1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Kỹ thuật lập trình >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Mô tả các thực thể:

1 Mô tả các thực thể:

Tải bản đầy đủ - 0trang

- HOA_DON (MaHoaDon, NhanVienLap, MaKhachHang, MaNhanPhong,

TongTien, NgayLap).

- LOAI_NGUOI_DUNG (LoaiNguoiDung, TenLoaiNguoiDung).

- LOAI_DICH_VU (MaLoaiDichVu, TenLoaiDichVu).

- LOAI_PHONG (MaLoaiPhong, TenLoaiPhong, DonGia, SoNguoiChuan,

SoNguoiToiDa, TyLeTang).

- LOAI TINH TRANG (MaLoaiTinhTrangPhong, TenLoaiTinhTrang).

- PHIEU NHAN PHONG (MaNhanPhong, MaPhieuThue, MaKhachHang).

- PHIEU_THUE_PHONG (MaPhieuThue, MaKhachHang).

- PHONG (MaPhong, MaLoaiPhong, MaLoaiTinhTrangPhong, GhiChu).

- QUI_DINH (TenQuiDinh, MoTa).

- DANH_SACH_SU_DUNG_DICH_VU

MaNhanPhong, SoLuong).

CHI_TIET_PHIEU_THUE_PHONG

NgayDangKy, NgayNhan).(MaSuDungDichVu,

(MaPhieuThue,MaDichVu,

MaPhong,- CHI_TIET_PHIEU_NHAN_PHONG (MaNhanPhong, MaPhong,

HoTenKhachHang, CMND, NgayNhan, NgayTraDuKien, NgayTraThucTe).

- CHI_TIET_HOA _DON (MaHoaDon, MaPhong, MaSuDungDichVu,

MaChinhSach, PhuThu, TienPhong, TienDichVu, GiamGiaKH, HinhThucThanhToan,

SoNgay, ThanhTien).342.2. Mơ hình dữ liệu:

a) Khách hàng:

Mơ hình quan niệm dữ liệu

Hệ thống thơng tin

Hiện tại []

Trang 1

Chương trình Quản Lý Khách Sạn Tương lai []

Ngày lập: 16/03/12

ứng dụng :

Mô tả thực thể

Quản Lý Khách Sạn Ngọc Lan

KHACH_HANG Tờ 1

Người lập: Bùi

Bích Ngọc

Chiều

Loại Kiểu dữ Miền giá dài (ký Ghi

Tên thuộc tính Diễn giải

chú

trị

giá trị liệu

tự)

MaKhachHang

Mã khách hàng B

M

3

TenKhachHang Tên khách hàng K

V

50

QuocTich

Quốc tịch

K

V

50

15

Chứng

minh

CMND

K

V

nhân dân

DiaChi

Địa chi

K

V

50

DienThoai

Điện thoại

K

s

Gioitinh

Giới tính

K

V

10

Chiều dài tổng cộng : 178

b) Phòng

Mơ hình quan niệm dữ liệu

Hệ thống thơng tin

Hiện tại []

Trang 1

Chương trình Quản Lý Khách Sạn Tương lai []

Ngày lập: 16/03/12

Mô tả thực thể

ứng dụng :

Người lập: Bùi

Quản Lý Khách Sạn Ngọc Lan

PHONG

Tờ 2

Bích Ngọc

Loại Kiểu dữ Miền giá Chiều dài Ghi

Tên thuộc tính

Diễn giải

giá trị liệu

trị

chú

(ký tự)

MaPhong

Mã phòng

B

M

3

MaLoaiPhong

Mã loại phòng B

MaLoaiTinhTrang Mã loại tình

Phong

trạng phòng B

GhiChu

Ghi chú

K

Tổng chiều dài là 56M3s

V5035c) Loại phòng:

Mơ hình quan niệm dữ liệu

Hệ thống thông tin

Hiện tại []

Trang 1

Chương trình Quản Lý Khách Sạn

Tương lai []

Ngày lập: 16/03/12

Mơ tả thực thể:

ứng dụng:

