1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

25

Tổng số

P60100601003.2. Kết quả xét nghiệm của phương pháp SSSB và KOH tiêu

chuẩn

Bảng 3.4. Thời gian trả kết quả xét nghiệm của phương pháp SSSB và

KOH tiêu chuẩn

SSSBPhương pháp

Kết quả

< 30 phút

30 - 60 phút

60 - 90 phút

Tổng số

Thời gian trung bình

X ± SD (min-max)

Tổng sớ

PKOH tiêu chuẩnn%n%601006010026Bảng 3. 5. Ảnh hưởng khi nhận định hình thái trên kính hiển vi của

phương pháp băng dính và dao cùn

SSSBPhương pháp

Kết quả

Dễ dàng

Khó khăn

Tổng sớ

PKOH tiêu chuẩnn%n%6010060100Bảng 3.6. Kết quả soi trực tiếp bằng phương pháp SSSB và

KOH tiêu chuẩn

SSSBPhương pháp

Kết quả

Dương tính

Âm tính

Tổng sốKOH tiêu chuẩnn%n%6010060100P

Bảng 3.7. Kết quả nhận định số lượng Demodex bằng

phương pháp SSSB và KOH tiêu chuẩn

SSSBPhương pháp

Kết quảTổng sốKOH tiêu chuẩnn%n%6010060100Nhận xét:

KẾT LUẬN27

-28KIẾN NGHỊTÀI LIỆU THAM KHẢO1.Trung Triệu Nguyên, Chương Nguyễn Văn,Quang Huỳnh Hồng (2013),

Viêm da gây ngứa và dị ứng do một loài ký sinh trùng nhỏ thuộc nhóm

chân khớp Demodex spp lây truyền từ động vật sang người

xetnghiemmau.com.2.Milton M Hom, Mastrota Katherine M.,Schachter Scott E. (2013),

Demodex:Clinical Cases and Diagnostic Protocol, Optometry and Vision

Science, 90(7), 198-205.3.Enginyurt O, U Karaman, F Cetin et al (2015), The Prevalence of

Demodex Species and Its Relationship With the Metabolic Syndrome in

Women of Malatya Province, Turkey, Jundishapur J Microbiol, 8(10),

e24322.4.Baima B,M. Sticherling (2002), Demodic idos is R evis ited, Acta Derm

Venereol, 823-6.5.Murillo N, J Aubert,D Raoult (2014), Microbiota of Demodex mites from

rosacea patients and controls, Microb Pathog, 71-7237-40.6.Mario Gutierrez (2011), Demodex infestation requires immediate,

aggressive treatment by doctor, patient, Primary Care Optometry News.7.Arasiewicz Hubert , Szilman Piotr,Brzezińska-Wcisło Ligia (2015),

Demodex folliculorum in rosacea based on a modified standardized skin

surface biopsy, Postępy Nauk Medycznych, 3177-180.8.Parvaiz Anwar Rather,Hassan Iffat (2013), Human Demodex Mite: The

Versatile Mite of Dermatological Importance, PMC.9.Gao Y Y, A Di Pascuale M, W Li et al (2005), High prevalence of

Demodex in eyelashes with cylindrical dandruff, Invest Ophthalmol Vis

Sci, 46(9), 3089-3094.10.Raoufi-Nejad K, SalkhordehN, G Sarrafian et al (2012), Non-invasive

skin surface biopsy: an easy technique to detect Demodex folliculorum,

Research in Pharmaceutical Sciences, 7(5).11.Askin U,D Seckin (2010), Comparison of the two techniques for

measurement of the density of Demodex folliculorum: standardized skin

surface biopsy and direct microscopic examination, Br J Dermatol,

162(5), 1124-1126.12.Longo C, G Pellacani, C Ricci et al (2012), In vivo detection of Demodex

folliculorum by means of confocal microscopy, Br J Dermatol, 166(3),

690-692.13.Bộ Y Tế (2013), Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh Y

học, Kcb.com, 695-700.14.Ferreira D, N Sastre, I Ravera et al (2015), Identification of a third feline

Demodex species through partial sequencing of the 16S rDNA and

frequency of Demodex species in 74 cats using a PCR assay, Vet

Dermatol, 26(4), 239-e253.15.Sattler E C, T Maier, S Hoffmann V et al (2012), Noninvasive in vivo

detection and quantification of Demodex mites by confocal laser

scanning microscopy, Br J Dermatol, 167(5), 1042-1047.1.Trung Triệu Nguyên, Chương Nguyễn Văn,Quang Huỳnh Hồng (2013),

Viêm da gây ngứa và dị ứng do một loài ký sinh trùng nhỏ thuộc nhóm

chân khớp Demodex spp lây truyền từ động vật sang người

xetnghiemmau.com.2.Milton M Hom, Mastrota Katherine M.,Schachter Scott E. (2013),

Demodex:Clinical Cases and Diagnostic Protocol, Optometry and Vision

Science, 90(7), 198-205.3.Enginyurt O, U Karaman, F Cetin et al (2015), The Prevalence of

Demodex Species and Its Relationship With the Metabolic Syndrome in

Women of Malatya Province, Turkey, Jundishapur J Microbiol, 8(10),

e24322.4.Baima B,M. Sticherling (2002), Demodic idos is R evis ited, Acta Derm

Venereol, 823-6.5.Murillo N, J Aubert,D Raoult (2014), Microbiota of Demodex mites from

rosacea patients and controls, Microb Pathog, 71-7237-40.6.Mario Gutierrez (2011), Demodex infestation requires immediate,

aggressive treatment by doctor, patient, Primary Care Optometry News.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×