1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN

Tải bản đầy đủ - 0trang

19. Định lượng hCG:

+Trước khi tiêm MTX

+ Khi tiêm MTX

+ Sau khi tiêm MTX 1 tuần

+ Sau khi tiêm MTX 2 tuần

+ Sau khi tiêm MTX 3 tuần

+ Sau khi tiêm MTX 4 tuần

20. Phương pháp điều trị

1 liều MTX 

2 liều MTX  3 liều MTX 

21. Kết quả điều trị: Thành công 

Thất bại 

22. Số ngày điều trịMỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ...................................................................................................1

Chương 1: TỔNG QUAN...............................................................................3

1.1. CHỬA NGOÀI TỬ CUNG....................................................................3

1.1.1. Định nghĩa chửa ngoài tử cung ......................................................3

1.1.2. Lịch sử nghiên cứu chửa ngoài tử cung..........................................3

1.1.3. Giải phẫu và sinh lý vòi tử cung.....................................................4

1.1.4. Nguyên nhân...................................................................................4

1.1.5. Giải phẫu bệnh................................................................................7

1.2. CHẨN ĐOÁN........................................................................................9

1.2.1. Triệu chứng lâm sàng của CNTC....................................................9

1.2.2. Triệu chứng cận lâm sàng.............................................................10

1.2.3. Thể lâm sàng ................................................................................15

1.3. ĐIỀU TRỊ CHỬA NGOÀI TỬ CUNG................................................16

1.3.1. Ngoại khoa....................................................................................16

1.3.2. Phương pháp điều trị chỉ cần theo dõi...........................................19

1.3.3. Điều trị nội khoa...........................................................................19

1.3.4. Phác đồ điều trị nội khoa tại BVPSTƯ ........................................21

1.4. METHOTREXAT ...............................................................................22

1.4.1. Cơng thức hố học: C20H12N80.......................................................22

1.4.2. Dược lực học.................................................................................22

1.4.3. Dược động học..............................................................................22

1.4.4. Liều và đường dùng trong điều trị chửa ngoài tử cung.................23

1.4.5. Chỉ định và chống chỉ định của MTX...........................................25

1.4.6. Tác dụng phụ.................................................................................26Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..............27

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.............................................................27

2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn......................................................................27

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ........................................................................27

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU........................................................27

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu.......................................................................27

2.2.2. Cỡ mẫu và chọn mẫu.....................................................................27

2.2.3. Địa điểm nghiên cứu.....................................................................28

2.2.4. Cách sử dụng thuốc MTX.............................................................28

2.2.5. Thời gian nghiên cứu....................................................................28

2.2.6. Các biến số nghiên cứu.................................................................28

2.2.7. Cách tiến hành và phương pháp thu thập số liệu..........................30

2.2.8. Xử lý số liệu..................................................................................30

2.3. VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU...................................30

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU........................................................31

3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU................31

3.1.1. Tỷ lệ điều trị chửa ngồi tử cung trong năm 2009........................31

3.1.2. Tuổi...............................................................................................32

3.1.3. Tình trạng sinh đẻ..........................................................................33

3.1.4. Tiền sử phẫu thuật.........................................................................33

3.2. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG....................................................................34

3.2.1. Triệu chứng cơ năng và kết quả điều trị........................................34

3.2.2. Triệu chứng thực thể và kết quả điều trị........................................36

3.3. ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG...........................................................38

3.3.1. Mối liên quan giữa kết quả điều trị với kích thước khối chửa......38

3.3.2. Mối liên quan giữa kết quả điều trị với độ dày dịch cùng đồ.......40

3.3.3. Đặc điểm hCG.............................................................................41

3.4. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ..........................................................................51

3.4.1. Kết quả chung...............................................................................51

3.4.2. Số liều methotrexat.......................................................................52

3.4.3. Triệu chứng không mong muốn sau khi tiêm thuốc......................53

3.4.4. Thời gian theo dõi điều trị.............................................................54

Chương 4: BÀN LUẬN.................................................................................554.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU................55

4.1.1. Tỷ lệ điều trị CNTC chưa vỡ bằng MTX......................................55

4.1.2. Tuổi...............................................................................................55

4.1.3. Địa dư............................................................................................56

4.1.4. Tình trạng sinh đẻ, phẫu thuật.......................................................57

4.2. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU..........57

4.2.1. Các dấu hiệu cơ năng....................................................................58

4.2.2. Các dấu hiệu thực thể....................................................................60

4.3. ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 63

4.3.1. Kích thước khối chửa trên siêu âm...............................................63

4.3.2. Dịch cùng đồ trên siêu âm.............................................................64

4.3.3. Đặc điểm hCG.............................................................................65

4.4. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ..........................................................................72

4.4.1. Kết quả điều trị..............................................................................72

4.4.2. Điều trị..........................................................................................74

4.4.3. Tác dụng khômg mong muốn của thuốc trong điều trị.................75

4.4.4. Thời gian nằm viện.......................................................................76

4.4.5. Thời gian theo dõi:........................................................................77

KẾT LUẬN....................................................................................................78

KIẾN NGHỊ...................................................................................................78

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤCDANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1.

