1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khái quát chung về Công ty CP Đầu Tư & Công Nghệ Quốc Tế Việt Nam 7

Khái quát chung về Công ty CP Đầu Tư & Công Nghệ Quốc Tế Việt Nam 7

Tải bản đầy đủ - 0trang

BÁO CÁO THỰC TẬPTRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI

KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH

--------------------------------------------------------------------------2.4

Xây

dựng

chiến

lược

Marketing

cho

Cơng

ty

.

................................................................................................................................

23

2.4.1.

Chiến

lược

an

tồn

trong

kinh

doanh.

................................................................................................................................

24

2.4.2.

Chiến

lược

cạnh

tranh

................................................................................................................................

25

2.4.3.

Chiến

lượcchính

sách

sản

phẩm

................................................................................................................................

26

2.4.4.

Chiến

lượcchính

sách

phân

phối

sản

phẩm

................................................................................................................................

26

2.4.5.

Chiến

lượcchính

sách

xúc

tiến

................................................................................................................................

26

2.4.6. Cụ thể hóa chiến lược Marketing và chi phí Marketing

................................................................................................................................

27

3. Phân tích tình hình lao động, tiền lương..........................................................28

3.1.Đặc

điểm

lao

động

của

cơng

ty

................................................................................................................................

28

3.2

Phân

tích

tình

hình

lao

động,

tiền

lương.

................................................................................................................................

31

3.2.1cấu

lao

động

của

doanh

nghiệp.

................................................................................................................................

32

3.2.2TìnhhìnhsửSVTH: Nguyễn Hữu Ba

Lớp : ĐH QTKD4 – K6dụnglaođộngnăngsuấtlaođộng.GVHD: Thầy Vũ Đình Gang

2BÁO CÁO THỰC TẬPTRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI

KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH

--------------------------------------------------------------------------................................................................................................................................

33

3.2.2.1 Phân tích lao động.......................................................................................33

3.2.3 Các hình thức trả lương của doanh nghiệp.

................................................................................................................................

37

4. Tình hình chi phí và giá thành.........................................................................42

4.1 Phân loại chi phí của cơng ty.

................................................................................................................................

42

4.2

Phân

loại

theo

yếu

tố

chi

phí

................................................................................................................................

42

4.3. Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm

................................................................................................................................

42

4.4.

Phân

loại

theo

cách

thức

kết

chuyển

chi

phí

................................................................................................................................

43

4.5. Phân loại theo quan hệ của chi phí và khối lượng cơng việc sản phẩm hồn

thành.

................................................................................................................................

43

4.6 Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất

................................................................................................................................

44

4.7

Phương

pháp

tính

giá

thành

sản

phẩm

................................................................................................................................

45

4.8 Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tồn bộ

................................................................................................................................

44SVTH: Nguyễn Hữu Ba

Lớp : ĐH QTKD4 – K6GVHD: Thầy Vũ Đình Gang

3BÁO CÁO THỰC TẬPTRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI

KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH

--------------------------------------------------------------------------4.8.1 Chi phí NVL trực tiếp.......................................................................................45

4.8.2

Chi

phí

NC

trực

tiếp

................................................................................................................................

46

4.8.3

Chi

phí

sản

xuất

chung

................................................................................................................................

49

4.8.4

Tập

hợp

chi

phí

sản

xuất

................................................................................................................................

51

4.9

Tính

giá

thành

sản

phẩm

................................................................................................................................

51

4.9.1

Cơng

tác

kiểmđánh

giá

sản

phẩm

dở

dang

................................................................................................................................

51

4.9.2

Phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Cơng ty

................................................................................................................................

52

4.9.3 Phân tích tình hình thực hiện giá thành

................................................................................................................................

53

5. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp

................................................................................................................................

54

5.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

................................................................................................................................

55

5.2 Bảng cân đối kế toán

................................................................................................................................

60

5.3 Phân tích kết quả kinh doanh của doanh nghiệp năm 2013SVTH: Nguyễn Hữu Ba

Lớp : ĐH QTKD4 – K6GVHD: Thầy Vũ Đình Gang

4BÁO CÁO THỰC TẬPTRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI

KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH

--------------------------------------------------------------------------................................................................................................................................

64

5.4 Phân tích cơ cấu tài sản và ng̀n vốn

................................................................................................................................

65

5.5 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

................................................................................................................................

68

5.6 Đánh giá và nhận xét tình hình tài chính của doanh nghiệp

................................................................................................................................

70

5.6.1 Những ưu điểm

................................................................................................................................

61

5.6.2 Những tồn tại

................................................................................................................................

72

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP THÚC

ĐẨY SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP..............................72

3.1. Đánh giá chung tình hình sản xuất kinh doanh của cơng ty

................................................................................................................................

