1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Lý luận chính trị >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lưu ý, đối với các bài học về nội dung địa phương (LS, ĐL địa phương,…) căn cứ vào chương trình, nội dung Sở GDĐT đã ban hành; chọn nội dung tiêu biểu, mang tính tổng hợp toàn diện (không nên chọn chuyên đề hay một lĩnh vực).

Lưu ý, đối với các bài học về nội dung địa phương (LS, ĐL địa phương,…) căn cứ vào chương trình, nội dung Sở GDĐT đã ban hành; chọn nội dung tiêu biểu, mang tính tổng hợp toàn diện (không nên chọn chuyên đề hay một lĩnh vực).

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Cán bộ quản lí di tích (nhân

chứng,…) trình bày cụ thể nội

dung kiến thức bài học liên

quan

đến

di

sản;

- GV chốt lại những vấn đề chủ

yếu, nhất là những vấn đề được

quy định trong ch.trình.- Nếu bài học mới do GV đảm

nhận tồn bộ, có thể tiến hành

như

sau

:

+ Tiến hành bài học như ở trên lớp,

tại một phòng riêng ở nơi có di sản;

+ Sau đó, hướng dẫn HS tham

quan những dấu vết, chứng tích,

hiện vật, có liên quan đến bài học,

c. Tổ chức tham quan ngoại

khóa – trải nghiệm di sản (hình

thức phổ biến)

- Hình thức phổ biến, tổ chức cho

HS tất các các cấp,…

- Tổ chức trong các ngày lễ lớn, dịp

hè;

- Công tác chuẩn bị chu đáo, tổ

chức thực hiện khoa học; phối

hợp nhiều tổ chức trong, ngoài

nhà trường;-Tiến trình tham quan, đối với HS

Tiểu học – tham quan khái quát;

HS Trung học kết hợp tham quan

khái quát và tìm hiểu sâu hơn các

nội dung đã học hay sẽ học.

- Kết thúc tham quan, cần củng

cố kiến thức HS thu nhận được.

- Sau khi tham quan, HS viết bài

thu

hoạch,…Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lưu ý, đối với các bài học về nội dung địa phương (LS, ĐL địa phương,…) căn cứ vào chương trình, nội dung Sở GDĐT đã ban hành; chọn nội dung tiêu biểu, mang tính tổng hợp toàn diện (không nên chọn chuyên đề hay một lĩnh vực).

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×