1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DỰ KIẾN KẾT QUẢ

DỰ KIẾN KẾT QUẢ

Tải bản đầy đủ - 0trang

29303.2. THỰC TRẠNG NHIỄM GIUN CỦA NHĨM NGHIÊN CỨU

3.2.1. Tình trạng nhiễm

Bảng 3.3: Tỷ lệ nhiễm giun ở 2 trường

ChungGiun đũaGiun tócGiun móc/mỏSố trẻTỷ lệSố trẻTỷ lệSố trẻTỷ lệSố trẻTỷ lệnhiễm(%)nhiễm(%)nhiễm(%)nhiễm(%)Trường 1

Trường 2

Tổng số

Nhận xét:

3.2.2. Tình trạng nhiễm theo giới

Bảng 3.4: Tỷ lệ nhiễm theo giới

ChungNam

Nữ

Tổng số

Nhận xét:Giun đũaGiun tócGiun

móc/mỏSố trẻTỷ lệSố trẻTỷ lệSố trẻTỷ lệSố trẻTỷ lệnhiễm(%)nhiễm(%)nhiễm(%)nhiễm(%)313.2.3. Tình trạng nhiễm theo lớp

Bảng 3.5: Tỷ lệ nhiễm theo lớp

Chung

LớpGiun đũaGiun tócGiun móc/mỏSố trẻTỷ lệSố trẻTỷ lệSố trẻTỷ lệSố trẻTỷ lệnhiễm(%)nhiễm(%)nhiễm(%)nhiễm(%)Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Tổng số

Nhận xét:

3.2.4. Cường độ nhiễm giun của nhóm nghiên cứu

Bảng 3.6: Cường độ nhiễm chung trong 2 trường

Giun đũa

TrườngSố trẻ

nhiễmTrường 1

Trường 2

Nhận xét:EPGGiun tóc

Số trẻ

nhiễmEPGGiun móc/mỏ

Số trẻ

nhiễmEPG32Bảng 3.7: Cường độ nhiễm phân theo mức độ nhiễm

ChungGiun đũaGiun tócGiun móc/mỏSố trẻTỷ lệSố trẻTỷ lệSố trẻTỷ lệSố trẻTỷ lệnhiễm(%)nhiễm(%)nhiễm(%)nhiễm(%)Nhẹ

Trung

bình

Nặng

Tổng số

Nhận xét:

Bảng 3.8: Cường độ nhiễm giun từng trường phân theo mức độ nhiễm

Trường 1

Nhẹ

Giun đũaTrung bình

Nặng

NhẹGiun tócTrung bình

Nặng

NhẹGiun móc/mỏTrung bình

NặngNhận xét:Trường 2333.3. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SAU 21 NGÀY

Bảng 3.9: Kết quả điều trị sau 21 ngày

Tỷ lệ sạch trứng (%)

TrườngSố

ĐTGiunGiunđũatócGiun

móc/m

Tỷ lệ giảm trứng (%)

GiunGiunđũatócGiun

móc/m

Trường 1

Trường 2

Tổng

Nhận xét:

Bảng 3.10: Hiệu quả giảm cường độ nhiễm sau điều trị 21 ngày

Lồi

Trước ĐT

Giun đũa

Sau ĐT

Trước ĐT

Giun tócGiun móc/mỏNhận xét:Sau ĐT

Trước ĐT

Sau ĐTTrứng/gTỷ lệ giảmChỉ sốphântrứnghiệu quả343.4. KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ BỆNH DO GIUN

TRUYỀN QUA ĐẤT

3.4.1. Kiến thức về bệnh do giun truyền qua đất

3.4.2. Thái độ về bệnh do giun truyền qua đất

3.4.3. Thực hành về bệnh do giun truyền qua đấtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DỰ KIẾN KẾT QUẢ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×