1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bản chất và nguyên nhân hình thành

Bản chất và nguyên nhân hình thành

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bản chất của CNTB độc quyền Nhà nớcSức mạnh

độc quyền

t nhânCNTB

độc

quyền

nhà nớcSức mạnh

Nhà nớc t

sảnQuan hệ kinh tế

chính trị xã hội

Là sự kết hợp sức mạnh của các tổ chức ĐQ t nhân với

sức mạnh của nhà nớc TS trở thµnh mét thiÕt chÕ vµ thĨ

chÕ thèng nhÊt nh»m phơc vụ lợi ích của tổ chức ĐQ và

cứu nguy cho CNTBNgun nhân hình thành

CNTBĐQNN

Tích tụ và tập trung TB càng lớn thì tích tụ và tập

trung SX càng cao do đó đẻ ra cac cơ cấu KT lớn đòi

hỏi cần có một sự điều tiết xã hội đối với SX và phân

phối, một sự kế hoạch hoá tập trung từ một trung tâm

Sự phát triển của phân công LĐXH đã làm xuất hiện

một số ngành mà các tổ chức ĐQ tư bản tư nhân

không thể hoặc không muốn kinh doanh.. buộc nhà

nước tư sản phải gánh vác nhiệm vụ đóSự thống trị của CNTB độc quyền đã làm sâu sắc thêm sự đối kháng giai

cấp trong xã hội TB buộc nhà nước tư sản phải có những chính sách để xoa

dịu xung đột xã hội, như trợ cấp thất nghiệp, phát triển các phúc lợi xã hội

v.v..

Cùng với xu hướng quốc tế hoá đời sống kinh tế, sự bành trướng của các

liên minh ĐQ đã vấp phải những hàng rào QG, dân tộc và xung đột lợi

ích.. Tình hình đó đòi hỏi phải có sự phối hợp giữa các nhà nước của các

QG tư sản để điều tiết các mối quan hệ chính trị và KT quốc tế

Như vậy CNTB ĐQNN không phải là một chế độ KT mới so với CNTB,

lại càng không phải chế độ tư bản mới so với CNTB độc quyền. CNTB

ĐQNN chỉ là CNTBĐQ có sự can thiệp, điều tiết của nhà nước về KT, là

sự kết hợp sức mạnh của tư bản ĐQ với sức mạnh của nhà nước về KT.2. Những biểu hiện của CNTBĐQNN

a) Sự kết hợp về nhân sự giữa tổ chức ĐQ và nhà

nước, được thực hiện:

Thông qua các đảng phải tư sản.

Thơng qua các hội chủ xí nghiệp:

Các đại biểu của các tổ chức độc quyền tham giai

vào bộ máy nhà nước

Các quan chức chính phủ được cài vào các ban

quản trị của các tổ chức độc quyền.

=> (V.I Lênin: “Hôm nay là bộ trưởng, ngày mai là chủ ngân

hàng, hôm nay là chủ ngân hàng, ngày mai là bộ

trưởng”)b) Xuất hiện các hình thức sở hữu mới đặc biệt là sở

hữu nhà nước để thực hiện các chức năng:Mở rộng sản xuất TBCN, bảo đảm địa bàn rộng lớn

cho sự phát triển của CNTB

Giải phóng tư bản của các tổ chức ĐQ từ những

ngành ít lãi để đưa vào các những ngành kinh doanh

có hiệu quả hơn

Làm chỗ dựa về kinh tế cho nhà nước để nhà nước

điều tiết một số q trình KT phục vụ lợi ích của tầng

lớp tư sản ĐQTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bản chất và nguyên nhân hình thành

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×