1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Lý luận chính trị >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
* Đánh giá kết quả hoạt động - Nhận xét chung; - Viết bản thu hoạch,…

* Đánh giá kết quả hoạt động - Nhận xét chung; - Viết bản thu hoạch,…

Tải bản đầy đủ - 0trang

b. Tiến hành bài học nội khóa tại

nơi có di sản

* Bài học là hình thức tổ chức

dạy học cơ bản của chương

trình phổ thơng. Bài học khơng

chỉ tiến hành trên lớp học, mà

còn có thể tiến hành ở nơi có

di sản (thực địa, bảo tàng,…)* Các bài học nội khóa của

chương trình LS, Địa lí (VN) tiến

hành nơi có di sản (thực địa, bảo

tàng,…?

* Các bài học nội khóa mơn LS,

ĐL địa phương, nếu có điều

kiện, có thể tiến hành tại nơi có

di sản.* Bài học tại di sản cũng phải

tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của

một bài học nội khóa, đồng thời

cũng phải thực hiện đầy đủ các

yêu cầu của bài học tại thực địa.

* Những yêu cầu tiến hành bài

học nội khóa tại di sản :- Thứ nhất, tiến hành bài học tại

thực địa là hình thức tổ chức

dạy học nội khóa bên ngồi lớp

học và liên quan đến nhiều yếu

tố, điều kiện khác nhau, nên

cần chuẩn bị chu đáo :Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* Đánh giá kết quả hoạt động - Nhận xét chung; - Viết bản thu hoạch,…

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×