72

3.1.1 Đánh giá và nhận xét các lĩnh vực trong quá trình hoạt động sản xuất kinh

doanh

của

công

ty

................................................................................................................................

72

3.1.2 Những nguyên nhân làm nên thành công và những nguyên nhân tạo ra

những

hạn

chế

cho

công

ty

................................................................................................................................

76

3.1.2.1.NguyênnhânSVTH: Nguyễn Hữu Ba

Lớp : ĐH QTKD4 – K6làmnênthànhcơngcủacơngGVHD: Thầy Vũ Đình Gang

5tyBÁO CÁO THỰC TẬPTRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI

KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH

--------------------------------------------------------------------------................................................................................................................................

76

3.1.2.2. Nguyên nhân tạo ra những hạn chế của công ty

................................................................................................................................

77

3.2 Đề xuất các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh của công ty

................................................................................................................................

77

KẾT LUẬN............................................................................................................79DANH MỤC BẢNG BIỂU

STT

Bảng 01

Bảng 02

Bảng 03

Bảng 04

Bảng 05NỘI DUNG

DANH SÁCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CƠNG TY

CÁC THIẾT BỊ THI CƠNG CƠNG TRÌNH

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

CHI PHÍ ĐÀO TẠO CB - CNV

DANH SÁCH BỐ TRÍ NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CPTrang

11

16

21

27

28Bảng 06ĐẦU TƯ & CƠNG NGHỆ QUỐC TẾ VIỆT NAM

TÌNH HÌNH CÁN BỘ KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY29SVTH: Nguyễn Hữu Ba

Lớp : ĐH QTKD4 – K6GVHD: Thầy Vũ Đình Gang

6BÁO CÁO THỰC TẬPTRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI

KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH

--------------------------------------------------------------------------Bảng 07TÌNH HÌNH CƠNG NHÂN KỸ THUẬT CỦA CÔNG30Bảng 08

Bảng 09TY

CƠ CẤU LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG BĂNG MỨC32

33Bảng 10BIẾN ĐỘNG TUYỆT ĐỐI GIỮA NĂM 2012 VỚI 2013

SO SÁNH NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG 2 NĂM 2011-34Bảng 112012

SO SÁNH NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG 2 NĂM 2012-35Bảng 12

Bảng 13

Bảng 142013

TỔNG QUỸ TIỀN LƯƠNG

TỔNG GIÁ THÀNH CƠNG TRÌNH

TẬP HỢP CHI PHÍ, GIÁ THÀNH TỒN BỘ CỦA38

52

53Bảng 15CƠNG TY

BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 55Bảng 16CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2011 VÀ 2012

BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 57Bảng 17CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2012 VÀ 2013.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA CƠNG TY TỪ NĂM60Bảng 182011 ĐẾN 2013

BẢNG PHÂN TÍCH CƠ CẤU TÀI SẢN CÔNG TY65Bảng 20NĂM 2012 VÀ 2013.

BẢNG PHÂN TÍCH CƠ CẤU NG̀N VỐN CƠNG

TY NĂM 2012 VÀ 2013.

BẢNG HỆ SỐ THANH TOÁN QUA 3 NĂM 2011,Bảng 212012, 2013

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢNBảng 19SVTH: Nguyễn Hữu Ba

Lớp : ĐH QTKD4 – K667

68

69GVHD: Thầy Vũ Đình Gang

7BÁO CÁO THỰC TẬPTRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI

KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH

--------------------------------------------------------------------------Lời Mở Đầu

Sự nghiệp giáo dục của nước ta đang trong quá trình xây dựng và phát triển nhằm

bắt kịp xu thế giáo dục của các nước trong khu vực và trên thế giới, vì vậy việc học

tập đi đôi với thực hành là một biện pháp hiệu quả đúng đắn đã và đang được áp

dụng tại các trường đại học tại Việt Nam, không những chỉ trong các ngành kỹ thuật

mà cả trong các ngành kinh tế xã hội khác. Đối với sinh viên các nghành kinh tế thì

việc tổ chức các đợt thực tập tại các cơng ty, nhà máy, xí nghiệp... là một việc rất

cần thiết giúp sinh viên tiếp cận, tìm hiểu và làm quen với mơi trường làm việc thực

tế từ đó vận dụng các kiến thức đã học tập được ở nhà trường vào điều kiện làm

việc thực tế một cách linh hoạt và sáng tạo. Đồng thời đây cũng là cơ hội giúp nhà

trường nhìn nhận đánh giá được đúng, khách quan hiệu quả đào tạo của mình cũng

như đánh giá được trình độ, khả năng tiếp thu, học lực của mỗi sinh viên.