LOAI_PHONG

Tờ 3

Người lập: Bùi Bích

Quản Lý Khách Sạn Ngọc Lan

Ngọc

Ghi chú

Loại giá Kiểu dữ Miền giá Chiều dài

Tên thuộc tính Diễn giải

trị

trị

liệu

(ký tự)

MaLoaiPhong

Mã loại phòng B

M

3

TenLoaiPhongTên loại phòng KVDonGiasSoNguoiToiDaĐơn giá

K

Số

người K

chuẩn

Số người tối K

đaTyLeTangTỷ lệ tăngsSoNguoiChuanK50s2s4Tổng chiều dài là 53.

d) Dịch vụ:

Mơ hình quan niệm dữ liệu

Hệ thống thơng tin

Trang 1

Hiện tại []

Chương trình Quản Lý Khách Sạn Tương lai []

Ngày lập: 16/03/12

ứng dụng:

Mô tả thực thể:

Người lập: Bùi Bích

Quản Lý Khách Sạn Ngọc Lan

DICH_VU

Tờ 4

Ngọc

Loại Kiểu dữ Miền giá Chiều dài Ghi chú

Tên thuộc tính Diễn giải

giá trị liệu

trị

(ký tự)

MaDichVu

Mã dịch vụ

B

M

5

MaLoaiDichVuMã loại dịch vụ BMaDonVi

Mã đơn vị

DonGia

Đơn giá

Tổng chiều chai 13B

KM5M3s36e) Loại dịch vụ

Mơ hình quan niệm dữ liệu

Hệ thống thơng tin

Hiện tại []

Trang 1

Chương trình Quản Lý Khách Sạn Tương lai []

Ngày lập: 16/03/12

ứng dụng:

Mô tả thực thể:

Quản Lý Khách Sạn Ngọc Lan

LOAI_DICH_VU Tờ 5 Người lập: Bùi

Bích Ngọc

Loại Kiểu dữ Miền giá Chiều dài Ghi

Tên thuộc tính Diễn giải

giá trị liệu

trị

chú

(ký tự)

MaLoaiDichVuMã loại dịch vụ BM5Tên loại dịch K

vụ

Chiều dài tổng cộng: 55V50TenLoaiDichVuf) Thiết bị:

Mơ hình quan niệm dữ liệu

Hệ thống thơng tin

Trang 1

Chương trình Quản Lý Khách Sạn Hiện tại []

Tương lai []

ứng dụng:

Quản Lý Khách Sạn Ngọc LanTên

tínhtắtthuộc Diễn giảiMơ tả thực thể:

THIET_BI

Tờ 6Ngày lập: 16/03/09Loại Kiểu dữ Miền

giá trị liệu

trịgiá Chiều dài Ghi chú

(ký tự)Người lập: Bùi Bích

NgọcMaThietBiMã thiết bịBM8MaLoaiPhongMã loại phòng BM3TenThietBiTên thiết bịKV50SoLuongSố lượngKsChiều dài tổng cộng: 6137g) Phiếu nhận phòng:

Mơ hình quan niệm dữ liệu

Hệ thống thơng tin

Trang 1

Chương trình Quản Lý Khách Sạn Hiện tại []

Tương lai []

ứng dụng:

Quản Lý Khách Sạn Ngọc LanMaNhanPhong

tả

thực

thể: Ngày lập: 16/03/12

PHIEU_NHAN_PHONG Người lập: Bùi Bích

Ngọc

Tờ 7

Loại Kiểu dữ Miền giá Chiều

Diễn giải

Ghi chú

liệu

dài

(ký

giá trị

trị

tự)

Mã nhận phòng B

M

5MaPhieuThueMã phiếu thuê BM10MaKhachHangMã khách hàng BM3Tên thuộc tínhChiều dài tổng cộng: 18

h) Phiếu thuê phòng:

Mơ hình quan niệm dữ liệu

Hệ thống thơng tin

Trang 1

Chương trình Quản Lý Khách Sạn Hiện tại []

Tương lai []

ứng dụng :

