1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Lý luận chính trị >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Tiến hành bài học nội khóa tại nơi có di sản

b. Tiến hành bài học nội khóa tại nơi có di sản

Tải bản đầy đủ - 0trang

* Bài học tại di sản cũng phải

tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của

một bài học nội khóa, đồng thời

cũng phải thực hiện đầy đủ các

yêu cầu của bài học tại thực địa.

* Những yêu cầu tiến hành bài

học nội khóa tại di sản :- Thứ nhất, tiến hành bài học tại

thực địa là hình thức tổ chức

dạy học nội khóa bên ngồi lớp

học và liên quan đến nhiều yếu

tố, điều kiện khác nhau, nên

cần chuẩn bị chu đáo :+ Chọn vấn đề, địa điểm phù hợp

với mục tiêu, nội dung, số tiết học,

điều kiện; nếu có di sản liên quan

đến những sự kiện trong ch.trình

mơn học thì cố gắng tiến hành bài

học tại di sản; nếu khơng có di sản

liên quan kiến thức trong ch.trình

thì tiến hành dạy học tại di sản

những bài học về địa phương,…+ Xây dựng kế hoạch (chuẩn bị,

tiến hành bài học, khảo sát thực

địa, liên hệ với các cơ quan

quản lí di sản, phương tiện thiết

bị, lực lượng phối hợp, nội quy,

-Thứ hai, nội dung bài học tại di

sản phải bám sát nội dung kiến

thức mà di sản phản ánh; dành thời

gian thích hợp để HS tự học, quan

sát, tìm hiểu, khám phá,…Lưu ý, đối với các bài học về nội

dung địa phương (LS, ĐL địa

phương,…) căn cứ vào chương

trình, nội dung Sở GDĐT đã ban

hành; chọn nội dung tiêu biểu,

mang tính tổng hợp tồn diện

(khơng nên chọn chun đề hay

một lĩnh vực).*Các bước tiến hành bài học tại di

sản:

- Có thể tiến hành hai loại bài học: bài

học tìm hiểu kiến thức mới và bài ơn

tập,kết,

tổng

kết.

- Đối với bài học tìm hiểu kiến thức mới

cần kết hợp với cán bộ quản lí di tích,

tiến trình bài học như sau :

+ GV giới thiệu những nét cơ bản về

kiến thức có liên quan đến di sản;- Cán bộ quản lí di tích (nhân

chứng,…) trình bày cụ thể nội

dung kiến thức bài học liên

quan

đến

di

sản;

- GV chốt lại những vấn đề chủ

yếu, nhất là những vấn đề được

quy định trong ch.trình.- Nếu bài học mới do GV đảm

nhận tồn bộ, có thể tiến hành

như

sau

:

+ Tiến hành bài học như ở trên lớp,

tại một phòng riêng ở nơi có di sản;

+ Sau đó, hướng dẫn HS tham

quan những dấu vết, chứng tích,

hiện vật, có liên quan đến bài học,

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Tiến hành bài học nội khóa tại nơi có di sản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×