1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3. DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 3. DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

45

Nhận xét:

3.2.3. Triệu chứng lâm sàng:

Biểu đồ 3.3: Phân bố các triệu chứng lâm sàng

Nhận xét:

3.2.4. Soi thanh quản gián tiếp

3.2.4.1. Vị trí khối u

Biểu đồ 3.4: Vị trí khối u thanh quản

Nhận xét:

3.2.4.2. Hình thái khối u

Bảng 3.3: Hình thái khối u trên soi thanh quản gián tiếp

Hình thái

Sùi

Loét

Thâm nhiễm

Phối hợp

Khácn%Nhận xét:

3.2.5. So sánh độ mô học của khối u trước và sau phẫu thuật

Trước

Sau

Khơng biệt

hóa

Độ I

Độ II

Độ III

Độ IV

Tổng sốKhơng

biệt hóaĐộ IĐộ IIĐộ IIIĐộ IVTổng

số46

3.2.6. Phân loại giai đoạn

Bảng 3.4: Bảng phân loại giai đoạn

Giai đoạn

n

%

Nhận xét:IIIIIIIVTổng số3.3. Mục tiêu 2: Xác định độ nhạy, độ đặc hiệu của STTT trong phẫu

thuật UTTQ

3.3.1. Kết quả STTT

Bảng 3.5: Kết quả STTT

STTT (+)STTT (-)Tổng sốMBH (+)

MBH (-)

Tổng số

Nhận xét:

3.3.2. Giá trị của STTT

Chỉ số

Độ nhạy

Độ đặc hiệu

Độ chính xác

Giá trị dự báo dương tính

Giá trị dự báo âm tính

Nhận xét:Giá trị47

CHƯƠNG 4. DỰ KIẾN BÀN LUẬN

Bàn luận theo các mục tiêu nghiên cứu:

- Mục tiêu 1: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của các bệnh nhân

ung thư thanh quản tại bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương từ năm

2016 đến năm 2018.

- Mục tiêu 2: Xác định độ nhạy, độ đặc hiệu của sinh thiết tức thì vùng

rìa khối u trong phẫu thuật ung thư thanh quản tại bệnh viện Tai Mũi

Họng Trung ương từ năm 2016 đến năm 201848DỰ KIẾN KẾT LUẬNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3. DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×