1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ch­¬ng 1. Tæng quan vÒ hÖ thèng ®iÒu khiÓn c«ng nghiÖp

Ch­¬ng 1. Tæng quan vÒ hÖ thèng ®iÒu khiÓn c«ng nghiÖp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chơng 1. Tổng quan về hệ thống điều

khiển công nghiệp

1.2. Các thiết bị thu nhận và xử lý tín

hiệu

1.2.1. Nút nhÊn tù phơc håi (push button )6Ch¬ng 1. Tỉng quan về hệ thống

điều khiển công nghiệphiệuTiếp điểm th

ờng mở7Tiếp điểm th

ờng đóngChơng 1. Tổng quan về hệ

thống điều khiển công nghiệp

1.2.2. Nút dừng khẩn (emergency stop)

Nhẩn vào

núm khi

cấn

chuyển

trạng thái

các tiếpXoay núm theo

điểm. chiều mũi tên khi

muốn trả các tiếp

điểm về trạng thái

ban đầu

8Chơng 1. Tổng quan về hệ thống

điều khiển công nghiệphiệuTiếp điểm th

ờng mởViệt NamChâu

âu

Nhật

9Tiếp điểm th

ờng đóngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ch­¬ng 1. Tæng quan vÒ hÖ thèng ®iÒu khiÓn c«ng nghiÖp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×