1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Kỹ thuật lập trình >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 CÁC SƠ ĐỒ CỦA TỪNG NGHIỆP VỤ

1 CÁC SƠ ĐỒ CỦA TỪNG NGHIỆP VỤ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Kho

3.1.2Use Case QuanLyNguoiDung: XemThongTinNguoiDung, Them, CapNhat, XoaPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Kho

3.1.3Use Case QuanLyNhaCungCap: XemThongTinNhaCungCap, Them, CapNhat,

XoaPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Kho3.1.4Use Case QuanLyHang: XemThongTinHang, Them, CapNhat, XoaPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Kho3.1.5Use Case NhapKhoPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Kho3.1.6Use Case XuatKhoPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Kho

3.1.7Use Case XuatBaoCao: BaoCaoNhapKho, BaoCaoXuatKho, BaoCaoHangMemPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Kho

3.2SƠ ĐỒ GĨI:3.2.1Gói Boundaries:3.2.2Gói Controls:Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Kho

3.3THIẾT KẾ LỚP ĐỐI TƯỢNG:3.4THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU:Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Kho

3.5THIẾT KẾ GIAO DIỆN:3.5.1Giao diện truy cập vào hệ thống3.5.2Menu và giao diện Chương trình chínhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 CÁC SƠ ĐỒ CỦA TỪNG NGHIỆP VỤ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×