Bảng 3.2.

Bảng 3.3.

Bảng 3.4.

Bảng 3.5.

Bảng 3.6.

Bảng 3.7.

Bảng 3.8.

Bảng 3.9.

Bảng 3.10.

Bảng 3.11.

Bảng 3.12.

Bảng 3.13.

Bảng 3.14.

Bảng 3.15.Địa dư.......................................................................................32

Tiền sử phẫu thuật....................................................................33

Triệu chứng cơ năng.................................................................34

Đau bụng và kết quả điều trị....................................................34

Ra huyết bất thường và kết quả điều trị...................................35

Chậm kinh và kết quả điều trị..................................................35

Kích thước tử cung và kết quả điều trị.....................................36

Khám phần phụ và kết quả điều trị...........................................37

Khám cùng đồ và kết quả điều trị.............................................38

Kích thước khối chửa trên siêu âm trước điều trị.....................38

Kết quả điều trị và kích thước khối chửa.................................39

Kết quả điều trị và độ dày dịch cùng đồ...................................40

Nồng độ hCG khi điều trị:......................................................41

Liên quan nồng độ hCG khi điều trị và kết quả.....................42

Mối liên quan giữa nồng độ hCG trước điều trị với số liều vàBảng 3.16.

Bảng 3.17.

Bảng 3.18.

Bảng 3.19.

Bảng 3.20.

Bảng 3.21.

Bảng 3.22.

Bảng 3.23.

Bảng 3.24.

Bảng 3.25.

Bảng 3.26.

Bảng 3.27.

Bảng 3.28.

Bảng 3.29.

Bảng 4.1.

Bảng 4.2.kết quả điều trị..........................................................................42

Sự biến đổi nồng độ hCG tuần đầu sau tiêm..........................43

Sự biến đổi theo nhóm nồng độ hCG tuần đầu.....................44

Biến đổi nồng độ hCG tuần đầu và kết quả điều trị...............44

Sự biến đổi nồng độ hCG tuần thứ 2 so với tuần đầu..........45

Sự biến đổi theo nhóm nồng độ hCG tuần 2........................46

Sự biến đổi nồng độ hCG tuần thứ 3 so với tuần 2...............47

Sự biến đổi theo nhóm nồng độ hCG tuần 3.........................48

Sự biến đổi nồng độ hCG tuần thứ 4 so với tuần 3...............49

Sự biến đổi theo nhóm nồng độ hCG tuần 4..........................49

Kết quả điều trị.........................................................................51

Số liều methotrexat...................................................................52

Tác dụng phụ của MTX............................................................53

Trung bình ngày theo dõi.........................................................54

Trung bình ngày theo dõi theo số liều......................................54

Kết quả nghiên cứu của một số tác giả khác............................58

Phân tích hồi quy tìm yếu tố nguy cơ thất bại trong điều trịBảng 4.3.CNTC bằng MTX.....................................................................62

Sự lựa chọn nồng độ hCG vào điều trị...................................66Bảng 4.4.Phân tích hồi quy tìm nguy cơ thât bại trong điều trị của yếu tốBảng 4.5.cận lâm sàng.............................................................................68

So với các nghiên cứu của một số tác giả khác.......................73DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 3.1.

Biểu đồ 3.2.

Biểu đồ 3.3.

Biểu đồ 3.4.

Biểu đồ 3.5.

Biểu đồ 3.6.

Biểu đồ 3.7.Tỷ lệ điều trị CNTC.................................................................31

Tuổi..........................................................................................32

Tình trạng sinh đẻ.....................................................................33

Sự biến đổi nồng độ hCG qua 4 lần theo dõi.........................50

Đường biểu diễn hCG trung bình qua 4 lần theo dõi.............51

Tỷ lệ thành công theo số liều...................................................52

Kết quả điều trị và số liều.........................................................53DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1.

Hình 1.2.Hình ảnh vị trí chửa ngồi tử cung................................................8

Hình ảnh siêu âm chửa ngồi tử cung.........................................138,13,31-33,50-53

1-7,9-12,14-30,34-49,54-96Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×