1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 : Sơ đồ toàn mạch

4 : Sơ đồ toàn mạch

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.4.1 Mạch chạy thử trên proteus3.4.2 Sơ đồ mạch in173.4.5 Hình chụp tồn mạch:CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN

Xin cảm ơn thầy Trần Ngọc Tuấn đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo cho nhóm

em suốt thời gian thực hiện đề tài. Trong thời gian làm việc với thầy, chúng em

không những học được nhiều kiến thức bổ ích mà còn được học tinh thần làm việc

của thầy.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện đồ án với tất cả kiến thức học và nỗ lực của cả

nhóm,nhưng chắc chắn khơng thể thiếu những thiếu sót. Kính mong thầy tận tình

chỉ bảo thêm để đồ án của chúng em hoàn thiện thêm.

Một lần nữa ,em xin chân thành cảm ơn và luôn mong nhận được sự đóng góp quý

báu của tất cả mọi người.18TÀI LIỆU THAM KHẢO:

 https://www.google.com.vn/

 http://7pmtech.com/

 http://hoiquandientu.com/

 http://vidieukhien.net/

PHỤ LỤC : SOURCE CODE

#include "msp430g2553.h"

#include "stdio.h"

#include "intrinsics.h"

#include "lcd.h"

#define COT0 BIT0

#define COT1 BIT1

#define COT2 BIT2

#define COT3 BIT3

#define COT4 BIT4

#define COT5 BIT5

#define COT6 BIT6

#define COT7 BIT7

/*........................Doan quet phim so va nhap pass......................*/

void quetphim (int *nhappass,int *p)

{

int i=0,n=0;

while(i < 6)a

{

P1OUT = 0x0E; /*.................Chon hang thu 1................*/

_delay_cycles(5000);

if ((P1IN&COT4) == 0) //Nhap so 1

{19LCD_PrintString("1");

nhappass[i] = 1;

i++;

n=0;

while ( n==0 )

{

if ((P1IN&COT4) == 0)

n=0;

else

n=1;

}

}

else if ((P1IN&COT5) == 0) //Nhap so 2

{

LCD_PrintString("2");

nhappass[i] = 2;

i++;

n=0;

while ( n==0 )

{

if ((P1IN&COT5) == 0)

n=0;

else

n=1;

}

}

else if ((P1IN&COT6) == 0) //Nhap so 3

{

LCD_PrintString("3");

nhappass[i] = 3;

i++;

n=0;

while ( n==0 )

20{

if ((P1IN&COT6) == 0)

n=0;

else

n=1;

}

}

P1OUT = 0x0D; /*.................Chon hang thu 2................*/

_delay_cycles(5000);

if ((P1IN&COT4) == 0) //Nhap so 4

{

LCD_PrintString("4");

nhappass[i] = 4;

i++;

n=0;

while ( n==0 )

{

if ((P1IN&COT4) == 0)

n=0;

else

n=1;

}

}

else if ((P1IN&COT5) == 0) //Nhap so 5

{

LCD_PrintString("5");

nhappass[i] = 5;

i++;

n=0;

while ( n==0 )

{

if ((P1IN&COT5) == 0)

21n=0;

else

n=1;

}

}

else if ((P1IN&COT6) == 0) //Nhap so 6

{

LCD_PrintString("6");

nhappass[i] = 6;

i++;

n=0;

while ( n==0 )

{

if ((P1IN&COT6) == 0)

n=0;

else

n=1;

}

}

else if ((P1IN&COT7) == 0) //Nhan close.

{

if (*p==1)

{

if (i==0)

{

LCD_PrintString("Door Locked");

n=0;

while ( n==0 )

{

if ((P1IN&COT7) == 0)

n=0;

}

}

}

22}

P1OUT = 0x0B; /*.................Chon hang thu 3................*/

_delay_cycles(5000);

if ((P1IN&COT4) == 0) //Nhap so 7

{

LCD_PrintString("7");

nhappass[i] = 7;

i++;

n=0;

while ( n==0 )

{

if ((P1IN&COT4) == 0)

n=0;

else

n=1;

}

}

else if ((P1IN&COT5) == 0) //Nhap so 8

{

LCD_PrintString("8");

nhappass[i] = 8;

i++;

n=0;

while ( n==0 )

{

if ((P1IN&COT5) == 0)

n=0;

else

n=1;

}

}

else if ((P1IN&COT6) == 0) //Nhap so 9

{

23LCD_PrintString("9");

nhappass[i] = 9;

i++;

n=0;

while ( n==0 )

{

if ((P1IN&COT6) == 0)

n=0;

else

n=1;

}

}

P1OUT = 0x07; /*.................Chon hang thu 4................*/

_delay_cycles(5000);

if (*p==0)

{

if ((P1IN&COT4) == 0) //Nhan nut Exit

{LCD_Clear();

LCD_PrintString("Door Open");n=0;

while ( n==0 )

{

if ((P1IN&COT4) == 0)

n=0;

else

{

n=1;

i=7;

*p = *p+1;

}

}

}

24}

if ((P1IN&COT5) == 0) //Nhap so 0

{

LCD_PrintString("0");

nhappass[i] = 0;

i++;

n=0;

while ( n==0 )

{

if ((P1IN&COT5) == 0)

n=0;

else

{

n=1;

}

}

}

else if ((P1IN&COT6) == 0) //Xoa so vua nhap

{

if ( i >0 ) //Neu bang i = 1 khong xoa

{

i--;

}

n=0;

while ( n==0 )

{

if ((P1IN&COT6) == 0)

n=0;

else

n=1;

}

25}

/*......................Chon nhan ok hay exit hoac clear......................*/

while (i==6) //Xoa so vua nhap khi i = 5.

{

P1OUT = 0x07; //chon hang thu 4

if ((P1IN&COT7) == 0) //Nhan ok

{

i++;

n=0;

while ( n==0 )

{

if ((P1IN&COT7) == 0)

n=0;

else

{

n=1;

}

}

}

else if ((P1IN&COT6) == 0) //Xoa so vua nhap

{

if ( i > 0 ) //Neu bang i = 0 khong xoa

{

i--;

}

n=0;

while ( n==0 )

{

if ((P1IN&COT6) == 0)

26n=0;

else

n=1;

}

}

else if (*p==0)

{

if ((P1IN&COT4) == 0) //Nhan nut Exit

{LCD_Clear();

LCD_PrintString("Door Open");n=0;

while ( n==0 )

{

if ((P1IN&COT4) == 0)

n=0;

else

{

n=1;

i=7;

*p = *p+1;}

}

}

}

}

/*................Ket thuc doan cho nhan ok hay exit hoac clear...............*/

}

}

/*.....................Ket thuc doan quet phim so va nhap pass................*/

/*...........................Doan so sanh pass................................*/

void sosanh (int nhappass[6],int *i,int a,int b,int c,int d,int e,int h)

27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 : Sơ đồ toàn mạch

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×