1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 4.3: Diễn biến bệnh thán thư theo chế độ phân bón khác nhau

Bảng 4.3: Diễn biến bệnh thán thư theo chế độ phân bón khác nhau

Tải bản đầy đủ - 0trang

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTBVTV: Bảo Vệ Thực VậtP.: PhytopthoraF.: FusariumC. gloeosporioides: Collectotrichum gloeosporioidesCSB: Chỉ Số BệnhTLB: Tỉ Lệ BệnhQCVN: Qui chuẩn Việt NamCT: Công thứcTXBGB: Tần xuất bắt gặp bệnhMỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT........................................................................................

DANH MỤC BẢNG..................................................................................................................

DANH MỤC BIỂU ĐỒ............................................................................................................

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Tính cấp thiết của đề tài..........................................................................................

1.2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................................

1.2.2. Mục tiêu cụ thể:........................................................................................................

1.3. Ý nghĩa khoa học:.........................................................................................................

1.4. Ý nghĩa thực tiễn:.........................................................................................................

PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1. Tổng quan về cây hồ tiêu..........................................................................................

2.1.1. Vị trí và phân loại cây hồ tiêu..............................................................................

2.1.2. Nguồn gốc và lịch sử phát triển..........................................................................

2.2. Đặc điểm thực vật học..............................................................................................

2.3. Tổng quan nghiên cứu bệnh hại trên cây hồ tiêu............................................

2.3.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ngồi nước.................................................

2.3.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước.................................................

2.3.3. Tổng quan khu vực nghiên cứu...........................................................................

2. Tài nguyên..........................................................................................................................

PHẦN III: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA

3.1. Đối tượng điều tra......................................................................................................

3.2. Phạm vi điều tra..........................................................................................................

3.3. Nội dung điều tra.........................................................................................................

3.4. Phương pháp điều tra................................................................................................

3.4.1. Điều tra bệnh chết chậm......................................................................................

3.4.2. Điều tra bệnh chết nhanh.....................................................................................3.4.3. Điều tra bệnh thán thư..........................................................................................

3.5. Điều tra nông hộ về tình hình sản xuất và dịch hại tại địa điểm điều

tra ..............................................................................................................................................

3.6. Đề xuất biện pháp phòng trừ.................................................................................

PHẦN IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1. Thành phần bệnh hại trên cây hồ tiêu ...............................................................

4.2. Diễn biến bệnh hại trên cây hồ tiêu ...................................................................

4.2.1. Diễn biến bệnh thán thư .....................................................................................

4.2.1.1. Ảnh hưởng của các chế độ canh tác khác nhau đến bệnh thán thư. . .

4.2.1.2. Ảnh hưởng của chế độ phân bón đến bệnh thán thư.............................

4.2.2. Diễn biến bệnh vàng lá chết chậm...................................................................

4.2.2.1 Ảnh hưởng của các chế độ canh tác khác nhau đến bệnh chết chậm

4.2.2.2 Ảnh hưởng của các chế độ phân bón khác nhau đến bệnh chết

chậm.........................................................................................................................................

4.2.3 Diễn biến bệnh chết nhanh..................................................................................

4.2.3.1 Ảnh hưởng của các chế độ canh tác khác nhau đến bệnh chết nhanh

4.2.3.2 Ảnh hưởng của các chế độ phân bón khác nhau đến bệnh chết

nhanh........................................................................................................................................

4.2.4. Ảnh hưởng của đất và rễ đến các phương thức canh tác khác nhau....

4.2.4.1. Ảnh hưởng của đất đến các phương thức canh tác khác nhau............

4.2.4.2. Ảnh hưởng của rễ đến các phương thức canh tác khác nhau..............

4.2.5. Ảnh hưởng của đất và rễ đến các chế độ phân bón khác nhau..............

4.2.5.1. Ảnh hưởng của đất đến các chế độ phân bón khác nhau......................

4.2.5.2. Ảnh hưởng của rễ đến các chế độ phân bón khác nhau........................

PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. Kết luận..........................................................................................................................

5.2. Kiến nghị.........................................................................................................................

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤC LỤC: MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 4.3: Diễn biến bệnh thán thư theo chế độ phân bón khác nhau

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×