1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Những biểu hiện của CNTBĐQNN

Những biểu hiện của CNTBĐQNN

Tải bản đầy đủ - 0trang

b) Xuất hiện các hình thức sở hữu mới đặc biệt là sở

hữu nhà nước để thực hiện các chức năng:Mở rộng sản xuất TBCN, bảo đảm địa bàn rộng lớn

cho sự phát triển của CNTB

Giải phóng tư bản của các tổ chức ĐQ từ những

ngành ít lãi để đưa vào các những ngành kinh doanh

có hiệu quả hơn

Làm chỗ dựa về kinh tế cho nhà nước để nhà nước

điều tiết một số q trình KT phục vụ lợi ích của tầng

lớp tư sản ĐQc) Sự điều tiết KT của nhà nước TB

Hệ thống điều tiết KT của nhà nước tư sản là một tổng thể

những thiết chế và thể chế KT của nhà nước. Nó bao gồm bộ

máy quản lý gắn với hệ thống chính sách, cơng cụ có khả năng

điều tiết sự vận động của toàn bộ nền KT quốc dân, tồn bộ q

trình tái SX xã hội theo hướng có lợi cho tầng lớp tư bản ĐQ

Trong giai đoạn hiện nay, chính sách của nhà nước tư sản thể

hiện rõ rệt trong nhiều lĩnh vực, như: chính sách chơng khủng

hoảng chu kỳ, chống lạm phát, chính sách tăng trưởng KT,

chính sách xã hội, chính sách KT đối ngoại v.v..III. NHỮNG NÉT MỚI TRONG

PHÁT TRIỂN CỦA CNTB

HIỆN ĐẠI1. Sự phát triển nhảy vọt về LLSX

Thứ nhất: sự phát triển nhảy vọt về cuộc cách mạng

KH về thông tin (IT) và công nghệ cao (high

technology) phát triển mạnh mẽ

Thứ hai: Chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao

rõ rệt

Kinh tế tăng trưởng nhanh, NSLĐ tăng nhanh rõ rệt...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những biểu hiện của CNTBĐQNN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×