1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Kỹ thuật lập trình >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU

PHẦN 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Kho2.22.1.3Lãnh đạo2.1.4Nhân viên bán hàngĐẶC TẢ CHI TIẾT USE CASE:2.2.1Use Case

Actor

Brief Description

Pre-conditions

Basic FlowsUse Case Đăng nhập hệ thốngĐăng nhập hệ thống

Nhân viên bán hàng, thủ kho, lãnh đạo công ty, quản trị viên

Use case này mô tả các bước đăng nhập của actor vào hệ

thống.

Khơng có

1. Hệ thống u cầu actor nhập tên đăng nhập, mật khẩu;

2. Actor nhập tên đăng nhập, mật khẩu của mình và nhấn

nút đăng nhập;Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Kho

3. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập

4. Hệ thống thông báo thành công và cho actor đăng nhập

vào hệ thống, đồng thời phân quyền tùy theo vai trò.

Alternative Flows

5. Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng, hệ thống hiện

thông báo cho người dùng và yêu cầu đăng nhập lại.

Post-conditions

Cho phép actor đăng nhập vào hệ thống

Special Requirements

Khơng có

2.2.2Use Case Đổi mật khẩuUse Case

Actor

Brief Description

Pre-conditions

Basic FlowsAlternative Flows

Post-conditions

Special Requirements

2.2.3Use Case Xem thông tin người dùngUse Case

Actor

Brief Description

Pre-conditions

Basic FlowsAlternative Flows

Post-conditions

Special Requirements

2.2.4Use CaseĐổi mật khẩu

Nhân viên bán hàng, thủ kho, lãnh đạo công ty, quản trị viên

Use case này môt tả việc đổi mật khẩu của người dùng

Actor phải đăng nhập thành công

1. Actor chọn chức năng đổi mật khẩu

2. Hệ thống sẽ hiện form thay đổi mật khẩu

3. Actor điền các thông tin như:

+ Mật khẩu cũ

+ Mật khẩu mới

+ Xác nhận lại mật khẩu.

Và chọn “lưu”

4. Hệ thống hiển thị yêu cầu xác nhận từ actor

5. Actor xác nhận đổi mật khẩu

6. Hệ thống hiển thị ”đổi mật khẩu thành công”

5.1 Actor không xác nhận đổi mật khẩu thì hệ thống sẽ giữ

nguyên hiện trạng.

Đổi mật khẩu của actor

Khơng cóXem thơng tin người dùng

Quản trị viên

Use case này cho phép quản trị viên xem thơng tin người

dùng

Actor phải đăng nhập thành cơng, có vai trò là “admin”

1. Quản trị viên chọn chức năng quản lý người dùng

2. Hệ thống hiển thị form quản lý người dùng, yêu cầu chọn

ID người dùng

3. Quản trị viên chọn ID người dùng muốn xem

4. Hệ thống sẽ hiển thị thơng tin người dùng lên form

Khơng có

Cho phép xem thơng tin người dùng

Khơng cóUse Case Thêm người dùngThêm người dùngPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Kho

Actor

Quản trị viên

Brief Description

Use case này cho phép quản trị viên tạo tài khoản mới

cho người dùng mới đồng thời phân quyền cho người dùng

Pre-conditions

Actor phải đăng nhập thành cơng, có vai trò là “admin”

Basic Flows

1. Quản trị viên chọn chức năng Quản lý người dùng

2. Hệ thống hiển thị form yêu cầu nhập thông tin:

+ Tên người dùng

+ Tên đăng nhập

+ Mật khẩu

+ Nhập lại mật khẩu

+ Vai trò

3. Quản trị viên chọn nút “thêm”

4. Hệ thống sẽ tạo tài khoản và cập nhật lại CSDL.

Alternative Flows

Khơng có

Post-conditions

Tài khoản mới được tạo

Special Requirements

Khơng có

2.2.5Use Case Cập nhật thơng tin người dùngUse Case

Actor

Brief Description

Pre-conditions

Basic FlowsAlternative Flows

Post-conditions

Special Requirements

2.2.6Use Case

Actor

Brief Description

Pre-conditions

Basic FlowsCập nhật thông tin người dùng

Quản trị viên

Use case này cho phép quản trị viên cập nhật thông tin, phân

quyền cho người dùng

Actor phải đăng nhập thành cơng, có vai trò là “admin”

1. Quản trị viên chọn chức năng quản lý người dùng

2. Hệ thống hiển thị form quản lý người dùng, yêu cầu chọn

ID người dùng

3. Quản trị viên chọn ID người dùng muốn sửa

4. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin người dùng lên form, yêu

cầu thay đổi thông tin cần sửa:

+ Tên người dùng

+ Tên đăng nhập

+ Mật khẩu

+ Nhập lại mật khẩu

+ Vai trò

5. Quản trị viên chọn nút “cập nhật”

6. Hệ thống sẽ lưu thay đổi và cập nhật lại CSDL.

Khơng có

Thơng tin người dùng được cập nhật lại

Khơng cóUse Case Xóa người dùngXóa người dùng

Quản trị viên

Use case này cho phép quản trị viên xóa tài khoản người

dùng khỏi hệ thống

Actor phải đăng nhập thành cơng, có vai trò là “admin”

1. Quản trị viên chọn chức năng quản lý người dùngPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Kho

2. Hệ thống hiển thị form quản lý người dùng, yêu cầu chọn

ID người dùng

3. Quản trị viên chọn ID người dùng muốn xóa

4. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin người dùng lên form

5. Quản trị viên chọn nút “xóa”

6. Hệ thống hiển thị yêu cầu xác nhận từ actor

7. Actor xác nhận xóa tài khoản

8. Hệ thống hiển thị ”Xóa người dùng thành cơng”

Alternative Flows

7.1 Actor khơng xác nhận xóa tài khoản thì hệ thống sẽ giữ

ngun hiện trạng.

Post-conditions

Tài khoản người dùng bị xóa

Special Requirements

Khơng có

2.2.7Use Case Xem thông tin nhà cung cấpUse Case

Actor

Brief Description

Pre-conditions

Basic FlowsAlternative Flows

Post-conditions

Special Requirements

2.2.8Use Case Thêm nhà cung cấpUse Case

Actor

Brief Description

Pre-conditions

Basic FlowsAlternative Flows

Post-conditions

Special Requirements

2.2.9Xem thông tin nhà cung cấp

Nhân viên bán hàng, thủ kho, lãnh đạo công ty

Use case này cho phép người dùng xem thông tin nhà cung

cấp

Actor phải đăng nhập thành công

1. Người dùng chọn chức năng xem quản lý nhà cung cấp

2. Hệ thống hiển thị form danh sách nhà cung cấp

3. Người dùng sử dụng scroll bar để xem hết danh sách

4. Kết thúc Use Case

Khơng có

Danh sách nhà cung cấp được trả về

Khơng cóThêm nhà cung cấp

Thủ kho

Use case này cho phép actor thêm thông tin nhà cung cấp

Actor phải đăng nhập thành cơng, có vai trò là “thukho”

1. Actor chọn chức năng quản lý nhà cung cấp

2. Hệ thống hiển thị form yêu cầu nhập thông tin:

+ Tên công ty

+ Người đại diện

+ Địa chỉ

+ Mặt hàng cung cấp

3. Actor chọn nút “thêm”

4. Hệ thống hiển thị “thêm thành cơng”

Khơng có

Nhà cung cấp mới được thêm

Khơng cóUse Case Cập nhật thơng tin nhà cung cấpPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Kho

Use Case

Cập nhật thông tin nhà cung cấp

Actor

Thủ kho

Brief Description

Use case này cho phép actor cập nhật thông tin nhà cung cấp

Pre-conditions

Actor phải đăng nhập thành cơng, có vai trò là “thukho”

Basic Flows

1. Actor chọn chức năng quản lý nhà cung cấp

2. Hệ thống hiển thị form danh sách nhà cung cấp

3. Actor chọn dòng chứa nhà cung cấp cần sửa, thông tin hiện

lên các các textbox phía dưới form

2. Actor thay đổi các thơng tin cần sửa:

+ Tên công ty

+ Người đại diện

+ Địa chỉ

+ Mặt hàng cung cấp

3. Actor chọn nút “cập nhật”

4. Hệ thống hiển thị “cập nhật thành cơng”

Alternative Flows

Khơng có

Post-conditions

Thơng tin nhà cung cấp được cập nhật

Special Requirements

Khơng có

2.2.10Use Case Xóa nhà cung cấpUse Case

Actor

Brief Description

Pre-conditions

Basic FlowsAlternative Flows

Post-conditions

Special Requirements2.2.11Use Case

Actor

Brief Description

Pre-conditions

Basic FlowsXóa nhà cung cấp

Thủ kho

Use case này cho phép actor xóa một nhà cung cấp

Actor phải đăng nhập thành cơng, có vai trò là “thukho”

1. Actor chọn chức năng quản lý nhà cung cấp

2. Hệ thống hiển thị form danh sách nhà cung cấp

3. Actor chọn dòng chứa nhà cung cấp cần xóa

4. Actor chọn nút “xóa”

5. Hệ thống hiển thị yêu cầu xác nhận từ actor

6. Actor xác nhận xóa nhà cung cấp

7. Hệ thống hiển thị ”Xóa nhà cung cấp thành cơng”

5.1 Actor khơng xác nhận xóa nhà cung cấp thì hệ thống sẽ

giữ

nguyên hiện trạng.

