1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Lý luận chính trị >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Xác định nội dung và các bước chuẩn bị

b. Xác định nội dung và các bước chuẩn bị

Tải bản đầy đủ - 0trang

Về phía giáo viên :

- Nêu chi tiết, rõ ràng nội dung

yêu cầu HS tìm hiểu; nội dung

phù hợp với bài học;

- Quy định thời gian thực hiện;

- Hướng dẫn HS tìm hiểu trước

các thơng tin liên quan đến di

sản.* Các bước chuẩn bị :

- Xây dựng kế hoạch chi tiết (Căn

cứ, nội dung, thời gian, địa điểm,

trách nhiệm, tổng kết, đánh giá,…

- Thiết kế các bước tiến hành/xây

dựng kịch bản;

- Tiến hành hoạt động với di sản

theo kịch bản;* Kết thúc hoạt động

- Tập trung học sinh (tổ chức tại di

sản);

- Đại diện các nhóm nêu cảm nghĩ;

- Sinh hoạt tập thể;

- Làm vệ sinh…,* Đánh giá kết quả hoạt động

- Nhận xét chung;

- Viết bản thu hoạch,…2. Các hình thức tổ chức dạy

học, tổ chức hoạt động giáo dục

với di sản

a. Khai thác, sử dụng tài liệu về

di sảnb. Tiến hành bài học nội khóa tại

nơi có di sản

* Bài học là hình thức tổ chức

dạy học cơ bản của chương

trình phổ thơng. Bài học khơng

chỉ tiến hành trên lớp học, mà

còn có thể tiến hành ở nơi có

di sản (thực địa, bảo tàng,…)* Các bài học nội khóa của

chương trình LS, Địa lí (VN) tiến

hành nơi có di sản (thực địa, bảo

tàng,…?

* Các bài học nội khóa mơn LS,

ĐL địa phương, nếu có điều

kiện, có thể tiến hành tại nơi có

di sản.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Xác định nội dung và các bước chuẩn bị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×