1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c) Sự điều tiết KT của nhà nước TB

c) Sự điều tiết KT của nhà nước TB

Tải bản đầy đủ - 0trang

III. NHỮNG NÉT MỚI TRONG

PHÁT TRIỂN CỦA CNTB

HIỆN ĐẠI1. Sự phát triển nhảy vọt về LLSX

Thứ nhất: sự phát triển nhảy vọt về cuộc cách mạng

KH về thông tin (IT) và công nghệ cao (high

technology) phát triển mạnh mẽ

Thứ hai: Chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao

rõ rệt

Kinh tế tăng trưởng nhanh, NSLĐ tăng nhanh rõ rệt...2. Nền KT đang có xu hướng chuyển từ kinh

tế cơng nghiệp sang hậu công nghiệp (kinh

tế tri thức)

Cuộc cách mạng KHKT (200 năm trước) chuyển từ

KT nông nghiệp sang KT công nghiệp

Cuộc cách mạng công nghệ thông tin hiện nay đang

chuyên KT cơng nghiệp sang hậu cơng nghiệp (KT tri

thức và chính phủ điện tử)

Cùng với sự chuyển đổi loại hình kinh tế, kết cấu

ngành kinh tế của CNTB cũng được điều chỉnh

chuyển sang dịch vụ hố và cơng nghệ hố3. Sự điều chỉnh về QHSX và quan

hệ giai cấp

Thứ nhất: quan hệ sở hữu có sự thay đổi biểu hiện nổi

bật là sự phân tán quyền nắm cổ phiếu tăng lên.

Thứ hai: kết cấu giai cấp cũng có sự thay đổi lớn: các

giai cấp, tâng lớp trong xã hội cùng tồn tại và tác

động lẫn nhau

Thứ ba: cùng với sự tăng trưởng sản xuất và sự điều

chỉnh QHSX, thu nhập hàng tháng của người lao

động cũng có mức tăng trưởng khá hơn. Một số QG

quan tâm hơn đến người dân

Tất cả những điều trên đây cho thấy: CNTB hiện đã

có sự điều chỉnh lớn về kinh tế và về xã hội4.Thể chế quản lý kinh doanh trong nội

b doanh nghiệp có sự biến đổi lớn

Thứ nhất: Doanh nghiệp cải cách cơ chế quản lý, thiết

lập cơ cấu tổ chức hàng ngang và mạng lưới.

Thứ hai: dùng công nghệ cao cải cách cơ chế quản lý

sản xuất

Thứ ba: thực hiện cải cách quản lý lao động, lấy con

người làm trung tâm

Thứ tư: thay đổi tổ chức doanh nghiệp, xuất hiện xu

thế hai loại hình lớn hố và nhỏ hố cùng hỗ trợ nhau

cùng tồn tại5. Điều tiết vĩ mô của nhà nước

ngày càng được tăng cường

Thứ nhất: kịp thời điều chỉnh chiến lược tổng thể phát triển

kinh tế nhằm nâng cao sức mạnh cạnh tranh tổng thể của quốc

gia

Thứ hai: sự lựa chọn chính sách thực dụng

Thứ ba: căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế khác nhau của

từng thời kỳ, vận dụng linh hoạt chính sách tài chính và chính

sách tiền tệ, kịp thời điều chỉnh mâu thuẫn cung cầu trong xã

hội và mấu thuẫn giữa các tầng lớp khác nhau trong xã hội6. Các công ty xuyên quốc gia có vi trò ngày

càng quan trọng trong hệ thống kinh tế

TBCN, là lực lượng chủ yếu thúc đẩy tồn

cầu hố kinh tế

Thúc đẩy tồn cầu hố sản xuất và nguồn vốn, thúc

đẩy mạnh mẽ phân công lao động quốc tế sâu sắc

hơn, dựa vào nhau trong đời sống kinh tế, thúc đẩy

buôn bán quốc tế phát triển nhanh

Truyền bá KHCN

Chiếm đoạt thị trường toàn cầu

Tạo cơ hội và cả những thách thức cho các quốc gia

đang phát triển

Ảnh hưởng lớn tới lĩnh vực tài chính tiền tệ7. Điều tiết và phối hợp quốc tế

được tăng cường

Trong bối cảnh hiện nay, nhà nước tư sản ngày càng

chú trọng hơn tới việc phối hợp các chính sách vĩ mơ

Vai trò của các tổ chức kinh tế khu vực và quốc tế

phát huy tác dụng ngày càng nổi bật khi điều tiết

quan hệ kinh tế quốc tế và trở thành một trong những

chủ thể mới điều tiết quan hệ kinh tế tư bản chủ nghĩaIV. VAI TRÒ, HẠN CHẾ VÀ

XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG

CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN1. Vai trò của CNTB đối với nền

sản xuất xã hội

Sự ra đời của CNTB đã giải phóng lồi người khỏi

đêm trường trung cổ

Phát triển lực lượng sản xuất

Thúc đẩy khoa học phát triển

Tạo dựng nền dân chủ tiến bộ hơn so với xã hội

phong kiến2. Hạn chế của CNTB

CNTB gắn liền với sự bóc lột giá trị m

Lịch sử hình thành CNTB gắn liền với nhiều tội ác

Là nguyên nhân dẫn đến các cuộc chiến tranh khu

vực và thế giới

Là nguyên nhân dẫn đến phân hoá giàu nghèo trên thế

giớiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c) Sự điều tiết KT của nhà nước TB

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×