1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Kỹ thuật lập trình >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mô tả các bảng:

Mô tả các bảng:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tên bảngMiêu tảKHACHHANGKhách hàngSTT Tên thuộc tínhMiêu tảKiểu dữ liệuNull Ràng buộc1MaKhachHangMã khách hàngvarchar (3)No2TenKhachHangYes3CMND4DiaChiTên khách hàng

nvarchar (50)

Chứng minh nhân nvarchar (15)

dân

Địa chỉ

nvarchar (50)5DienThoaiĐiện thoạiintYes6Gio ĨT inhGiới tínhnvarchar (50)Yes7QuocTichQuốc tịchnvarchar(50)YesKhóa chínhNo

YesHình 19: Bảng Khách hàngTên bảngMiêu tảTHIETBIThiết bịSTTTên thuộc tínhMiêu tảKiểu dữ liệuNullRàng buộc1MaThietBiMã thiết bịvarchar (8)NoKhóa chính2MaLoaiPhongMã loại phòngvarchar(3)No3TenThietBiTên thiết bịnvarchar(50)Yes4SoLuongSố lượngIntYesHình 20: Bảng Thiết bị.Tên bángMiêu tảDON_VIĐơn vịSTT Tên thuộc tínhMiêu táKiểu dữ liệu Null Ràng buộc1MaDonViMã đơn vịvarchar (3)2TenDonViTên đơn vịnvarchar (50) YesNoKhóa chínhHình 21: Bảng Đơn vị.48Tên báng

Miêu tả

CHINHSACHTRAPHON Chính sách trả phòng

G

STT Tên thuộc tính

Miêu tả

Kiểu dữ liệu Null Ràng buộc

No Khóa chính1MaChinhSachMã chính sách varchar(5)2ThoiGianỌuiDinhThời gian qui nvarchar (50) Yes

định3PhuThuPhụ thufloatYesHình 22: Bảng Chính sách trả phòng.Tên bảngMiêu tảDICHVUDịch vụSTT Tên thuộc tínhMiêu tảKiêu dừ liệu Null Ràng buộc1MaDichVuMã dịch vụvarchar (5)No2MaLoaiDichVuMã loại dịch vụvarchar (5)No3MaDonViMã đơn vịvarchar(3)No4DonGiaĐơn giáfloatYesKhóa chínhHình 23: Bảng Dịch vụ.Tên bángMiêu tảLOAI_NGUOI_DUNGLoại người dùngSTT Tên thuộc tínhMiêu táKiểu dữ liệuNull Ràng buộc1LoaiNsuoiDungLoại người dùngvarchar (3)No2TenLoaiNguoiDung Tên loại người dùng nvarchar (50) YesKhóa chínhHình 24: Bảng Loại ngưòi dùng.49Tên bángMiêu táHOA DONHóa đơnSTT Tên thuộc tínhMiêu tảKiểu dữ liệuNull Ràng buộc1MaHoaDonMã hóa đơnvarchar (3)No2NhanVienLapNhân viên lậpnvarchar (50) Yes3MaKhachHangMã khách hàngvarchar(3)No4MaNhanPhongMã nhận phòngvarchar(5)No5TongTienTong tiềnfloatNo6NgayLapNgày lậpdatatimeNoKhóa chínhHình 25: Bảng Hóa đơn.Tên bángMiêu táLOAI_DICH_VULoại dịch vụSTT Tên thuộc tínhMiêu tảKiểu dữ liệuNull Ràng buộc1MaLoaiDichVuMã loại dịch vụvarchar (5)No2TenLoaiDichVuTên loại dịch vụnvarchar (50) YesKhóa chínhHình 26: Bảng Loại dịch vụ.

Tên bảngMiêu tảLOAIPHONGLoại phòngSTT Tên thuộc tínhMiêu tảKiểu dữ liệuNull Ràng buộc1MaLoaiPhoneMã loại phòngVarchar (3)No2TenLoaiPhongTên loại phòngnvarchar (50) Yes3DonGiaĐơn giáFloatYes4SoNguoiChuanSố người chuẩnIntYes5SoNguoiToiDaSố người tối đaIntYes6TyLeTangTỷ lệ tăngFloatYesKhóa chínhHình 27. Bảng Loại phòng.50Tên bảngMiêu tảLO AITINHTRAN GLoại tình trạngSTT Tên thuộc tínhMiêu tảKiêu dừ liệu Null Ràng buộcMaLoaiTinhT ransPhone Mã loại tình Int

trạng phòng

T enLoaiT inhT rang

Tên loại tình nvarchar

2

(50)

trạng

Hình 28: Bảng Loại tình trạng.