Được sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo Vũ Đình Gang cùng sự giúp đỡ của

cán bộ cơng nhân viên Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Công Nghệ Quốc Tế Việt Nam.

SVTH: Nguyễn Hữu Ba

Lớp : ĐH QTKD4 – K6GVHD: Thầy Vũ Đình Gang

8BÁO CÁO THỰC TẬPTRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI

KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH

--------------------------------------------------------------------------Em đã có 4 tuần thực tập tại công ty, trong 4 tuần thực tập tại đây đã giúp em có

một cái nhìn đầy đủ và tồn diện hơn về vai trò và tầm quan trọng của quản trị trong

doanh nghiệp đồng thời vận dụng một cách cụ thể hơn những kiến thức đã học vào

trong điều kiện thực tế. Quá trình thực tập cũng giúp em hiểu được quá trình sản

xuất thực tế và các lĩnh vực quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản trong

cơng ty.

Vì nội dung nghiên cứu và tìm hiểu của bản đề cương hướng dẫn thực tập là

tương đối rộng nên trong một khoảng thời gian ngắn (4 tuần) bản báo cáo thực tập

không thể tránh khỏi nhiều thiếu sót, rất mong nhận được sự chỉ bảo đóng góp của

các thầy cơ, cùng các cơ chú, anh chị trong Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Công Nghệ

Quốc Tế Việt Nam.

Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

Nguyễn Hữu BaPHẦN I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY.

1. Khái quát chung về Công ty CP Đầu Tư & Công Nghệ Quốc Tế Việt Nam

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP Đầu Tư & Công Nghệ Quốc Tế

Việt Nam

+ Tên Công ty: Công ty CP Đầu Tư & Công Nghệ Quốc Tế Việt Nam

+ Giám đốc cơng ty (Ơng): Nguyễn Quốc Duy

+ Địa chỉ: Số 178 – Phố Vĩnh Hưng – Phường Vĩnh Hưng – Quận Hoàng

Mai – Thành Phố Hà Nội

+ Số điện thoại: 04 36370071

+ Mã số thuế: 4600283639

Công ty CP Đầu Tư & Công Nghệ Quốc Tế Việt Nam tiền thân là đội xây

dựng tư nhân chuyên đi xây dựng các công trình trong ngành quân đội.

SVTH: Nguyễn Hữu Ba

Lớp : ĐH QTKD4 – K6GVHD: Thầy Vũ Đình Gang

9BÁO CÁO THỰC TẬPTRƯỜNG ĐH CN HÀ NỘI

KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH

--------------------------------------------------------------------------Từ năm 1989 – 1991 tham gia vào đội xây dựng của Công ty xây dựng nhà ở

Hà Nội. Do yêu cầu quản lý và phát triển đến năm 1995 thành lập công ty CP Đầu

Tư & Công Nghệ Quốc Tế Việt Nam theo quyết định số 204/QĐ-UB ngày

08/4/1995 của UBND Thành Phố Hà Nội cấp. Chứng chỉ hành nghề xây dựng số

84/QLXD do Sở xây dựng cấp.

Tuy ra đời và hoạt động chưa lâu nhưng Công ty CP Đầu Tư & Công Nghệ

Quốc Tế Việt Nam đã có nhiều cố gắng trong tìm kiếm thị trường hoạt động, có

nhiều hình thức huy động vốn sản xuất, không ngừng đầu tư, đổi mới trang thiết bị,

nâng cao trình độ quản lý của cán bộ, tay nghề của kỹ sư và cơng nhân…chính nhờ

có đường lối đúng đắn đi đôi với các biện pháp thích hợp nên doanh thu, lợi nhuận

đóng góp cho NSNN không ngừng được nâng cao. Đến nay, Công ty đã thực sự

đứng vững trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trường đang

phát triển mạnh.

Hội đồng quản trị của cơng ty gồm 4 thành viên:

1- Ơng: Nguyễn Quốc DuyCó số vốn góp 65,94%2- Bà: Bàng Thị ThànhCó số vốn góp 1,14%3- Bà: Bàng Thị ThủyCó số vốn góp 32,46%4- Ơng: Nguyễn Đình ThanhCó số vốn góp 0,46%Ơng Nguyễn Quốc Duy có số vốn góp cao nhất làm Chủ tịch hội đồng thành viên

kiêm giám đốc công ty.

1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty CP Đầu Tư & Công Nghệ Quốc Tế

Việt NamSVTH: Nguyễn Hữu Ba

Lớp : ĐH QTKD4 – K6GVHD: Thầy Vũ Đình Gang

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái quát chung về Công ty CP Đầu Tư & Công Nghệ Quốc Tế Việt Nam 7

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×