1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ DFD mức 1

Sơ đồ DFD mức 1

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài báo cáo thưc tập chuyên ngành57HTTQLviên”. Kho dữ liệu này sẽ cung cấp thông tin nhân viên cho việc chuyển phòng và

nghỉ việc. Nếu nhân viên chuyển phòng, thơng tin phòng ban và nhân viên đó sẽ được

lưu vào kho “Chuyển phòng”. Kho “Nghỉ việc” lưu trữ thơng tin quá trình nghỉ việc

của nhân viên. Để quản lý nhân viên chặt chẽ hơn thì ngồi ra cần có các kho khác

như “Q trình cơng tác” – Nhân viên đó đã làm gì trước khi đến cơng ty, “Q trình

lương, bậc lương” – Theo dõi diễn biến lương của nhân viên và lên kế hoạch lên

lương hợp lý…b. Quản lý tiền lương mức 1Các phòng ban thực hiện chấm cơng theo ngày, sau mỗi ngày phòng ban đó sẽ

nhập dữ liệu vào hệ thống, hệ thống sẽ lưu các bảng chấm công theo ngày để tổng hợp

và lưu thành bàng công theo tháng. Hệ thống cũng dựa vào bảng công theo ngày từ

các phòng ban gửi để tổng hợp danh sách các sản phẩm hoàn thành và lưu lại danh sách đó.

23Bài báo cáo thưc tập chun ngành57HTTQLMuốn tính lương cần có đầy đủ các thơng tin cần thiết, như các khoản cơ chế

phúc lợi, hệ số lương, cấp bậc, chức vụ. Những thông tin ấy được cung cấp từ các kho

tương ứng: kho cơ chế phúc lợi (gồm BHYT, BHXH, con thương binh, hưởng thai

sản…), hệ số lương (Theo quy định nhà nước hoặc theo chức vụ). Khi tính lương cần

quan tâm đến hình thức trả là theo tháng để làm bảng lương gửi cho các phòng ban và

cho nhân viên.5. Mơ hình ERD

a. Mơ hình ERD mức quan niệm24Bài báo cáo thưc tập chuyên ngành57HTTQLTRÌNH ĐỘ

MATRINHDO Variable characters (10)

TENTRINHDO

Variable characters (20)

1,n

CHUYENPHONGCTTRINHDONGAYCHUYEN DateQUÁ TRÌNH LƯƠNG

BACLUONG

Variable characters (10)

1,n

NGACHLUONG

Float

MAQT

Characters (5)1,nNHÂN VIÊN

1,n

MaNV

Variable characters (10)

ChucVu

Variable characters (40)

CT QUÁ TRÌNH LƯƠNG

PHÒNG BAN

HoTen

Variable characters (40)

1,n

HESOLUONG

Number (10)

GioiTinh

Byte

MAPB Variable characters (10)

NGAYLENLUONG Date

NgaySinh

Date

TENPB

Variable characters (20)

1,n

...

NoiSinh

Variable characters (100)

QueQuan

Variable characters (100)

THÂN NHÂN

1,n

DanToc

Variable characters (40)MATN

Variable characters (10)

VOI

HoKhauThuongTru

Variable characters (40)

GioiTinh

Byte

NoiOHienNay

Variable characters (100)

DIACHI

Variable characters (100)

ChungMinhThu

Variable characters (10)

TENTN

Variable characters (40)NgayCap

Date

QUAN HE

Variable characters (20)

NoiCap

Variable characters (100)

...

CTCHAMCONG

NgayKyHopDong

Date

CHUA

MaPhongBan

Variable characters

1,n (10) SOGIOLAM

Float

Hanhopdong

Date

SOGIOTHEM

Float

1,n

DongBHXH

Byte

SONGAYNGHIPHEP Integer

DongBHYT

Byte

SONGAYNGHIKHEP Integer

CHỨC VỤ

THANGCONG

Integer

MACHUCVU Variable characters (10)

0,n

1,n

1,n

TENCHUCVU

Variable characters (20)

...

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

CTBANGLUONG

CTNGHIVIEC

NOILAMVIEC

Variable characters (40)

LUONGTHOIGIAN

NGAYNGHI

Date & Time

ChucVu

Variable characters (40)

LUONGPHEP

THOIGIANNGHI Date

PHONGBAN

Variable characters (40)

LUONGTHEMGIO

MACT

Characters (5)

LUONGNGHI

TIENTHUONG

1,n

PHUCAPCHUCVU

1,n

PHUCAPPHATSINH

CT KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT

BHXH

NGHỈ

VIỆC

LÝ DO

Variable characters (100)

CT Q TRÌNH CƠNG TÁC

BHYT

MUCKHENTHUONGKYLUAT Number

MANGHIVIEC

TIENPHAT

NGAYCONGTAC Date & Time

NGAYKHENTHUONGKYLUAT Date

LYDO

CONG VIEC

Variable characters (50)

...

...

...