1NoKhóa chínhYesTên bảngMiêu tảPHIEU NHAN PHONGPhiếu nhận phòngSTTTên thuộc tínhMiêu tảKiểu dữ liệuNull Ràng buộc1MaNhanPhongMã nhận phòngvarchar(5)No2MaPhieuThueMã phiếu thvarchar (10)No3MaKhachHangMã khách hàngvarchar(3)NoKhóa chínhHình 29: Bảng Phiếu nhận phòng.Tên bảngMiêu tảPHIEUTHUEPHONGPhiếu thuê phòngSTTTên thuộc tínhMiêu tảKiêu dừ liệuNullRàng buộc1MaPhieuThueMã phiếu thvarchar (10)NoKhóa chính2MaKhachHangMã khách hàngvarchar (3)NoHình 30. Bảng Phiếu th phòng.51Tên bảngMiêu tảPHONGPhòngSTT Tên thuộc tínhMiêu tảKiêu dữ liệuNull Ràng buộc1MaPhonsMã phòngvarchar(3)No2

3MaLoaiPhong

Mã loại phòng varchar (3)

No

MaLoaiTinhTrangPhong Mã loại tình trạng int

No

phòng

GhiChu

Ghi chú

nvarchar (50) Yes4Khóa chínhHình 31. Bảng Phòng.Tên bángMiêu tảQUIDINHQui địnhSTT Tên thuộc tínhMiêu táKiểu dừ liệu1TenQuiDinhTên qui định2MoTaMô tảnvarchar (50) Yes

nvarchar(MAX) YesNull Ràng buộcHình 32: Bảng Quỉ định.Tên bángMiêu tảDANH SACH SU DUNG

Danh sách sử dụng dịch vụ

DICHVU

STT

Tên thuộc tính Miêu tả

Kiểu dữ liệu NullRàng buộc1MaSuDungDVu Mã sử dung dịch vụ varchar (4)NoKhóa chính2MaDichVuMã dịch vụvarchar(5)No3MaNhanPhongMã nhận phòngvarchar(5)No4SoLuongSố lượngIntYesHình 33: Bảng Danh sách sử dụng dịch vụ.52Tên bảngMiêu tảCHI TIET PHIEU THUE Chi tiết phiếu th phòng

PHONG

STTTên thuộc tínhMiêu tảKiểu dữ liệu NullRàng buộc1MaPhieuThueMã phiếu thvarchar (10) NoKhóa chính2MaPhonsMã phòngvarchar (3)NoKhóa chính3NgayDangKyNgày đăng kýdatatimeYes4NgayNhanNgày nhậndatatimeYesHình 34: Bảng Chi tiết phiếu th phòng.Tên bảngMiêu tảCHI TIET PHIEU NHAN Chi tiết phiếu nhận phòng

PHONG

STT Tên thuộc tính

Miêu tả

Kiểu dữ liệuNull Ràng buộc1MaNhanPhoncMã nhận phòngvarchar(5)NoKhóa chính2MaPhongMã phòngvarchar(3)NoKhóa chính3HoT enKhachHangHọ tên khách hàng nvarchar (50) Yes4CMNDChứng minh nhân nvarchar (15) Yes

dân5NgayNhanNgày nhậndatatimeYes6NgayT raDuKienNgày trả dự kiếndatatimeYes7NgayTraThucTeNgày trả thực tếdatatimeYesHình 35: Bảng Chi tiết phiếu nhận phòng.53Tên bảngMiêu tảCHI_TIET_HOA_DON Chi tiết hóa đơn

STT Tên thuộc tínhMiêu tảKiểu dữ liệu NullRàng buộc1MaHoaDonMã hóa đonvarchar (3)NoKhóa chính2

3MaPhons

Mã phòng

varchar(3)

MaSuDuncDichVu Mã sử dụng dịch varchar (4)

vụNo

NoKhóa chính

Khóa chính4MaChinhSachMã chính sáchvarchar (5)NoKhóa chính5PhuThuPhụ thufloatYes6TienPhongTiền phòngfloatYes7TienDichVu

GiamGiaKHTiền dịch vụYes

Yes10float

Giảm giá khách float

hàng

HinhThucThanhToa Hình thức thanh nvarchar(50)

n

tốn

SoNgay

Số ngày

int11ThanhTienYes8

9Thành tiềnfloatYes

YesHình 36. Bảng Chi tiết hóa đơn.III. THIẾT KẾ GIAO DIỆN:Một số giao diện chính của chương trình:54Hình 37: Giao diện chính của chưong trình.Hình 38: Giao diện đăng nhập.55Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mô tả các bảng:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×