Nhà cung cấp bị xóa

Khơng cóUse Case Xem thơng tin hàng trong khoXem thông tin hàng trong kho

Nhân viên bán hàng, thủ kho, lãnh đạo công ty

Use case này cho phép người dùng xem thông tin hàng trong

kho

Actor phải đăng nhập thành công

1. Danh sách hàng trong kho hiển thị ngay sau khi đăng nhập

2. Actor sử dụng scroll bar để xem hết danh sách

3. Kết thúc Use CasePhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Kho

Alternative Flows

Khơng có

Post-conditions

Danh sách nhà cung cấp được trả về

Special Requirements

Khơng có

2.2.12Use Case Thêm hàngUse Case

Actor

Brief Description

Pre-conditions

Basic FlowsAlternative Flows

Post-conditions

Special Requirements

2.2.13Use Case Cập nhật thông tin hàngUse Case

Actor

Brief Description

Pre-conditions

Basic FlowsAlternative Flows

Post-conditions

Special Requirements

2.2.14Use Case

Actor

Brief Description

Pre-conditions

Basic FlowsThêm hàng

Thủ kho

Use case này cho phép actor thêm mặt hàng mới

Actor phải đăng nhập thành cơng, có vai trò là “thukho”

1. Tại form danh sách hàng trong kho

2. Hệ thống hiển thị form yêu cầu nhập thông tin:

+ Mã hàng

+ Tên hàng

+ Ghi chú

3. Actor chọn nút “thêm”

4. Hệ thống hiển thị “thêm thành cơng”

Khơng có

Mặt hàng mới được thêm

Khơng cóCập nhật thông tin hàng

Thủ kho

Use case này cho phép actor cập nhật thơng tin mặt hàng

hiện có

Actor phải đăng nhập thành cơng, có vai trò là “thukho”

1. Tại form danh sách hàng trong kho

2. Actor chọn dòng chứa mặt hàng cần sửa, thơng tin hiện lên

các các textbox phía dưới form

2. Actor thay đổi các thông tin cần sửa:

+ Mã hàng

+ Tên hàng

+ Ghi chú

3. Actor chọn nút “cập nhật”

4. Hệ thống hiển thị “cập nhật thành cơng”

Khơng có

Thơng tin mặt hàng được cập nhật

Khơng cóUse Case Xóa hàngXóa hàng

Thủ kho

Use case này cho phép actor xóa một mặt hàng khỏi CSDL

Actor phải đăng nhập thành cơng, có vai trò là “thukho”

1. Tại form danh sách hàng trong khoPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Kho

2. Actor chọn dòng chứa mặt hàng cần xóa

3. Actor chọn nút “xóa”

4. Hệ thống hiển thị yêu cầu xác nhận từ actor

5. Actor xác nhận xóa nhà cung cấp

6. Hệ thống hiển thị ”Xóa thành cơng”

Alternative Flows

4.1 Actor khơng xác nhận xóa thì hệ thống sẽ giữ

ngun hiện trạng.

Post-conditions

Mặt hàng bị xóa

Special Requirements

Khơng có

2.2.15Use Case Nhập khoUse Case

Actor

Brief DescriptionNhập kho

Thủ kho

Use case này cho phép actor tạo phiếu nhập kho khi có hóa

đơn hàng mới được nhập

Actor phải đăng nhập thành cơng, có vai trò là “thukho”

1. Actor chọn chức năng nhập kho

2. Actor điền các thông tin tại form nhập kho

+ Nhà cung cấp

+ Ngày nhập

+ Người giao

+ Đ/c người giao

+ Lý do nhập

+ Mã hàng

+ Tên hàng

+ Số lượng

+ Ghi chú

3. Actor chọn nút “thêm” để thêm mặt hàng vào phiếu nhập

kho

4. Hệ thống thêm thông tin mặt hàng vào danh sách phía

dưới

5. Actor có thể nhập tiếp mặt hàng khác nếu muốn thêm

6.1. Actor chọn nút “lưu” để lưu quá trình nhập hàng vào

CSDL và nhật ký nhập hàng

6.2. Actor chọn nút “in” để in phiếu nhập hàng

6.3. Actor chọn nút “xóa” để xóa phiếu nhập hàng

7. Kết thúc Use Case

Khơng cóPre-conditions

Basic FlowsAlternative Flows

Post-conditions

Special Requirements

2.2.16Use Case

Actor

Brief DescriptionDữ liệu mặt hàng được nhập lưu vào CSDL, Nhật ký nhập

kho lưu vào CSDL

Không cóUse Case Xuất khoXuất kho

Thủ kho

Use case này cho phép actor tạo phiếu xuất kho khi có hóaPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Kho

