1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT:

TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT:

Tải bản đầy đủ - 0trang

10. Nguyễn Văn Hà (2004), “Đánh giá giá trị chẩn đốn sớm chửa ngồi

tử cung bằng phương pháp nội soi tại Bệnh viện Phụ Sản Trung

Ương”, Luận văn chuyên khoa cấp II, Đại học Y Hà Nội

11. Phạm Thanh Hiền (1999), “Tình hình điều trị chửa ngồi tử cung năm

1998 tại Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương”, Tạp chí thơng tin y dược số

đặc biệt chuyên đề sản phụ khoa, tr. 22 - 25.

12. Nguyễn Đức Hinh (2006), "Chửa ngoài tử cung", Bài giảng sản phụ

khoa, Nhà xuất bản Y học, tr. 269.

13. Lê Thị Hoà (2000), “Nghiên cứu mối liên quan của chửa ngoài tử cung với

tiền sử nạo hút thai”, Luận văn chuyên khoa cấp II, Đại học Y Hà Nội.

14. Nguyễn Thị Hoà (2004), “Nghiên cứu các yếu tố liên quan và giá trị của

triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng trong chẩn đoán sớm CNTC tại

BVPSTƯ năm 2003”, Luận văn chuyên khoa cấp II, Đại học Y Hà Nội, tr.

63 - 65.

15. Vương Tiến Hoà (1995), “Liên quan nạo hút thai và CNTC tại viện

BVBMTSS năm 1992-1994”, Cơng trình nghiên cứu khoa học viện

BVBMTSS, tr. 27-30.

16. Vương Tiến Hoà (2002), “Nghiên cứu một số yếu tố góp phần chẩn

đốn sớm CNTC”, Luận án Tiến sỹ Y học, tr. 8 - 79.

17. Vương Tiến Hoà (2003), “Chẩn đốn sớm chửa ngồi tử cung”, Luận

án Tiến sỹ y học, Đại học Y Hà nội, tr. 69 - 112.

18. Vương Tiến Hoà (2007), “Nghiên cứu những yếu tố nguy cơ chửa

ngoài tử cung nhắc lại”, Hội nghị Sản Phụ khoa quốc tế tháng 5/2007,

tr. 199-207.19. Vương Tiến Hòa (1997), “Giá trị của nạo sinh thiết buồng tử cung

trong chẩn đốn chửa ngồi tử cung”, Nội san Phụ Sản Việt Nam (3),

tr. 23 - 27.

20. Trần Công Hoan (2000), “Siêu âm qua đường âm đạo trong CNTC”,

Tạp chí Y học Việt Nam số 5/2000, tr. 138 - 139.

21. Nguyễn Văn Học (2004), “Nghiên cứu sử dụng Methotrexat trong điều

trị chửa ngoài tử cung chưa vỡ tại Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng”, Luận

án Tiến sỹ y học, Học viện quân y, Hà nội.

22. Đỗ Thị Ngọc Lan (2007), “Nghiên cứu điều trị chửa ngoài tử cung bằng

Methotrexate tại Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương”, đề tài cấp cơ sở Bệnh

viện Phụ sản Trung Ương.

23. Nguyễn Minh Nguyệt (1991), “Tình hình CNTC tại Viện BVBMTSS

trong 5 năm 1985 - 1989”, Hội nghị tổng kết nghiên cứu khoa học và

điều trị, tr. 1 - 14.

24. Hồng Xn Sơn (2004), “Tìm hiểu về CNTC phát hiện và xử trí

muộn được điều trị tại BVPSTƯ năm 2004”, Luận văn Thạc sỹ Y học,

Đại học Y Hà Nội, tr. 27 - 30.

25. Phan Viết Tâm (2002), “Nghiên cứu tình hình CNTC tại Viện

BVBMTSS trong 2 năm 1999 - 2000”, Luận văn chuyên khoa cấp II, Đại

học Y Hà Nội, tr. 25 - 26.

26. Nguyễn Thị Bích Thanh (2006), “Chẩn đốn và điều trị chửa ngồi tử

cung tại Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương năm 2006”, Luận văn Thạc sỹ

y học, Đại học Y Hà Nội.27. Tạ Thị Thanh Thuỷ, Đỗ Danh Toàn (2000), “Đánh giá bước đầu đIều trị

chửa ngoài tử cung chưa vỡ bằng MTX tại Bệnh viện Phụ Sản Hùng

Vương, thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí sản phụ khoa 2001, tr. 58 - 64.

28. Tạ Thị Thanh Thuỷ, Đỗ Danh Toàn (2004), “Điều trị thai ngoài tử

cung với MTX, một nghiên cứu thực nghiệm không so sánh tại Bệnh

viện Hùng Vương”, Hội nghị khoa học kỹ thuật Bệnh viện Phụ Sản Hùng

Vương, thành phố Hồ Chí minh, tr. 60 - 65.

29. Nguyễn Viết Tiến (1999), “Chửa ngoài tử cung”, Bài giảng Sản phụ

khoa, nhà xuất bản Hà nội, tr. 117.