0,n

1,nKHEN THƯỞNG KỶ LUẬT

CONGTRULUONG

Float

MAKT

Characters (5)

...Mô tả

 Một nhân viên thì ở ít nhất một phòng ban và nhiều nhất cũng chỉ một

phòng ban, một phòng ban có ít nhất một nhân viên và nhiều nhất là nhiều nhân viên.

 Một nhân viên có ít nhất một q trình lương và nhiều nhất cũng một quá

trình lương. Một q trình lương có ít nhất một nhân viên và nhiều nhất là nhiều nhân viên.

 Một nhân viên có ít nhất là một trình độ và nhiều nhất là nhiều trình độ. Một

trình độ có ít nhất là một nhân viên và nhiều nhất là nhiều nhân viên

25Bài báo cáo thưc tập chun ngành57HTTQL Một nhân viên có ít nhất là một thân nhân và nhiều nhất là nhiều thân nhân.

Một thân nhân có ít nhất là một nhân viên và nhiều nhất là một nhân viên.

 Một nhân viên có ít nhất là một chức vụ và nhiều nhất cũng một chức vụ.

Một chức vụ có ít nhất một nhân viên và nhiều nhất là nhiều nhân viên.

 Một nhân viên ít nhất một q trình cơng tác, nhiều nhất là nhiều q trình

cơng tác. Một q trình công tác chỉ tương ứng với một nhân viên.

 Mỗi nhân viên có nhiều bảng cơng và 1 bảng cơng được chấm cho 1 phòng

ban, nhưng 1 phòng ban có nhiều bảng công theo các tháng khác nhau. Trong 1 bảng

công được chấm cho nhiều nhân viên, do vậy mối liên kết nhân viên – bảng công là

mối liên kết nhiều – nhiều, còn mối liên kết bảng cơng – phòng ban là mối liên kết

nhiều – một.

 Nhân viên có thể nghỉ việc nhiều lần, có thể đó là nghỉ hưởng lương, nghỉ

không hưởng lương, nghỉ phép, nghỉ do ốm đau,…. Như vậy một nhân viên có nhiều

hình thức nghỉ, và một hình thức nghỉ cũng có thể áp dụng cho nhiều nhân viên, cho

nên mối liên kết nghỉ việc – nhân viên là mối liên kết nhiều –nhiều. Ta sử dụng một

thực thể liên kết chi tiết nghỉ việc để khử mối liên kết nhiều – nhiều .

 Một nhân viên trong suốt q trình làm tại cơng ty có thể khơng có (hoặc có

nhiều) thành tích nào hoặc cũng có thể khơng có (hoặc có nhiều) sai phạm nên khơng

(hoặc có nhiều lần) được khen thưởng hay kỷ luật. Do vậy mối liên kết Khen thưởng,

kỷ luật – nhân viên là mối liên hệ không hoặc nhiều – mộta. Mơ hình ERD mức lơgic26Bài báo cáo thưc tập chuyên ngành57HTTQL

TRÌNH ĐỘMATRINHDO Variable characters (10)

TENTRINHDO

Variable characters (20)

CHUYENPHONG

MaNVMAPBNGAYCHUYEN

...CTTRINHDOCTTRINHDO

MATRINHDO

MaNV...

Q TRÌNH LƯƠNGCT Q TRÌNH LƯƠNGCHUYENPHONG

CHUYENPHONG

CTTRINHDOVÀOPHỊNG BANBACLUONG

Variable characters (10)

NGACHLUONG

Float

MAQT

Characters (5)MAPB Variable charactersCTBANGLUONG

(10)

TENPB

Variable characters (20)

NHÂN VIÊNCT QUÁ TRÌNH LƯƠNGMaNV

Variable characters

(10)

CTCHAMCONG

MAQT

Characters (5)

MACHUCVU

Variable characters (10)

MaNV

Variable characters (10)

MAPB

Variable characters (10)

HESOLUONG

Number (10)

ChucVu

Variable characters (40)

CT QUÁ TRÌNH LƯƠNG

NGAYLENLUONG

Date

CTCHAMCONG

HoTen

Variable characters (40)

GioiTinh

Byte

MaNVNgaySinh

Date

MAPBTHÂN NHÂN

NoiSinh

Variable characters (100)

SOGIOLAM

MATN

Variable characters (10)

QueQuan

Variable characters (100)

SOGIOTHEM

MaNV

Variable characters (10)

DanToc

Variable characters (40)SONGAYNGHIPHEP

GioiTinh

ByteHoKhauThuongTru

Variable characters (40)SONGAYNGHIKHEP

DIACHI

Variable characters (100)

NoiOHienNay

Variable characters (100)

THANGCONGTENTN

Variable characters (40)

ChungMinhThu

Variable characters (10)

QUAN HE

Variable characters (20)

NgayCap

Date

NoiCap

Variable characters (100)

CT QUÁ TRÌNH CƠNG TÁC

CTCHAMCONG

NgayKyHopDong

Date

CHUA

MaPhongBan

Variable characters (10)

Hanhopdong

Date

CTBANGLUONG

DongBHXH

Byte

MaNVCHỨC VỤ

DongBHYT

Byte

CTBANGLUONG

MAPBMACHUCVU Variable characters (10)

LUONGTHOIGIAN

TENCHUCVU

Variable characters (20)

LUONGPHEP

...

