1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khi bệnh nhân xuất viện nồng độ hCG trung bình là 14,6 UI/l.

Khi bệnh nhân xuất viện nồng độ hCG trung bình là 14,6 UI/l.

Tải bản đầy đủ - 0trang

48Giảm 0 đến 30%610,096,7Tăng 0 đến 30%11,798,3Tăng >30%11,7100Tổng số60100Theo dõi tuần thứ tư thấy 86,7% nồng độ hCG giảm > 30% (52/60) và

10% có nồng độ hCG giảm < 30% (6/60). Tuy nhiên 6 bệnh nhân này có

nồng độ hCG cụ thể rất thấp (gần về âm tính) nên chỉ cần theo dõi.

Vẫn còn 2 bệnh nhân có nồng độ hCG tăng (thất bại).

Bảng 3.24. Sự biến đổi theo nhóm nồng độ hCG tuần 4

Biến đổi nồng độ hCG tuần thứ 4hCG (UI/l)

 5000

> 5000

Tổng sốn

%

n

%

n

%Giảm

>50%

43

73,2

0

0,0

43

71,7Giảm

30-50%

9

15,1

0

0,0

9

15,0Giảm

0 - 30%

5

8,5

1

100,0

6

10,0Tăng

0 - 30%

1

1,6

0

0,0

1

1,7Tăng

> 30%

1

1,6

0

0,0

1

1,7Tổng số

59

100%

1

100%

60

100%Sau 4 tuần theo dõi vẫn còn 1 bệnh nhân có hCG > 5000 UI/l, và 2 bệnh

nhân có nồng độ hCG tăng, số này xếp vào nhóm thất bại.49Biểu đồ 3.4. Sự biến đổi nồng độ  hCG qua 4 lần theo dõi

Qua bốn lần theo dõi tỷ lệ bệnh nhân có nồng độ hCG giảm > 30%,

tăng lên trong hai tuần đầu (77,2% đến 87,2%), hai tuần cuối tỷ lệ này thay

đổi không đáng kể.

Tỷ lệ bệnh nhân có nồng độ hCG tăng thì ít dần sau các lần theo dõi

(16,4% ở lần đầu xuống còn 3,4% ở lần cuối).50Biểu đồ 3.5. Đường biểu diễn  hCG trung bình qua 4 lần theo dõi

Sự thay đổi lớn về nồng độ hCG chủ yếu trong 2 tuần đầu của quá trình

điều trị.

3.4. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ

3.4.1. Kết quả chung

Bảng 3.25. Kết quả điều trị

Kết quả điều trịnTỷ lệ (%)Thành công37087,1Thất bại5512,9Tổng số425100Điều trị CNTC chưa vỡ bằng MTX thành công với tỷ lệ 87,1% và thất

bại 12,9%.51Biểu đồ 3.6. Tỷ lệ thành công theo số liều

Dùng 1 liều MTX chiếm tỷ lệ 70,5%. Dùng 2 liều chiếm tỷ lệ 21,6%.

Dùng 3 liều chiếm tỷ lệ 7,8% trong tổng số điều trị thành công.

3.4.2. Số liều methotrexat

Bảng 3.26. Số liều methotrexat

Số liềunTỷ lệ (%)129068,229722,83388,9Tổng số425100Có 68,2% bệnh nhân điều trị một liều MTX, điều trị 2 liều chiếm tỷ lệ

22,8%, chỉ có 8,9% bệnh nhân tiêm 3 liều MTX.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khi bệnh nhân xuất viện nồng độ hCG trung bình là 14,6 UI/l.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×