Quản Lý Khách Sạn Ngọc LanTên

tínhtắtthuộc Diễn giảiMơ tả thực thể

PHIEU_THUE_PHONG

Tờ 8

Loại Kiểu dữ Miền

giá trị liệu

trịNgày lập: 16/03/12

Người lập: Bùi Bích

Ngọc

giá Chiều dài Ghi

chú

(ký tự)MaPhieuThueMã phiếu thuê BM10MaKhachHangMã khách hàng BM3Tổng chiều dài là 13.38i) Hóa đơn:

Mơ hình quan niệm dữ liệu

Hệ thống thông tin

Hiện tại []

Trang 1

Chương trình Quản Lý Khách Sạn

Tương lai []

Ngày lập: 16/03/12

ứng dụng:

Mơ tả thực thể

Người lập: Bùi Bích

Quản Lý Khách Sạn Ngọc Lan

HOA_DON

Tờ 9

Ngọc

Loại Kiểu dữ Miền giá Chiều dài Ghi

Tên tắt thuộc Diễn giải

giá trị liệu

trị

tính

chú

(ký tự)

MaHoaDon

Mã hóa đon

B

M

3

V50MaKhachHangTên nhân viên K

lập

Mã khách hàng BM3MaNhanPhongMã nhận phòng BM5TongTienTổng tiềnBsNgayLapNgày lậpBNNhanVienLapChiều dài tống cộng: 61

k) Danh sách sử dụng dịch vụ:

Mơ hình quan niệm dữ liệu

Hệ thống thông tin

Hiện tại []

Trang 1

Chương trình Quản Lý Khách Sạn Tương lai []

ứng dụng:

Quản Lý Khách Sạn Ngọc LanTên

tínhtắtthuộc Diễn giảiNgày lập: 16/03/12

Mơ tả thực thể

DANH-SACH-SƯ-DUNG- Người lập: Bùi Bích

DICH-VU

Tờ 10

Ngọc

Ghi

Loại Kiểu dữ Miền giá Chiều

dài (ký chú

giá trị liệu

trị

tự)MaDichVuMã sử dụng

B

dịch vụ

Mã dịch vụ

BMaNhanPhongMã nhận phòng BMSoLuongSố lượngsMaSuDungDVuKM4M5

5Chiều dài tống cộng: 1439l) Chính sách trả phòng:

Mơ hình quan niệm dữ liệu

Hệ thống thơng tin

Hiện tại []

Trang 1

Chương trình Quản Lý Khách Sạn Tương lai []

ứng dụng :

Quản Lý Khách Sạn Ngọc LanTên

tínhtắtthuộc Diễn giảiMơ tả thực thể

CHINH-SACH-TRAPHONG

Tờ 11

Loại Kiểu dữ Miền

giá trị liệu

trịMã chính sách

B

trả phòng

Thời gian qui

ThoiGianQuiDinh định trả phòng K

PhuThu

Phụ thu

K

MaChinhSachNgày lập: 16/03/12

Người lập: Bùi

Bích Ngọc

Ghi chú

giá Chiều

dài (ký

tự)M5M50s0-1Chiều dài tổng cộng: 55

m) Đơn vị:

Hệ thống thơng tin

Mơ hình quan niệm dữ liệu

Trang 1

Chương trình Quản Lý Khách Sạn Hiện tại []

Tương lai []

Ngày lập: 16/03/12

ứng dụng :

Mô tả thực thể

Người lập: Bùi Bích

Quản Lý Khách Sạn Ngọc Lan

DON_VI

Tờ 12

Ngọc

Tên tắt thuộc tínhDiễn giải

Loại Kiểu dữ Miền giá Chiều

dài (ký Ghi chú

giá trị liệu

trị

tự)

MaDonViMã đơn vịBM3TenDonViTên đơn vịKV50Chiều dài tổng cộng: 5340n) Loại tình trạng

Hệ thống thơng tin

Mơ hình quan niệm dữ liệu Trang 1

Chương trình Quản Lý Khách Sạn Hiện tại []

Tương lai []

ứng dụng :