30. Nguyễn Viết Tiến (2002), “Chửa ngoài tử cung”, Bài giảng sản phụ

khoa, Nhà xuất bản Y học Hà Nội, tr. 124-127.

31. Dương Đình Trung (1998), “Giai đoạn từ thụ tinh đến giai đoạn phôi

làm tổ”, Phôi thai học người, Bộ môn phôi thai, tr. 10-21.

32. Lê Anh Tuấn (2004), “Hút điều hoà kinh nguyệt có biến chứng sớm

và hậu quả CNTC ở 3 Bệnh viện Phụ Sản tại Hà Nội”, Tạp chí Y học

thực hành số 482, tháng 7/2004, tr. 16 - 19.

33. Vũ Thanh Vân (2006), "Điều trị chửa ngoài tử cung bằng MTX tại

Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ 3/2005 đến 7/2006”, Luận văn tốt

nghiệp Bác sỹ nội trú, Trường Đại học Y Hà Nội.

34. Hồ Văn Việt (2009), "Nghiên cứu chẩn đốn và xử trí CNTC năm

2008 và năm 2003 tại Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương", Luận văn

Thạc sỹ Y học, Đại học Y Hà Nội, tr. 40.TÀI LIỆU TIẾNG ANH:

35. Barhart K., Esposito M. (2001), "The pharmacology of methotrexate,

Division of Human Reproduction, Department of Obstetrics and

Gynecology", Mar USA: 2(3), pp. 409 - 17.

36. Bengtsson LPM., Mardh PA. (1981), "Incidence, Trends, and risk of

ectopic pregnancy in population of women", BMJ, pp. 282.

37. Brenner PF., Roy S. (1980), "Ectopic pregnancy: a study of 300

consecutive surgical treated cases", IAMA, pp. 647 - 243.

38. Charles D. (1962), "The Arias - Stella reation", J. Obst - Gynecol. Brit.

Comm, 69, pp. 1006.

39. Chevia KS., Diaz S., Carrill M. et al (1976), "Ovum transport in

women", Copenhagen: Scriotor, pp. 416.

40. Cunning FG. (2001), “Ectopic pregnancy”, Williams Obstetric, 21st

Edition, Appleton and lange, connecticut, 833 – 905.

41. Dechency AH. (1996), "Ectopic pregnancy", Gynecology and Obstetrics

7th Editer by John Sciana - Lippincott Raven publices, Philadelphia, pp..

2, 15 - 1.

42. Dulin J. D. Akenrs M.C (2003)," Pelvic inflammatory disease and

sepsis", College of Nursing, Uriversity of Cincinnati, PO Box 210038,

Cincinnati, OH 45221, USA Mar; 15 (1), pp. 63 - 70.

43. Diqueloujy B. (1988), "The role of Chlamydia trachomatis in the

infectious etiology of extra - uterine pregnancy", J Gynecol Obstet Biol

Report (Paris), pp. 32-17.

44. Elson J., Tailor A. (2004), "Expectant management of tubal ectopic

pregnancy", Department of Gynecology and Obstetrics, Bolan Medical

College, Quetta, J Pak med Assoc, Feb: 48(2), pp 552-6.45. Embryology.med.unsw.edu.au/Movies/usoundab/ectopic1.jpg.

46. Feichtinger W., Kemter P. (1989), "Treatment of unruptured etopic

pregnancy by needing of sac and injection of methotrexate or PGE 2, KCL

under transvaginal sonography control", Arch Gynecol Obster, pp 85-9.

47. Fernandez H. (1998), "Treatment for ectopic pregnancy", The Lindes

operative Gynecology, Chapter 24, pp. 19 – 26.

48. Franks AL., Beral V., Cates W. (1990), "Contraception and ectopic

pregnancy risk", Am J Obster Gynecol, pp. 3, 163, 1120.

49. Gary H., Lipscomb MD., Marian L. (1997), "Predictor of success of

Methotrexate treatment in women with tuba etopic pregnancies", Volum

341: 1974-1978, December 23, pp.1999.

50. Gert HB. (1992), "A brief history of operative gynecology, Te Linde's

operative gynecology eighth edition, Chapter 1, pp. 3-16.

51. Godin PA., Bassil S., Dounez J. (1997), "An Ectopic pregnancy

developing in a previous Caesarian section scar", Fertil Steril Belgium,

Jul 68 (1), pp. 187.

52. Graham H. (1959), "The History of Gynaecology and Obstetrics", NY,

82, pp. 1167 – 1150.

53. Hallatt JG. (1986), "Tubal conservation in ectopic pregnancy: A study

of 200 cases", Am J Obstet Gynecol, 54, pp. 1216.

54. Img.tfd.com/dorland/thumbs/pregnancy_ectopic.jpg.

55. Kadar P. (1981), Incidence, "Trends and risk of ectopic pregnancy in

population of women", Obstet Gynecol, pp. 282.

56. Keffe G., Wale D. (1994), "The medical treatment of unruptured

ectopic pregnancy: An extended clinical trial", J Repord Med. Fertil,

pp. 48-752.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×