LUONGTHEMGIO

LUONGNGHI

CTNGHIVIEC

Q TRÌNH CƠNG TÁC

KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT

TIENTHUONG

NOILAMVIEC

Variable characters (40)

PHUCAPCHUCVU

CONGTRULUONG

Float

ChucVu

Variable characters (40)

PHUCAPPHATSINH

MAKT

Characters (5)

PHONGBAN

Variable characters (40)

CTNGHIVIEC

BHXH

MACT

Characters (5)

BHYT

CT

KHEN

THƯỞNG

KỶ

LUẬT

MaNV...

TIENPHAT

MANGHIVIEC

CT QUÁ TRÌNH CƠNG TÁCCT Q TRÌNH CƠNG

TÁC

MACTMaNVNGAYCONGTAC

CONG VIEC

...CT KHEN THƯỞNG KỶ LUẬTCT KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT

MaNV

MAKT

LÝ DO

MUCKHENTHUONGKYLUAT

NGAYKHENTHUONGKYLUAT

...I. Thiết kế hệ thống27NGAYNGHI

THOIGIANNGHICTNGHIVIECNGHỈ VIỆC

MANGHIVIEC

LYDOBài báo cáo thưc tập chuyên ngành57HTTQL1. Thiết kế CSDL

sơ đồ ERD mức vật lý

TRÌNH ĐỘ

MATRINHDO varchar(10)

TENTRINHDO varchar(20)CHUYENPHONG

QUÁ TRÌNH LƯƠNG

BACLUONG

varchar(10)

NGACHLUONG float

MAQT

char(5)...CTTRINHDO

MATRINHDO varchar(10)

MaNV

varchar(10)NHÂN VIÊNCT QUÁ TRÌNH LƯƠNG

MAQT

MaNV

HESOLUONG

NGAYLENLUONG

...MaNV

MACHUCVU

MAPB

ChucVu

HoTen

GioiTinh

NgaySinh

NoiSinh

QueQuan

DanToc

HoKhauThuongTru

NoiOHienNay

ChungMinhThu

NgayCap

NoiCap

NgayKyHopDong

MaPhongBan

Hanhopdong

DongBHXH

DongBHYT

...char(5)varchar(10)

numeric(10)

dateTHÂN NHÂN

MATN

MaNV

GioiTinh

DIACHI

TENTN

QUAN HE

...varchar(10)

varchar(10)

tinyint

varchar(100)

varchar(40)

varchar(20)CHỨC VỤ

MACHUCVU varchar(10)

TENCHUCVU varchar(20)varchar(10)

varchar(10)

varchar(10)

varchar(40)

varchar(40)

tinyint

date

varchar(100)

varchar(100)

varchar(40)

varchar(40)

varchar(100)

varchar(10)

date

varchar(100)

date

varchar(10)

date

tinyint

tinyintvarchar(40)

varchar(40)

varchar(40)

char(5)

CT Q TRÌNH CƠNG TÁC

MACT

MaNV

NGAYCONGTAC

CONG VIEC

...char(5)varchar(10)

timestamp

varchar(50)PHỊNG BAN

MAPB varchar(10)

TENPB varchar(20)CTCHAMCONG

MaNV

MAPB

SOGIOLAM

SOGIOTHEM

SONGAYNGHIPHEP

SONGAYNGHIKHEP

THANGCONG

...varchar(10)

varchar(10)

float

float

integer

integer

date

CTBANGLUONGQ TRÌNH CƠNG TÁC

NOILAMVIEC

ChucVu

PHONGBAN

MACT

...MaNV

varchar(10)

MAPB

varchar(10)

NGAYCHUYEN date

...MaNV

MAPB

LUONGTHOIGIAN

LUONGPHEP

LUONGTHEMGIO

LUONGNGHI

TIENTHUONG

PHUCAPCHUCVU

PHUCAPPHATSINH

BHXH

BHYT

TIENPHATCTNGHIVIEC

MaNV

varchar(10)

MANGHIVIEC varchar(10)

NGAYNGHI

timestamp

THOIGIANNGHI date

...

CT KHEN THƯỞNG KỶ LUẬTMaNV

MAKT

LÝ DO

MUCKHENTHUONGKYLUAT

NGAYKHENTHUONGKYLUAT

...varchar(10)

char(5)varchar(100)

numeric

dateKHEN THƯỞNG KỶ LUẬT

NGHỈ VIỆCCONGTRULUONG float

MAKT

char(5)MANGHIVIEC varchar(10)

LYDO

varchar(50)28varchar(10)

varchar(10)

float

float

float

float

float

float

float

float

float

floatTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ DFD mức 1

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×