1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đăng kí Facebook API:

Đăng kí Facebook API:

Tải bản đầy đủ - 0trang

*) Code:

@Override

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);

// Add code to print out the key hash

try {

PackageInfo info = getPackageManager().getPackageInfo(

"com.facebook.samples.hellofacebook",

PackageManager.GET_SIGNATURES);

for (Signature signature : info.signatures) {

MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA");

md.update(signature.toByteArray());

Log.d("KeyHash:", Base64.encodeToString(md.digest(),

Base64.DEFAULT));

}

} catch (NameNotFoundException e) {

} catch (NoSuchAlgorithmException e) {

}

*) Dùng phần mềm:

Vào theo địa chỉ: C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_79\bin

Giữ phím “Shift” Và nhấn chuột phải chọn “Open command Window here”

Sauk hi xuất hiện một bảng CMD ta nhập đoạn code sau:

keytool -exportcert -alias androiddebugkey -keystore "C:\Users\Hoang

Duc\.android\debug.keystore" | "C:\OpenSSL\bin\openssl" sha1 -binary |

"C:\OpenSSL\bin\openssl" base64

ấn Enter và xuất hiện 1 đoạn mã đó là Hash key.CHƯƠNG II: TẠO PROJECT VÀ THỰC HIỆN ỨNG DỤNG

1. Login và lấy Avatar:

*) Giao diện:*) Code:

Layout:
android:layout_width="match_parent"

android:layout_height="match_parent"android:padding="16dp">
android:id="@+id/info"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

android:layout_centerHorizontal="true"

android:layout_alignParentTop="true"

android:textSize="18sp" />
android:id="@+id/profile_img"

android:layout_width="200dp"

android:layout_height="200dp"

android:layout_centerHorizontal="true"

android:layout_below="@id/info"/>
android:id="@+id/login_button"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

android:layout_centerInParent="true" />Code chính cho class:

package co.coderiver.facebooklogin_sample;import android.content.Intent;

import android.os.Bundle;

import android.support.v7.app.ActionBarActivity;

import android.widget.ImageView;

import android.widget.TextView;import com.bumptech.glide.Glide;

import com.facebook.CallbackManager;

import com.facebook.FacebookCallback;

import com.facebook.FacebookException;

import com.facebook.FacebookSdk;

import com.facebook.Profile;

import com.facebook.login.LoginResult;

import com.facebook.login.widget.LoginButton;public class MainActivity extends ActionBarActivity {private CallbackManager callbackManager;

private TextView info;private ImageView profileImgView;

private LoginButton loginButton;@Override

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);FacebookSdk.sdkInitialize(getApplicationContext());

callbackManager = CallbackManager.Factory.create();setContentView(R.layout.activity_main);info = (TextView) findViewById(R.id.info);

profileImgView = (ImageView) findViewById(R.id.profile_img);

loginButton = (LoginButton) findViewById(R.id.login_button);/*loginButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

public void onClick(View arg0) {

doOpenChildActivity();

}

});*/loginButton.registerCallback(callbackManager, new

FacebookCallback() {@Override

public void onSuccess(LoginResult loginResult) {

Profile profile = Profile.getCurrentProfile();

info.setText(message(profile));String userId = loginResult.getAccessToken().getUserId();

String profileImgUrl = "https://graph.facebook.com/" + userId + "/picture?

type=large";Glide.with(MainActivity.this)

.load(profileImgUrl)

.into(profileImgView);}@Override

public void onCancel() {

info.setText("Login attempt cancelled.");

}@Override

public void onError(FacebookException e) {

e.printStackTrace();info.setText("Login attempt failed.");

}

});

}@Override

public void onResume() {

super.onResume();

Profile profile = Profile.getCurrentProfile();

info.setText(message(profile));

}@Override

protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {

callbackManager.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);

}/* private void doOpenChildActivity() {

Intent myIntent=new Intent(this, MainActivity2.class);

startActivity(myIntent);

}*/private String message(Profile profile) {StringBuilder stringBuffer = new StringBuilder();

if (profile != null) {

stringBuffer.append("Welcome ").append(profile.getName());

}

return stringBuffer.toString();

}}Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đăng kí Facebook API:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×