1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nguyên nhân chuyển biến của CNTB từ tự do cạnh tranh sang độc quyền

Nguyên nhân chuyển biến của CNTB từ tự do cạnh tranh sang độc quyền

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Những đặc điểm cơ bản của CNTB

độc quyềna - Tập trung sản xuất và các tổ chức độc

quyền

Cỏc XN cú

Tổ

Thoả

quy mụ ln

Tích tụ,

chức

hiệp,

tập trung

độc

thoả

sản xuất

Cạnh tranh

quyền

thuận

gay gắtTổ chức độc quyền là tổ chức liên minh giữa các nhà t

bản lớn để tập trung vào trong tay phần lớn việc sản xuất

và tiêu thụ một số loại hàng hoá nào ®ã nh»m mơc ®Ých

thu lỵi nhn ®éc qun cao

Đặc điểm một số tổ chức độc quyền tiªu biểub - T bản tài chính và bọn đầu sỏ tài

chính

Phá

sản

Ngân

hàng nhỏSát

nhậpT chc

c

quyn

ngõn

hngTổ chức

độc

quyền

công

nghiệpT bản tài

chínhCạnh tranh khốc

liệt

TBTC l s xõm nhp v dung hợp vào nhau giữa

TBĐQ trong ngân hàng và TBĐQ trong cụng

nghipVai tròVai trò

của ngân

hàngVai trò

mớiTrung gian trong

việc thanh toán

tín dụng

Thâm nhập vào tổ

chức độc quyền

công nghiệp để

giám sát

Trực tiếp đầu t vào

công nghiệp* Sự phát triển của t bản tài chính dẫn đến một nhóm

nhỏ độc quyền chi phối toàn bộ đời sống kinh tế và

chính trị của toàn xã hội t bản gọi là bọn đầu sỏ tài

chính

Chế độ

Thống

tham dự

Thống trị

Đầu sỏ

trị

chính trị

tài

Thủ đoạn

kinh tế

chínhC - Xuất khẩu t

bản

CNTB tự

do

cạnh tranhXuất

khẩu

hàng

hoá

Xuõt khõu trc tiờp

(Xõy dng cụng ti, trc tiờp KD

thu li nhun)CNTB Độc

quyềnXuất

khẩu

T bản

Xuõt khõu gian tiờp

(cho vay TB thu li tc)Xuất khẩu

hàng hoá ra n

ớc ngoài nhằm

mục đích

thực hiện giá

Là xuất

trị khẩu

giá trị ra nớc

ngoài nhằm

mục đích

chiếm đoạt m

và các nguồn

lợi khác của nớc

nhập khẩu t

bảnd - Sự phân chia thế giới v KT giữa các tổ chức

Cạnh

Tổ

độc quyền

Tích tụ

tranh

chức

và tập

xuất khẩu t

giữa các

độc

trung t

bản

tổ chức

quyền

bản

độc

quốc

quyền

tế

e - Sự phân chia thế giới về lãnh thổ giữa các c

ờng quốc

Xung đột

Sự phát

Phát triển

về quân

Chiến

triển

không đều

sự để

tranh

không

về chính

phân

thế

đều về

trị qu©n

chia l·nh

giíi

kinh tÕthỉ3. Sự hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá

trị thặng dư trong giai đoạn CNTBĐQ

a) Quan hệ độc quyền và cạnh tranh trong giai đoạn

CNTBĐQ

Cạnh tranh giữa các tổ chức ĐQ với các xí nghiệp ĐQCạnh tranh giữa các tổ chức ĐQ với nhauCạnh tranh trong nội bộ các tổ chức ĐQKết quả cạnh tranh làm cho độc quyền trở nên sâu sắc

hơnBiểu hiện hoạt động của QL giá trị và QL giá

trị thặng dư trong giai đoạn CNTBĐQ

Trong giai đoạn CNTBĐQ quy luật giá trị biểu hiện thành giá cả độc

quyền ->Kết quả: Lợi nhuận độc quyền = Lợi nhuận bq + Lợi nhuận

siêu ngạchQuy luật lợi nhuận ĐQ cao là hình thức biểu hiện của quy luật m trong

giai đoạn CNTBĐQ. Lợi nhuận độc quyền cao = Lợi nhuận có được

nhờ giá cả HH bán cao hơn rất nhiều lần so với giá trị HH nhờ lợi thế

độc quyềnDù được hưởng lợi nhuận độc quyền song cũng không tránh được sự

cạnh tranh về lợi nhuậnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguyên nhân chuyển biến của CNTB từ tự do cạnh tranh sang độc quyền

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×