1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Thiết kế hệ thống

I. Thiết kế hệ thống

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài báo cáo thưc tập chuyên ngành57HTTQL1. Thiết kế CSDL

sơ đồ ERD mức vật lý

TRÌNH ĐỘ

MATRINHDO varchar(10)

TENTRINHDO varchar(20)CHUYENPHONG

QUÁ TRÌNH LƯƠNG

BACLUONG

varchar(10)

NGACHLUONG float

MAQT

char(5)...CTTRINHDO

MATRINHDO varchar(10)

MaNV

varchar(10)NHÂN VIÊNCT QUÁ TRÌNH LƯƠNG

MAQT

MaNV

HESOLUONG

NGAYLENLUONG

...MaNV

MACHUCVU

MAPB

ChucVu

HoTen

GioiTinh

NgaySinh

NoiSinh

QueQuan

DanToc

HoKhauThuongTru

NoiOHienNay

ChungMinhThu

NgayCap

NoiCap

NgayKyHopDong

MaPhongBan

Hanhopdong

DongBHXH

DongBHYT

...char(5)varchar(10)

numeric(10)

dateTHÂN NHÂN

MATN

MaNV

GioiTinh

DIACHI

TENTN

QUAN HE

...varchar(10)

varchar(10)

tinyint

varchar(100)

varchar(40)

varchar(20)CHỨC VỤ

MACHUCVU varchar(10)

TENCHUCVU varchar(20)varchar(10)

varchar(10)

varchar(10)

varchar(40)

varchar(40)

tinyint

date

varchar(100)

varchar(100)

varchar(40)

varchar(40)

varchar(100)

varchar(10)

date

varchar(100)

date

varchar(10)

date

tinyint

tinyintvarchar(40)

varchar(40)

varchar(40)

char(5)

CT Q TRÌNH CƠNG TÁC

MACT

MaNV

NGAYCONGTAC

CONG VIEC

...char(5)varchar(10)

timestamp

varchar(50)PHỊNG BAN

MAPB varchar(10)

TENPB varchar(20)CTCHAMCONG

MaNV

MAPB

SOGIOLAM

SOGIOTHEM

SONGAYNGHIPHEP

SONGAYNGHIKHEP

THANGCONG

...varchar(10)

varchar(10)

float

float

integer

integer

date

CTBANGLUONGQ TRÌNH CƠNG TÁC

NOILAMVIEC

ChucVu

PHONGBAN

MACT

...MaNV

varchar(10)

MAPB

varchar(10)

NGAYCHUYEN date

...MaNV

MAPB

LUONGTHOIGIAN

LUONGPHEP

LUONGTHEMGIO

LUONGNGHI

TIENTHUONG

PHUCAPCHUCVU

PHUCAPPHATSINH

BHXH

BHYT

TIENPHATCTNGHIVIEC

MaNV

varchar(10)

MANGHIVIEC varchar(10)

NGAYNGHI

timestamp

THOIGIANNGHI date

...

CT KHEN THƯỞNG KỶ LUẬTMaNV

MAKT

LÝ DO

MUCKHENTHUONGKYLUAT

NGAYKHENTHUONGKYLUAT

...varchar(10)

char(5)varchar(100)

numeric

dateKHEN THƯỞNG KỶ LUẬT

NGHỈ VIỆCCONGTRULUONG float

MAKT

char(5)MANGHIVIEC varchar(10)

LYDO

varchar(50)28varchar(10)

varchar(10)

float

float

float

float

float

float

float

float

float

floatBài báo cáo thưc tập chuyên ngành57HTTQLSơ đồ từ Access29Bài báo cáo thưc tập chuyên ngành57HTTQL2. Thiết kế cấu trúc các bản dữ liệu

a. Bảng Nhân viên

Tên thuộc tínhÝ nghĩaMANHANVIENMã nhân viênHOTEN

BIDANH

HINHANH

GIOITINH

NGAYSINH

NOISINH

CMND

NGAYCAPCMND

NOICAPCMNDKiểuRàng buộc

Not null

Varchar(6)

(KHĨA

CHÍNH)

Nvarchar(100)

null

Nvarchar(50)

null

Text

null

Smallint

null

Datetime

Notnull

Nvarchar(255)

nullHọ và tên

Bí Danh

Hình ảnh

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Chứng minh nhân

Varchar(9)

dân

Ngày cấp CMND

Datetime

Nơi cấp CMND Nvarchar(255)NullDANTOCNVDân tộcVarchar(6)TONGIAONVTôn GiáoVarchar(6)QUOCTICHNVQuốc tịchVarchar(6)QUEQUANQuê quán

Địa chỉ thường

trú

Nơi ở hiện tại

Điện thoại nhà

Điện thoại di

động

EmailNvarchar(255)notnull

null

Null

(KHÓA

NGOẠI)

Null

(KHÓA

NGOẠI)

Null

(KHÓA

NGOẠI)

nullNvarchar(255)nullNvarchar(255)

Nvarchar(11)null

nullNvarchar(11)nullNtextnullDIACHITHUONGTRU

NOIOHIENTAI

DIENTHOAINHA

DIENTHOAIDD

EMAIL30Bài báo cáo thưc tập chun ngành57HTTQLTình trạng hơn

nhân

Thành phần xuất

THANHPHANXUATTHAN

thân

Điểm ưu tiên gia

DIEMUUTIENGIADINH

đình

Điểm ưu tiên bản

DIEMUUTIENBANTHAN

thân

NANGKHIEU

Năng khiếu

Tình trạng sức

TINHTRANGSUCKHOE

khỏe

NHOMMAU

Nhóm máu

CHIEUCAO

Chiều cao

CANNANG

Cân nặng

KHUYETTAT

Khuyết tật

PHONGBAN

Phòng ban

BOPHAN

Bộ phận

SOQD

Số quyết định

CHUCVU

Chức vụ

NGAYVAONGANH

Ngày vào ngành

NGAYHOPDONG

Ngày hợp đồng

NGAYTUYENDUNG

Ngày tuyển dụng

NGAYVAOCOQUAN

Ngày vào cơ quan

Ngày chính thức

NGAYCHINHTHUCVAODANG

vào đảng

Hình thức tuyển

HINHTHUCTUYENDUNG

dụng

Cơ quan tuyển

COQUANTUYENDUNG

dụng

Cơng viêc được

CONGVIECDUOCGIAO

giao

Cơng việc hiện

CONGVIECHIENNAY

nay

NGAYVAODOAN

Ngày vào đồn

NOIVAODOAN

Nơi vào đồn

CHUCVUDOAN

Chức vụ đồn

Ngày vào cơng

NGAYVAOCONGDOAN

đồn

TINHTRANGHONNHAN31Nvarchar(100)nullNvarchar(255)nullNvarchar(255)nullNvarchar(255)nullNvarchar(255)nullNvarchar(255)nullNvarchar(50)

Float

Float

Nvarchar(255)

varchar(6)

Varchar(6)

Nvarchar(100)

Nvarchar(50)

Datetime

Datetime

Datetime

Datetimenull

null

null

null

null

null

null

null

Notnull

Notnull

Notnull

NotnullDatetimeNotnullNvarchar(255)nullNvarchar(255)nullNvarchar(255)NullNvarchar(255)nulldatetime

Nvarchar(255)

Nvarchar(255)Notnull

null

nullDatetimeNotnullTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Thiết kế hệ thống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×