Quản Lý Khách Sạn Ngọc LanTên

tínhtắtthuộc Diễn giảiNgày lập: 16/03/12

Mô tả thực thể LO AI_T IN

Người lập: Bùi Bích

H_T RAN G Tờ 13

Ngọc

Loại Kiểu dữ Miền

giá trị liệu

trịMaLoaiTinhT rang Mã loại tình

trạng phòng

Phong

B

loại tình K

TenLoaiTinhTrang Tên

trạng phòng

Chiều dài tổng cộng: 50Ghi

giá Chiều dài chú

(ký tự)s

V50412.2. Mơ tả mối kết hợp:

a) Chi tiết hóa đơn:

Mơ hình quan niệm dữ liệu

Hệ thống thơng tin

Hiện tại []

Trang 2

Chương trình Quản Lý Khách Sạn Tương lai []

Mô tả mối kết hợp Ngày lập: 16/03/12

ứng dụng : Quản Lý Khách Sạn CHI_TIET_HOA_DON

Người lập: Bùi Bích

Ngọc

Ngọc Lan

Tờ 1

Loại Kiểu dữ Miền

giá trị liệu

trịgiá Chiều dài Ghi

chú

(ký tự)Tên tắt thuộc tínhDiễn giảiMaHoaDonMã hóa đơn BM3MaPhongMã phòngM3TienPhongTiền phòng KsMaSuDungDichVuMã sử dụng B

dịch vụMTienDichVuTiền dịch vụ Kchính

sách

trả B

phòng

Tiền phụ thu K

thêmsMaChinhSach

PhuThuBGiảm

giá K

khách hàng

Số

ngày

SoNgay

khách hàng KHình

thức

HinhThucThanhToan

thanh toán K

bằng

thẻ

hoặc bằng

ThanhTien

Thành tiền B

GiamGiaKH45M

s0-1s

s

V50sChiều dài tổng cộng: 6542b) Chi tiết phiếu nhận phòng:

Mơ hình quan niệm dữ liệu

Hệ thống thơng tin

Trang 2

Hiện tại []

Chương trình Quản Lý Khách Sạn Tương lai []

Mô tả mối kết hợp

Ngày lập: 16/03/12

ứng dụng :

CHITIET PHIEU NHAN Người lập: Bùi Bích

Quản Lý Khách Sạn Ngọc Lan

Ngọc

PHONG

Tờ 2

Tên tắt thuộc

tínhDiễn giảiLoại

Kiểu dữ Miền giá Chiều dài Ghi

(ký tự)

chú

giá trị liệu

trịMaNhanPhong

MaPhongMã nhận phòng B

Mã phòng

B

HoTenKhachHang Họ tên khách K

hàng

Chứng

minh K

CMND

nhân dân

NgayNhan

Ngày nhận

Đ

trả dự Đ

NgayTraDuKien Ngày

kiếnM

M5

3V50V15NgayTraThucTeNNgày trả thực tế ĐN

NChiều dài tổng cộng: 73

c) Chi tiết phiếu th phòng:

Mơ hình quan niệm dữ liệu

Hệ thống thơng tin

Trang 2

Hiện tại []

Chương trình Quản Lý Khách Sạn Tương lai []

Ngày lập: 16/03/12

ứng dụng :

Mô tả mối kết hợp

Quản Lý Khách Sạn Ngọc Lan

CHI TIET PHIEU THUE Người lập: Bùi

PHONG

Tờ 3

Bích Ngọc

Loại Kiểu dữ Miền giá Chiều dài Ghi

Tên tắt thuộc tính Diễn giải

chú

(ký tự)

giá trị liệu

trị

10

MaPhieuThue

Mã phiếu thuê B

M

MaPhongMã phòngBMNgayDangKyNgày đăng kýĐNNgayNhanNgày nhậnĐN3Chiều dài tống cộng: 1343Các qui ước các loại giá trị của thuộc tính bao gồm:

B: bắt buộcK: khơng bắt buộcĐ: có điều kiệnCác kiểu dữ liệu bao gồm:

S: sốV: văn bảnL: luận lýN: ngày44Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Mô tả các thực thể:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×