đơn mua hàng từ bộ phận bán hàng

Pre-conditions

Actor phải đăng nhập thành cơng, có vai trò là “thukho”

Basic Flows

1. Actor chọn chức năng xuất kho

2. Actor điền các thông tin tại form xuất kho

+ Người nhận

+ Ngày xuất

+ Địa chỉ

+ Lý do xuất

+ Mã hàng

+ Tên hàng

+ Số lượng

3. Actor chọn nút “thêm” để thêm mặt hàng vào phiếu xuất

kho

4. Hệ thống thêm thông tin mặt hàng vào danh sách phía

dưới

5. Actor có thể nhập tiếp mặt hàng khác nếu muốn thêm

6.1. Actor chọn nút “lưu” để lưu quá trình xuất hàng vào

CSDL và nhật ký xuất hàng

6.2. Actor chọn nút “in” để in phiếu xuất hàng

6.3. Actor chọn nút “xóa” để xóa phiếu xuất hàng

7. Kết thúc Use Case

Alternative Flows

Khơng có

Post-conditions

Special Requirements

2.2.17Use Case Báo cáo Nhập khoUse Case

Actor

Brief DescriptionBáo cáo Nhập kho

Thủ kho, lãnh đạo công ty

Use case này cho phép actor xuất báo cáo nhập kho hàng

tháng

Actor phải đăng nhập thành cơng, có vai trò là “thukho” hoặc

“lanhdao”

1. Actor chọn chức năng báo cáo nhập kho

2. Hệ thống hiển thị phiếu báo cáo nhập kho

3.1. Actor chọn “xuất” để xuất ra file Excel

3.2. Actor chọn nút “in” để in phiếu

4. Kết thúc Use CasePre-conditions

Basic FlowsAlternative Flows

Post-conditions

Special Requirements

2.2.18Use Case

ActorDữ liệu mặt hàng được xuất lưu vào CSDL, Nhật ký xuất kho

lưu vào CSDL

Khơng cóKhơng có

Báo cáo nhập kho được tạo

Khơng cóUse Case Báo cáo Xuất khoBáo cáo Xuất kho

Thủ kho, lãnh đạo công tyPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Kho

Brief Description

Use case này cho phép actor xuất báo cáo xuất kho hàng

tháng

Pre-conditions

Actor phải đăng nhập thành cơng, có vai trò là “thukho” hoặc

“lanhdao”

Basic Flows

1. Actor chọn chức năng báo cáo xuất kho

2. Hệ thống hiển thị phiếu báo cáo xuất kho

3.1. Actor chọn “xuất” để xuất ra file Excel

3.2. Actor chọn nút “in” để in phiếu

4. Kết thúc Use Case

Alternative Flows

Post-conditions

Special Requirements

2.2.19Không có

Báo cáo xuất kho được tạo

Khơng cóUse Case Báo cáo hàng tồn khoUse Case

Actor

Brief Description

Pre-conditions

Basic FlowsAlternative Flows

Post-conditions

Special RequirementsBáo cáo hàng tồn kho

Thủ kho, lãnh đạo công ty

Use case này cho phép actor xuất báo cáo hàng tồn kho hàng

tháng

Actor phải đăng nhập thành cơng, có vai trò là “thukho” hoặc

“lanhdao”

1. Actor chọn chức năng báo cáo hàng tồn kho

2. Hệ thống hiển thị phiếu báo cáo hàng tồn kho

3.1. Actor chọn “xuất” để xuất ra file Excel

3.2. Actor chọn nút “in” để in phiếu

4. Kết thúc Use Case

Khơng có

Báo cáo hàng tồn kho được tạo

Khơng cóPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý KhoPHẦN 3: THIẾT KẾ PHẦN MỀM3.1CÁC SƠ ĐỒ CỦA TỪNG NGHIỆP VỤ3.1.1Use Case DangNhapHeThongPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Kho

3.1.2Use Case QuanLyNguoiDung: XemThongTinNguoiDung, Them, CapNhat, XoaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×