o sÜ

phót * NhËn líp: - GV phổ biến nd, yêu số:

cầu bài.* Khởi động:- Giậm chân tại chỗ, đếm theo

nhịp.

(GV)

- Xoay các khớp, cổ tay, cánh tay,

hông,.

- HS xếp theo đ/hình

20 - Đi đều theo 2-4 hàng dọc.

phút *Ôn bài thể dục phát triển vòng tròn:

chung:2x8 nhịp.

2. Phần Cơ bản.

* Trò chơi: Vòng tròn

- GV nêu tên trò chơi, cách chơi

trò chơi.

- Sau khi khởi động, từ đội hình

hàng ngang, GV cho HS chuyển - Thực hiện trên cơ sở đội

thành vòng tròn để chơi trò hình đã có:

chơi. ND và p2 dạy nh bài 30.

* Trò chơi: Nhóm 3, nhóm 7

- GV nêu tên trò chơi, cách chơi

3

trò chơi.

phút - GV kết hợp với chỉ dẫn trên sân,

sau đó cho HS chơi thử, rồi chơi

- Thả lỏng cơ thể và hát tại

chính thức.

- Chú ý: GV có thể đảo thứ tự 2 chỗ.

trò chơi trên hoặc thay thế bằng - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

những trò chơi khác.

3. Phần kết thúc.

- Thả lỏng hít thở sâu.

- Cúi lắc ngời thả lỏng.

IV. Củng cố, dặn dò. (5 Phút)

- Củng cố lại bài và hệ thèng bµi häc- GV NhËn xÐt giê häc.- BTVN: HS tiếp tục ôn Bài TD phát triển chung.

- GV hô Giải tán !, HS hô đồng thanh Khoẻ !

--------------------------------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 13 tháng 12 năm 2013(Buổi chiều)Thể dụcBài 32 Tiết 2 : Trò chơi nhanh lên bạn ơi và vòng

tròn

A. Mục tiêu.

1. Kiến thức: - Ôn 2 trò chơi Nhanh lên bạn ơi vàvòng tròn.

2. Kỹ năng:- Thuộc bài, thực hiện từng động tác tơng đốichính xác, đẹp. Biết cách chơi và tham gia trò chơi tơng đối

chủ động.

3. Thái độ:- Rèn luyện ý thức trong khi tập luyện-Nâng caothể lực.

B. chuẩn bị.

1. Địa điểm:Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.2. Phơng tiện: 1 còi, giáo án, Kẻ 3 vòng tròn nh bài 27.

C. Các hoạt động dạy học.

TG

Hoạt động dạy

5

1. Phần mở đầu:

phút * Nhận lớp: - GV phổ biến nd, yêu

cầu bài.

* Khởi động:

- Đi đều và hát: Sau đó đứng lại,

quay thành hàng ngang, dàn

hàng để tập bài TD.

- Ôn các động tác: Bài TD phát

triển chung.

20 2. Phần Cơ bản.

phút * Ôn trò chơi: Nhanh lên bạn ơi

- GV nhắc lại cách chơi.

- GV có thể chia tổ cho HS chơi.

- Lần 1: Chơi thử (cả lớp)

- Lần 2-3: Chơi chính thức, có

thắng, thua.

* Ôn trò chơi: Vòng tròn

- GV nêu tên trò chơi, cách chơi

trò chơi.

- Cán sự lớp tổ chức chơi.Hoạt động häc

- HS tËp trung. B¸o c¸o sÜ

sè:      

      - HS tập lại bài TD phát

triển chung:

- HS quan sát và tập theo.3

phút- Cho HS đi theo vòng tròn kết

hợp đọc vần điệu

- Ghi nhớ bài học.

3. Phần kết thúc.

- Thực hiện theo hớng dẫn

- Thả lỏng hít thở sâu.

của cán sự lớp.

- Cúi lắc ngời thả lỏng.

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

IV. Củng cố, dặn dò. (5 Phút)

- Củng cố lại bài và hệ thống bài học

- GV Nhận xét giờ học.

- BTVN: HS tiếp tục ôn Bài thể dục phát triển chung.

- GV hô Giải tán !, HS hô đồng thanh Khoẻ !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuần 17

Thứ ba ngày 17 tháng 12 năm 2013Thể dục

Bài 33 Tiết 1 : Trò chơi bịt mắt bắt dê

và Nhóm ba, nhóm bảy

A. Mục tiêu.

1. Kiến thức:- Ôn 2 trò chơi Bịt mắt bắt dê và Nhóm ba,

nhóm bảy

2. Kỹ năng: - Biết cách chơi và tham gia trò chơi tơng đối chủ

động.

3. Thái độ:

- Rèn luyện ý thức trong khi tập luyện.

B. chuẩn bị.

1. Địa điểm:

Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.

2. Phơng tiện: 1 còi, giáo án, .

C. Các hoạt động dạy học.

TG

Hoạt động dạy

Hoạt động học

5

1. Phần mở đầu:

- HS tËp trung. B¸o c¸o sÜ

phót * NhËn líp: - GV phổ biến nd, yêu số:

cầu bài.

* Khởi động:

- Xoay các khớp, cổ tay, cánh tay,

hông,.- Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàngdọc.

- HS xếp theo đ/hình

20 - Đi thờng theo vòng tròn và hít

phút thở sâu.

*Ôn bài thể dục phát triển

chung:2x8 nhịp.

2. Phần Cơ bản.

* Ôn trò chơi: Bịt mắt bắt dê

vòng tròn:

- GV nêu tên trò chơi, cách ch¬iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×